Νόμος 4001/11 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον ένας εκ των Αντιπροέδρων ως προεδρεύων και 3 τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η επιβολή κύρωσης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον 5 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή ενός εκ των Αντιπροέδρων ως προεδρεύοντος.

 

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή, εάν αυτός απουσιάζει, του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου, εκτός από τις περιπτώσεις που η λαμβανόμενη απόφαση συνεπάγεται την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

 

4. Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της.

 

5. Η συμμετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είναι υποχρεωτική, εκτός εάν Μέλος έχει δηλώσει στον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν, ή αδυναμία συμμετοχής για σπουδαίο λόγο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 38 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.