Νόμος 4001/11 - Άρθρο 198

Άρθρο 198: Ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 3848/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, με προσκόμιση πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή σχολικούς συμβούλους κλάδων της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπροσώπους ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή, για τις περιπτώσεις επιλογών όπου αρμόδια συμβούλια αποτελούνται και από τα μέλη των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται με δεκάβαθμη κλίμακα και ο τελικός τους βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών. Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του 5 δεν μοριοδοτούνται για τη γνώση της ξένης γλώσσας. Οι εξεταστές για κάθε ξένη γλώσσα ορίζονται για τους μεν υποψήφιους σχολικούς συμβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων για τα δε άλλα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.}

 

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 24 του νόμου 3848/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

{13. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, εφόσον αναλάβουν καθήκοντα εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, αποκλείονται από τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων σχολικών συμβούλων με απόφαση του οικείου συμβουλίου επιλογής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.