Νόμος 4001/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Σύνθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας απαρτίζεται από 7 μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος και 2 Αντιπρόεδροι, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

 

2. Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε 4, τουλάχιστον, ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και προτείνονται στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων για διορισμό. Η προκήρυξη δημοσιεύεται το αργότερο 60 ημέρες πριν από την υποβολή της πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την ως άνω Επιτροπή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των 30 ημερών. Ο αριθμός και τα στοιχεία των υποψηφίων, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση τους, καθώς και η πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για διορισμό, δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί της πρότασης εντός 30 ημερών και η γνωμοδότηση αυτή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής, τα συγκεκριμένα 3 μέλη που έχουν προταθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις θέσεις του Προέδρου, του Α' Αντιπροέδρου και του Β' Αντιπροέδρου διορίζονται στην αντίστοιχη θέση με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα λοιπά μέλη για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η διαδικασία επιλογής των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται μετά τη λήξη της θητείας εκάστου εκ των εν ενεργεία, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, μελών της.

 

3. Η θητεία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι πενταετής. Κανένα μέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες από 2 θητείες. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δεν ανακαλούνται. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο η θέση του, διορίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2, νέο μέλος για πλήρη θητεία, εφόσον μέχρι την κανονική λήξη της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε υπολείπεται διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το νέο μέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεχίζει να λειτουργεί, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, αν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις της, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

 

4. Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνιστάται 1 θέση ειδικού συμβούλου του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για θέματα ενέργειας. Η θέση αυτή πληρούται από πρόσωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και ικανότητα και διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας.

 

Ο ειδικός σύμβουλος διορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας. Η σύμβαση του ειδικού συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας του Προέδρου. Οι αποδοχές για την παροχή των υπηρεσιών του ειδικού συμβούλου καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2. Ο ειδικός σύμβουλος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η σχετική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.