Νόμος 4001/11 - Άρθρο 193

Άρθρο 193: Αποσπάσεις προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία και των θυγατρικών εταιρειών της σε υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της σε υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όσες έχουν γίνει ή γίνονται με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) όπως και όσες έχουν γίνει ή γίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και των άρθρων 33, 41, 87, 158 παράγραφος 4 και 169 παράγραφος 8 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' (ΦΕΚ 51/Α/1997)), όπως ισχύει, καθώς επίσης και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974 (ΦΕΚ 367/Α/1974), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987), καθώς και του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1878/1990 (ΦΕΚ 33/Α/1990), με τις οποίες κυρώθηκε η 19/1990 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 16/Α/1990), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νόμου [Ν] 1895/1990 (ΦΕΚ 116/Α/1990), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1968/1991 (ΦΕΚ 150/Α/1991) και τις παραγράφους 1-4 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), καθώς και αυτές του άρθρου 74 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) και της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996).

 

Ο χρόνος απόσπασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής, συνεχούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

2. Με εξαίρεση τις αποσπάσεις του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού Ανώνυμης Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών της που έχουν γίνει σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και όσες έχουν γίνει με βάση το άρθρο 34 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και την παράγραφο 14 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) και με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010), όλες οι λοιπές αποσπάσεις προσωπικού των εταιρειών αυτών αίρονται από 31-12-2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.