Νόμος 4001/11 - Άρθρο 63d

Άρθρο 63Δ: Ανεξαρτησία του προσωπικού και διοίκηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Οι αποφάσεις σχετικά με το διορισμό, την ανανέωση και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της διάρκειας της περιόδου απασχόλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, λαμβάνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 63Ε του παρόντος και καθίστανται δεσμευτικές, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

2. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη διάρκεια, την ανανέωση και τη λήξη της θητείας των προσώπων που διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης λήξης της περιόδου απασχόλησης, κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι όροι αυτοί καθίστανται δεσμευτικοί μόνον εάν, εντός 3 εβδομάδων από την κοινοποίησή τους, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν εγείρει αντιρρήσεις. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορεί να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:

 

(α) εφόσον προκύψουν αμφιβολίες αναφορικά με την επαγγελματική ανεξαρτησία του προτεινόμενου προσώπου, ή / και

 

(β) στην περίπτωση πρόωρης λήξης περιόδου απασχόλησης, εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης.

 

3. Τα μισά πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και, σε κάθε περίπτωση όλα τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και όσοι αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, δεν πρέπει να κατέχουν επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, η οποία να συνδέεται με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή της, πέραν του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ούτε με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχο της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου, με εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς, οργανισμούς ή κρατικούς λειτουργούς του Ελληνικού Δημοσίου, για χρονικό διάστημα 3 ετών πριν από το διορισμό τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες που δεν υπόκεινται στον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου δεν πρέπει να έχουν ασκήσει δραστηριότητα διαχείρισης ή άλλη σχετική δραστηριότητα στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών πριν από το διορισμό τους.

 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, καθώς και το προσωπικό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να έχουν άλλη επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή με άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες και το προσωπικό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου απαγορεύεται να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο της κι εν γένει να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. Στην απαγόρευση του αμέσως προηγούμενου εδαφίου δεν εμπίπτει η έμμεση κατοχή τέτοιων εταιρικών μεριδίων ή κινητών αξιών μέσω κατοχής μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004) ή μέσω συμμετοχής σε άλλα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές, όπως οι δομημένες τραπεζικές προθεσμιακές καταθέσεις ή οι ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Γ παράγραφος Α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970), όπως ισχύει, ή μέσω συμμετοχής σε ομαδικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης του κλάδου VIII του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, ή σε ασφαλιστικούς φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες, καθώς και το προσωπικό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν πρέπει να έχουν κανένα συμφέρον ούτε να λαμβάνουν οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου. Η αμοιβή τους δεν εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου πέραν των δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Δεν συνιστά παράνομο οικονομικό όφελος για τους σκοπούς του παρόντος η έμμεση κατοχή εταιρικών μεριδίων ή κινητών αξιών κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 4.

 

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες δύνανται να καταγγείλουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, την πρόωρη λήξη της απασχόλησής τους, ώστε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

7. Μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησής τους στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες υποχρεούνται να μην έχουν επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της για διάστημα 4 ετών. Ομοίως απαγορεύεται στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου να απασχολεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε οποιαδήποτε επαγγελματική θέση ή ευθύνη ή επιχειρηματική σχέση που να συνδέεται με οποιοδήποτε τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της για διάστημα 4 ετών από τη λήξη της απασχόλησής τους.

 

8. Οι παράγραφοι 4 έως και 7 εφαρμόζονται σε όλα τα διευθυντικά στελέχη ή / και τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση ή λαμβάνουν αποφάσεις καθημερινής διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και όσους αναφέρονται απευθείας στα πρόσωπα αυτά για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, τη συντήρηση ή την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

9. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 8 του παρόντος επιβάλλεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο Ι4 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.