Νόμος 4001/11 - Άρθρο 180

Άρθρο 180: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3175/2003


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικότερα, στην περίπτωση βεβαιωμένου ή πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας, το δικαίωμα του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση εκμισθώνεται για το σύνολο ή τμήματα του γεωθερμικού πεδίου με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ή με διαδικασία υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά μεγέθη του πεδίου (όπως θερμοκρασία, έκταση, βάθος), καθώς και τις ειδικές συνθήκες και περιστάσεις που αφορούν την εκμίσθωση του.

 

Η προσφυγή στη διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προτάσεων ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και ιδιαίτερα προκειμένου να επισπευσθεί η διενέργεια έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού ή πεδίου και η εκμίσθωση των σχετικών επ' αυτών δικαιωμάτων του Δημοσίου.

 

Οι προσφορές ή οι επενδυτικές προτάσεις αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή που συνιστάται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας ευρίσκεται το γεωθερμικό πεδίο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού. Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους της εν λόγω Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή και από δημόσιους λειτουργούς. Η εκμίσθωση διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

Η εκμίσθωση δικαιωμάτων του Δημοσίου επί τμημάτων γεωθερμικού πεδίου διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η οποία γνώμη διατυπώνεται εντός 2 μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για γνωμοδότηση.

 

Είναι δυνατή η εκμίσθωση του δικαιώματος επί των τμημάτων βεβαιωμένων ή πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας και μπορεί να παρατείνεται για 5 επιπλέον έτη κάθε φορά μέχρι τη συμπλήρωση 35ετίας, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Η εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας τμημάτων πιθανού γεωθερμικού πεδίου γίνεται για 2 έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μισθωτή.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 3175/2003, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά μεγέθη του πεδίου, που διενεργούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή οι ειδικότεροι όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών προτάσεων.

 

β) Τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και οι μελέτες που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές, καθώς και οι προδιαγραφές των μελετών.

 

γ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και το περιεχόμενο των επενδυτικών προτάσεων.

 

δ) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στις ανωτέρω διαδικασίες, καθώς και οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

 

ε) Οι όροι της σύμβασης.

 

στ) Ο τρόπος καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και ο τρόπος επιμερισμού των εσόδων από το τέλος υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ζ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης, οι λόγοι κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης.}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3175/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Στην καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο από την έναρξη της εκμετάλλευσης αναλογικού μισθώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973, καθώς και στην καταβολή ειδικού τέλους, που ορίζεται σε 10% επί του αναλογικού μισθώματος, υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού στα όρια των οποίων βρίσκεται ο χώρος εκμετάλλευσης.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του νόμου 3175/2003, που προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων ασκείται, βάσει του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα, από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι παρακολούθησης και ο έλεγχος των εργασιών έρευνας και διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων μέσα στα διοικητικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, οι ελεγκτικές αρχές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.