Νόμος 4001/11 - Άρθρο 80i

Άρθρο 80Ι: Εταιρικός μετασχηματισμός της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου - Μερική διάσπαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου προβαίνει σε μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος των νόμων για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018) και του άρθρου 54 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Η μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000).

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως κλάδος υποδομών νοείται ο κλάδος των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, στις οποίες περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι παρακάτω δραστηριότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση κλάδου στην οποία το σχέδιο αυτό βασίζεται:

 

α) οι συμμετοχές της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.),

 

β) η κυριότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου επί των παγίων των Δικτύων Διανομής,

 

γ) η συμμετοχή της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου στα διεθνή έργα. Για τους σκοπούς του παρόντος ως διεθνή έργα νοούνται:

 

(α)α) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., στην οποία συμμετέχει άμεσα η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (East-Med),

 

(β)β) τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD, στην οποία συμμετέχει έμμεσα η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., και περιλαμβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) και

 

(γ)γ) τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες,

 

δ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) στην Αλεξανδρούπολη,

 

ε) το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου,

 

στ) υφιστάμενα ή μελλοντικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ.

 

3. Στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, μεταβιβάζει τον κλάδο υποδομών σε νέα εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία αποτελεί την επωφελούμενη εταιρεία, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.

 

4. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του κλάδου υποδομών, μέσω μερικής διάσπασης, μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, τις εξής δραστηριότητες:

 

α) εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,

 

β) προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,

 

γ) εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,

 

δ) ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος FISIKON,

 

ε) προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς,

 

στ) προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,

 

ζ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ή μελλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

 

5. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ A.E. μπορεί να ασκεί και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μεταβιβάζεται στον κλάδο υποδομών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή με το σχέδιο διάσπασης της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο.

 

6. Το σχέδιο διάσπασης καταρτίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 74 παράγραφος 2 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

 

7. Για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης συντάσσεται από την υφιστάμενη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου λογιστική κατάσταση κλάδου που περιέχει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των αποθεματικών του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) που αφορούν τον κλάδο υποδομών, και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου διάσπασης. Κατά τη σύνταξη της λογιστικής κατάστασης κλάδου και τη μεταβίβαση του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. συντάσσεται έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδομών κατά την ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης κλάδου και δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Η σύνταξη της έκθεσης διαπίστωσης ανατίθεται από το διοικητικό συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

 

8. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. προσδιορίζεται με βάση τη λογιστική αξία του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου διά της μερικής διάσπασης κλάδου υποδομών, όπως αυτή προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση κλάδου. Το σχέδιο διάσπασης μπορεί να ορίζει ότι μέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου υποδομών απεικονίζεται σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης που δικαιολογούν τη σχετική απεικόνιση. Ως αντάλλαγμα για τον μεταβιβαζόμενο κλάδο υποδομών εκδίδονται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας, οι οποίες με τη σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. παραδίδονται απευθείας στους μετόχους της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου.

 

9. Η σύσταση της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986), από το τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) και εν γένει από οποιονδήποτε άλλον φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία ενδέχεται να προκύψει μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης μερικής διάσπασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της.

 

10. Η μεταβίβαση του κλάδου υποδομών διά της μερικής διάσπασης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου διέπεται από τις εξής ειδικότερες ρυθμίσεις:

 

α) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου υποδομών μεταβιβάζονται στην επωφελούμενη εταιρεία ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

 

Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

 

β) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία 2 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου, και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τέτοιων τελών, δικαιωμάτων ή αμοιβών για την έκδοση των αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης της σύμβασης μερικής διάσπασης στα κτηματολογικά βιβλία, σύμφωνα με την παράγραφο  4 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 

γ) Δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιομηχανικού εξοπλισμού. Για τις ανάγκες σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης της μερικής διάσπασης του παρόντος άρθρου χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου πιστοποιητικό της φορολογικής διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τα 5 προηγούμενα έτη, κατά παρέκκλιση του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) αναφορικά με την πιστοποίηση καταβολής του αντίστοιχου φόρου.

 

δ) Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης μερικής διάσπασης της υφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και μεταβίβασης του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτής. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή της πράξης μερικής διάσπασης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και της μεταβίβασης του κλάδου υποδομών στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

 

ε) Κάθε μορφής άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν χορηγηθεί ή εκδοθεί στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και αφορούν τον κλάδο υποδομών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. κατά την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της συμβολαιογραφικής πράξης της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Τα φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτρίωσης υπέρ του κλάδου υποδομών παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται υπέρ της νέας εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

στ) Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τον κλάδο υποδομών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

 

ζ) Διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου πριν από τη διάσπαση του κλάδου υποδομών και αφορούν δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου υποδομών, μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., ως καθολικό διάδοχο.

 

η) Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, με την οποία εγκρίνεται η διάσπαση του κλάδου υποδομών, τροποποιούνται και οι διατάξεις του καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

 

θ) Για την προστασία των πιστωτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

 

ι) Η μερική διάσπαση δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, χωρίς να θίγονται ενδεχόμενες αξιώσεις αποζημίωσης.

 

ι)α) Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου που αφορούν τον κλάδο υποδομών μεταβιβάζεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

ι)β) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, και αφορούν στον κλάδο των υποδομών μεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

ι)γ) Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και αφορά τον μεταβιβαζόμενο κλάδο υποδομών και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Στα στοιχεία του μεταφερόμενου κλάδου υποδομών περιλαμβάνονται και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον παθητικό) του κλάδου υποδομών, εφόσον έχουν περιληφθεί στην απογραφή του κλάδου υποδομών που συντάσσεται την ημέρα ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης.

 

ι)δ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης κλάδου της μερικής διάσπασης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής και αφορούν τον μεταβιβαζόμενο κλάδο υποδομών θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου περιλαμβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου. Η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του μεταβιβαζόμενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μερικής διάσπασης. Μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης, η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου δεν υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση του κλάδου υποδομών για φορολογικούς σκοπούς. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου υποχρεούται να υποβάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών και να τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) μέχρι την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. από την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης και εφεξής.

 

ι)ε) Αποθεματικά από την εισφορά του δικαιώματος χρήσης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) ή κατ' εφαρμογή άλλων νόμων, μεταφέρονται μαζί με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. ως στοιχεία του κλάδου υποδομών. Τα αποθεματικά αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο της μερικής διάσπασης, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. στη φορολογική τους βάση.

 

ι)στ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), δεν εφαρμόζεται αν μειωθεί η λογιστική καθαρή θέση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου.

 

ι)ζ) Κατά την πραγματοποίηση της μερικής διάσπασης, οι ζημίες της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου δεν μεταφέρονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.