Νόμος 4053/12 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Προστασία χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών οφείλουν να διαθέτουν σαφείς, απλές, χαμηλού κόστους διαδικασίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό και οι οποίες αφορούν την αντιμετώπιση παραπόνων των χρηστών που έχουν σχέση ιδίως με την απώλεια, κλοπή, καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων (στις οποίες περιλαμβάνονται διαδικασίες επιμερισμού ευθυνών, όταν παρεμβαίνουν περισσότεροι του ενός φορέων), με την επιφύλαξη τήρησης των σχετικών διεθνών και εθνικών διατάξεων περί αποζημιώσεων.

 

2. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ελέγχει την επάρκεια των διαδικασιών της προηγούμενης παραγράφου και ειδικότερα την απόδοση, όπου προβλέπεται, αποζημίωσης των χρηστών για πλημμελή παροχή κάποιας υπηρεσίας, καθώς και την αποτελεσματικότητα απόδοσης της σχετικής αποζημίωσης. Εάν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κρίνει ότι η παραπάνω διαδικασία ή / και αποτελεσματικότητα δεν είναι ικανοποιητικές, ενημερώνει σχετικά τον φορέα και προτείνει ανάλογες βελτιώσεις. Άρνηση του φορέα να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 17.

 

3. Με την επιφύλαξη της ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος ενώπιον των δικαστικών αρχών, οι χρήστες ατομικά ή συλλογικά μπορούν να προσφεύγουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για παράπονα που αφορούν φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

4. Ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση με τον αριθμό των παραπόνων των χρηστών που αντιμετώπισαν και τον τρόπο που τα χειρίσθηκαν σε 1 τουλάχιστον εφημερίδα εθνικής κυκλοφορίας ή στην ιστοσελίδα τους το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών συνεπάγεται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.