Νόμος 4001/11 - Άρθρο 80th

Άρθρο 80Θ: Εχεμύθεια Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 27 και 89 οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν τη μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα.

 

2. Οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούνται να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και να αναρτούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υγιή ανταγωνισμό, την ακώλυτη πρόσβαση στο δίκτυο και την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Η τήρηση της Αρχής της διαφάνειας δεν θίγει την υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

3. Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφοριών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, είτε ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του, είτε ως προσωπικό του, είτε ως απασχολούμενοι με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπορικά ευαίσθητα και συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο.

 

4. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 διοικητικές κυρώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.