Νόμος 4001/11 - Άρθρο 63e

Άρθρο 63Ε: Σύνθεση και αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 63Ι και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων που μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στην αξία των πάγιων στοιχείων των μετόχων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ειδικότερα των αποφάσεων σχετικά με την έγκριση των ετησίων και μακροπρόθεσμων σχεδίων χρηματοδότησης, τις δανειακές υποχρεώσεις του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το ύψος των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους του. Από τις αποφάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου εξαιρούνται όσες σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 63Θ του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου αποτελείται από 7 μέλη. Η σύνθεση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 

(α) 4 μέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου,

 

(β) 2 μέλη διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, και

 

(γ) 1 μέλος διορίζεται από το πλέον αντιπροσωπευτικό συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

Ο κατά τα ανωτέρω διορισμός των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου τελεί υπό την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 

3. Η ταυτότητα και οι όροι που διέπουν τη θητεία, τη διάρκεια και τη λήξη της περιόδου απασχόλησης ή ανανέωσης, και οι λόγοι κάθε προτεινόμενης απόφασης τερματισμού της περιόδου απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εντός 10 ημερών από το διορισμό, την ανανέωση ή τον τερματισμό της απασχόλησης των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, με επιμέλεια των προσώπων που έχουν δικαίωμα διορισμού ή του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να προβάλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 3 εβδομάδων από την κοινοποίηση των προτεινόμενων μελών, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου 4.

 

4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, πλην ενός: (α) δεν κατείχαν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή με οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή της, πέραν του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ή με τους μετόχους που ασκούν τον Έλεγχό της, με εξαίρεση τους υπόλοιπους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, για χρονικό διάστημα 3 ετών πριν από το διορισμό τους, και (β) συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 ως 7 του άρθρου 63Δ του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

5. Η απόφαση για την πρόωρη λήξη της απασχόλησης οποιουδήποτε μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και εγκρίνεται μόνον εάν, εντός 3 εβδομάδων από την ως άνω κοινοποίηση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις βάσει αμφιβολιών ως προς την αιτιολόγηση της πρόωρης λήξης της απασχόλησης του μέλους.

 

6. Ο διορισμός με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και η για οποιονδήποτε λόγο παύση τους υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

7. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α, 22Β και 23Α του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

8. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης των προτεινόμενων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και τα κριτήρια αξιολόγησης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του παρόντος ως προς τη νόμιμη σύνθεση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο Ι4 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.