Νόμος 4001/11 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Επιλέγοντες Πελάτες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:

 

(α) Οι κάτοχοι άδειας ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας.

 

(β) Όλοι οι Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Εταιρειών Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

 

(γ) Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Εταιρειών Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας:

 

(α)α) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς.

 

(β)β) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.

 

(γ)γ) Από 01-01-2017 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες, οι οποίοι είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.

 

(δ)δ) Από 01-01-2018 όλοι οι Μη Οικιακοί Πελάτες ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

 

(ε)ε) Από 01-01-2018 όλοι οι Οικιακοί Πελάτες.

 

(δ) Οι υφιστάμενες Εταιρείες Παροχής Αερίου που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων του νόμου [Ν] 2346/1995 και ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3428/2005, πριν από το νομικό διαχωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες:

 

(α)α) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 3428/2005, σύμβαση καθεμιάς ΕΠΑ με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου

 

(β)β) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται για την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 

2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ι)ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσδιορίζεται:

 

(α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμβάσεως προμήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υφιστάμενης σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου.

 

(β) Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ αυτών.

 

(γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενων εγκαταστάσεων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α' και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ.

 

3. Πελάτες, περιλαμβανομένων των Οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Υφιστάμενων ΕΠΑ και δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ούτε έχουν ακόμη συνδεθεί με το Δίκτυο, μπορούν να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο προς τις εκάστοτε Υφιστάμενες ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α. Οι Υφιστάμενες ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, οφείλουν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη εάν είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου σύνδεσης εντός 3 μηνών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Εφόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός μηνός και η προσφορά σύνδεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, προς τις εκάστοτε υφιστάμενες ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, καθίσταται Επιλέγων, ανεξαρτήτως κατανάλωσης:

 

(α) από την ημερομηνία κοινοποίησης, εντός της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, της άρνησης σύνδεσης,

 

(β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η ΕΔΑ, ανά περίπτωση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προσφορά σύνδεσης και έχει δικαίωμα να προμηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

5. Πελάτες που δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προμηθεύονται φυσικό αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύμφωνα με Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 87.

 

6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανά κατηγορία πελατών να ενημερώσουν εγγράφως τους μη Επιλέγοντες Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο από τις ΕΠΑ για τη δυνατότητά τους να αλλάξουν Προμηθευτή, όταν καταστούν Επιλέγοντες. Προς το σκοπό αυτόν οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουν στους εν λόγω Πελάτες:

 

(α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων της συνολικής χρέωσης του Πελάτη και της χρέωσης ανά MWh κατανάλωσης,

 

(β) σύγκριση με τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την αντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αμέσως προηγούμενου έτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο του κυλιόμενου μέσου όρου κατανάλωσης ανά περίοδο χρέωσης.

 

7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενημέρωση δύναται να παρέχεται είτε σε ειδικό χώρο του λογαριασμού κατανάλωσης είτε με ξεχωριστό ενημερωτικό σημείωμα που επισυνάπτεται στο λογαριασμό. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, η έγγραφη ενημέρωση περιλαμβάνει ευκρινή παραπομπή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων άδειας προμήθειας.

 

8. Οι υφιστάμενες ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα οποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τροφοδότηση Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανομής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 88.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 της υποπαραγράφου Β.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.