Νόμος 4001/11 - Άρθρο 197

Άρθρο 197: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το δικαίωμα προτεραιότητας που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας Αυτοπαραγωγών, εφόσον η πλεονάζουσα ενέργεια παράγεται ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου και για το τμήμα της παραγόμενης ενέργειας που δεν υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το 20% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά στην περίπτωση του υφιστάμενου σταθμού κυριότητας του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, στη νήσο Ρεβυθούσα, το δικαίωμα προτεραιότητας που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για το σύνολο του πλεονάσματος της ηλεκτρικής ενέργειας Αυτοπαραγωγού που παράγεται ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας.}

 

2. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3468/2006 ως εξής:

 

{Από 01-09-2011 δικαίωμα προτεραιότητας κατά την κατανομή του Φορτίου από τον αντίστοιχο Διαχειριστή έχουν όλες οι Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας ανεξαρτήτως Εγκατεστημένης Ισχύος.}

 

3. Τα εδάφια που ακολουθούν την περίπτωση ι)ζ' του σημείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι τιμές της περίπτωσης ι)στ' του ανωτέρω πίνακα που αφορούν σε σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 35 MWe που κάνουν χρήση φυσικού αερίου και δεν είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής προσαυξάνονται κατά ποσό ίσο με την τιμή επί το συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου ο οποίος ορίζεται ως εξής:

 

Eqn568

 

Όπου:

 

ΜΤΦΑΜ: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου για συμπαραγωγή σε €/MWh ανωτέρας θερμογόνου δύναμης στους χρήστες Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά μήνα στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

nel: ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της διάταξης Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας επί ανωτέρας θερμογόνου δύναμης φυσικού αερίου, ο οποίος ορίζεται σε 0,33 για μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας ≤1 MWe, και σε 0,35 για μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας > 1 MWe. Η τιμή του συντελεστή ρήτρας δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μονάδας. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω Συμπαραγωγών Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας που κάνουν χρήση φυσικού αερίου αξιοποιούν τα καυσαέρια για γεωργικούς σκοπούς ο συντελεστής ρήτρας μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μέχρι 20%.

 

Οι τιμές της περίπτωσης ι)στ' του ανωτέρω πίνακα που αφορούν όλες τις άλλες περιπτώσεις σταθμών Συμπαραγωγών Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας που κάνουν χρήση φυσικού αερίου προσαυξάνονται κατά μέγιστο με την τιμή επί το συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου ο οποίος ορίζεται ως εξής:

 

Eqn569

 

Όπου:

 

ΜΤΦΑΗ: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh ανωτέρας θερμογόνου δύναμης στους χρήστες Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά μήνα στον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

nel: ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της διάταξης Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας επί ανωτέρας θερμογόνου δύναμης φυσικού αερίου, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της μονάδας όπως αυτά καταγράφονται από τον αντίστοιχο Διαχειριστή.

 

Η τιμή του συντελεστή ρήτρας δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μονάδας και καθορίζεται ανά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατόπιν γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η γνώμη αυτή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την ονομαστική ισχύ του σταθμού, κατά τρόπο που η προσδιοριζόμενη τιμή να βαίνει εν γένει μειούμενη με την αύξηση της ισχύος.

 

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν μόνο για σταθμούς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγές Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση. Ειδικά στην περίπτωση του υφιστάμενου σταθμού κυριότητας του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, στη νήσο Ρεβυθούσα, οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν για το σύνολο του πλεονάσματος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ως Συμπαραγωγές Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας και διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, σε ετήσια βάση.

 

Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας πραγματοποιείται ανά μήνα με βάση την αντίστοιχη Μοναδιαία Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου του προηγούμενου μήνα.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) προστίθεται νέα περίπτωση ι)στ' ως εξής:

 

{ι)στ. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.