Νόμος 4001/11 - Άρθρο 63g

Άρθρο 63Γ: Μέτρα ανεξαρτησίας του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 63Ε, 63Θ παράγραφοι 9 και 10 και 63Ι, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου συμπεριλαμβανομένης της άντλησης κεφαλαίων στη χρηματαγορά, ιδίως μέσω δανεισμού και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του.

 

2. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ενεργεί πάντα κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι διαθέτει τους πόρους που χρειάζεται για την ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και για την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

3. Τυχόν θυγατρικές επιχειρήσεις της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου που εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας Φυσικού Αερίου, απαγορεύεται να αποκτήσουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν έχει ούτε άμεση ούτε έμμεση συμμετοχή σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας Φυσικού Αερίου ούτε λαμβάνει μερίσματα ή άλλο οικονομικό όφελος από τις επιχειρήσεις αυτές.

 

4. Η συνολική οργανωτική δομή και το καταστατικό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου διασφαλίζουν την ουσιαστική ανεξαρτησία του σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου απαγορεύεται να ορίζει άμεσα ή έμμεσα την ανταγωνιστική συμπεριφορά του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε σχέση με τις καθημερινές δραστηριότητές του και τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ή σε σχέση με τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, το οποίο αναπτύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 63Θ του παρόντος.

 

5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τα άρθρα 13 παράγραφος 1, 14 παράγραφος 1 στοιχείο (α), 16 παράγραφοι 2, 3 και 5, 18 παράγραφος 6 και 21 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 715/2009, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν προβαίνει σε διακρίσεις κατά προσώπων ή φορέων και δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας Φυσικού Αερίου.

 

6. Όλες οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου και του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δανείων προς την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις συνθήκες της αγοράς. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να διατηρεί λεπτομερή αρχεία των εν λόγω εμπορικών και οικονομικών σχέσεων και να τα θέτει στη διάθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατόπιν αιτήσεώς της.

 

7. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποβάλλει προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όλες τις εμπορικές και οικονομικές συμφωνίες με την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, οι οποίες θεωρούνται ως εγκριθείσες σιωπηρώς, αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν φέρει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 30 ημερών από την υποβολή των συμφωνιών προς έγκριση.

 

8. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ενημερώνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τους οικονομικούς πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και είναι διαθέσιμοι για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή / και για την αντικατάσταση των παρόντων παγίων στοιχείων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

9. Η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου απαγορεύεται:

 

(α) να προβαίνει σε πράξεις που παρεμποδίζουν ή επηρεάζουν τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τη συμμόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις που αυτός υπέχει σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο,

 

(β) να απαιτεί από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου να ζητά έγκριση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

 

10. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ μέρους του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου, είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 35Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο Ι4 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.