Νόμος 4001/11 - Άρθρο 63h

Άρθρο 63Η: Πρόγραμμα συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Συμμόρφωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα συμμόρφωσης στο οποίο αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική συμπεριφορά και να διασφαλίζεται η κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσής του προς το εν λόγω πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εργαζομένων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Το πρόγραμμα αυτό υπόκειται στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί σιωπηρά, εφόσον η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν φέρει αντιρρήσεις εντός 3 εβδομάδων από την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εντός 5 ημερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 20 του παρόντος, η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.

 

2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης διορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως Υπευθύνου Συμμόρφωσης. Οι παράγραφοι 2 ως 7 του άρθρου 63Δ του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

 

3. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για:

 

(α) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος συμμόρφωσης,

 

(β) την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης στην οποία καθορίζονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του προγράμματος συμμόρφωσης και την υποβολή της στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,

 

(γ) την υποβολή έκθεσης στο Εποπτικό Συμβούλιο και την έκδοση συστάσεων σχετικά με το πρόγραμμα συμμόρφωσης και την εκτέλεσή του,

 

(δ) την κοινοποίηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κάθε ουσιαστικής παράβασης ως προς την εφαρμογή του προγράμματος συμμόρφωσης, και

 

(ε) την υποβολή έκθεσης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για όλες τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου και του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

4. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις αποφάσεις που προτείνονται σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα ή με μεμονωμένες επενδύσεις στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή είναι η ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στο Εποπτικό Συμβούλιο.

 

5. Εάν η Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου στη γενική συνέλευση ή με την ψηφοφορία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου που έχει διορίσει εμποδίζει τη λήψη απόφασης με συνέπεια να παρεμποδίζονται ή να καθυστερούν οι επενδύσεις που βάσει του Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επρόκειτο να εκτελεστούν στα επόμενα 3 χρόνια, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να το αναφέρει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 63Θ του παρόντος.

 

6. Οι όροι που διέπουν την εντολή ή οι όροι απασχόλησης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της διάρκειας της εντολής του, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω όροι εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής όλων των πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της εντολής του, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική θέση, ευθύνη ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή σε οποιονδήποτε κλάδο ή τμήμα της ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρησή της ή στους ελέγχοντες μετόχους της.

 

7. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και έχει το δικαίωμα να υποβάλει τακτικά έκθεση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στο Εποπτικό Συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μέχρι και την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εντός 5 ημερών από την υποβολή της στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Με βάση τις εκθέσεις του Υπευθύνου Συμμόρφωσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και μπορεί με απόφασή της να επιβάλει την τροποποίηση του προγράμματος συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν τα κατάλληλα μέτρα. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και να υποβάλει προς έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου μέχρι και την 30η Απριλίου έκαστου έτους.

 

8. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μπορεί να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης υποχρεούται να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις που εξετάζουν τα ακόλουθα θέματα:

 

(α) τους όρους πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, όπως καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009, ειδικότερα όσον αφορά στα τιμολόγια, τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων, την κατανομή δυναμικού και τη διαχείριση της συμφόρησης, τη διαφάνεια, την εξισορρόπηση και τις δευτερογενείς αγορές,

 

(β) έργα που αναλαμβάνονται για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων διασύνδεσης και σύνδεσης για το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και των επενδύσεων σε νέες συνδέσεις μεταφοράς, στην επέκταση του δυναμικού και στη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού για το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου,

 

(γ) αγορές ή πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου απαραίτητες για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

Η μη συμμετοχή του Υπευθύνου Συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν συνεπάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων παρά μόνον εάν δεν έχει λάβει χώρα η νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήση του Υπευθύνου Συμμόρφωσης.

 

9. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με το άρθρο 66 του παρόντος.

 

10. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και στα γραφεία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, χωρίς προηγούμενη αναγγελία.

 

11. Μετά από προηγούμενη έγκριση της Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να παύσει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με απόφασή της παύει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας ή επαγγελματικής επάρκειας.

 

12. Σε περίπτωση παρακώλυσης της δυνατότητας πρόσβασης του Υπευθύνου Συμμόρφωσης στα αρχεία και τις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 20.000 ευρώ ως 100.000 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται και η επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του παρόντος.

 

13. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με απόφασή της μπορεί να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο Ι4 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.