Νόμος 4001/11 - Άρθρο 181

Άρθρο 181: Μεταλλευτικές - Λατομικές εργασίες εντός δασών - δασικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων δια της εξόρυξης, διαλογής, επεξεργασίας (μηχανικής, εμπλουτισμού, παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων) και αποκομιδής μεταλλευτικών ή λατομικών ορυκτών και προϊόντων επεξεργασίας τους, διάνοιξη οδών προσπέλασης, ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης αυτών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων επιτρέπονται ελευθέρως, εφόσον χορηγήθηκε η κατά την προηγούμενη παράγραφο έγκριση έρευνας.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Εντός δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στη ζώνη οριστικής παραχώρησης μεταλλευτικού χώρου, όπου ασκείται νόμιμη μεταλλουργική δραστηριότητα, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να επιτρέπεται η απόθεση των καταλοίπων της μεταλλουργικής δραστηριότητας εν όλω ή εν μέρει σε χώρους που έχει προηγηθεί και ολοκληρωθεί η εξόρυξη του μεταλλεύματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην έγκριση επέμβασης και στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας των χώρων αυτών είναι δυνατή η απόθεση των καταλοίπων σε άλλα τμήματα της παραχωρηθείσας έκτασης κατόπιν αιτιολογημένης σχετικής εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών. Η ακριβής θέση, ο τρόπος και η διαδικασία της απόθεσης, καθώς και τα μέτρα αποκατάστασης και αναδάσωσης του χρησιμοποιούμενου στην περίπτωση αυτή χώρου καθορίζονται με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

 

Σε ανενεργά μεταλλεία και λατομεία και σε λατομεία για τα οποία δόθηκε στο παρελθόν παράταση λειτουργίας για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του νόμου 2115/1993 ή του άρθρου 7 του νόμου 2837/2000 και για τα οποία είχε χορηγηθεί έγκριση επέμβασης επιτρέπεται η απόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 3 της με αριθμό 36259/1757/Ε103/23-08-2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) απόφασης [Α] των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο της αποκατάστασης και αναδάσωσης των εκτάσεων αυτών και κατά τους όρους της οικείας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Οι εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απομακρύνονται με την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης.}

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.