Νόμος 4001/11 - Άρθρο 90

Άρθρο 90: Κανονισμός Αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Κανονισμός Αδειών εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πριν από την υποβολή της γνώμης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διεξάγει δημόσια Διαβούλευση, κατά την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις απόψεις τους. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με τις αιτήσεις δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Περαιτέρω καθορίζονται:

 

α) Ο τρόπος δημοσίευσης των αιτήσεων, καθώς και οι δικαιούχοι και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων.

β) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες.

γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών.

δ) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ε) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για τη μεταβολή του κατόχου της Άδειας ή της μετοχικής σύνθεσης αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

1Α) Η Άδεια Προμήθειας, η Άδεια ΑΣΦΑ, η Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου, η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ και η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής χορηγούνται, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, εφόσον ο υποψήφιος έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και με μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον:

 

α) 600.000 € για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας,

 

β) 600.000 € για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου. Για την αξιολόγηση της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος, λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων του, το ύψος των οποίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του προϋπολογισμού του έργου,

 

γ) 400.000 € για την χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.

 

Η Άδεια Προμήθειας χορηγείται και σε Ενεργειακή Κοινότητα με συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

2. Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, είναι ιδίως:

 

α) Η ασφάλεια και η προστασία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων και του συνδεδεμένου εξοπλισμού.

β) Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως η φερεγγυότητα του.

γ) Η Προστασία των Καταναλωτών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την επίτευξη των βέλτιστων τιμών.

δ) Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου και η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης.

ε) Η διασφάλιση και ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου.

 

Τα ανωτέρω κριτήρια εξειδικεύονται με τον Κανονισμό Αδειών της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλονται υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κατόχους αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών πρόσθετες υποχρεώσεις, εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες και έκτακτες περιστάσεις που ανάγονται, ιδίως, στην εθνική άμυνα και δημόσια ασφάλεια, καθώς και σε ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλες αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρακολουθεί και ελέγχει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 και αποτελούν όρους των Αδειών τους.

 

6. Πριν από τη χορήγηση ορισμένης Άδειας ή κατηγορίας Αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μπορούν να καλούν τους ενδιαφερομένους σε δημόσια Διαβούλευση.

 

7. Η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

8. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας, τεκμηριώνεται πλήρως και κοινοποιείται στον αιτούντα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αιτών δύναται να προσφύγει κατά της ανωτέρω απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου αυτού.

 



Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.