Νόμος 4001/11 - Άρθρο 91

Άρθρο 91: Υφιστάμενες Συμβάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να προμηθεύεται από τη Δημόσια Επιχείριση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς διαγωνισμό Φυσικό Αέριο για την εξισορρόπηση του φορτίου και την αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, εφόσον το αέριο αυτό το έχει προμηθευθεί η Δημόσια Επιχείριση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία με βάση Συμβάσεις προμήθειας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που έχουν συναφθεί έως την 01-07-2004. Η τιμή προμήθειας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου εγκρίνεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και καλύπτει το πλήρες κόστος προμήθειας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σταθερό και μεταβλητό κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς, το κόστος χρήσης του Συστήματος Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, καθώς και εύλογο κόστος διαχείρισης. Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο που πωλείται από τη Δημόσια Επιχείριση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία κατά τα προηγούμενα εδάφια μπορεί να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα σε σχέση με το αέριο που προμηθεύεται ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 68.

 

2. Για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανάπτυξης ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δύναται να αποφασίζει τη διεξαγωγή διαγωνισμών με αντικείμενο την πώληση σε Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε μακροχρόνιες Συμβάσεις προμήθειας που έχουν συναφθεί και τεθεί σε εφαρμογή έως την 01-07-2004 και μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος των συμβάσεων αυτών, εφόσον περιλαμβάνουν ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, τηρουμένων ιδίως των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Οι όροι διενέργειας των διαγωνισμών αυτών εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

3. Η μεταβολή, με τις διατάξεις του νόμου αυτού, του νομικού πλαισίου που διέπει τις Συμβάσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρισης Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και των Πελατών της, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την Έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.