Νόμος 4053/12 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Υπολογισμός καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέρος Α': Προσδιορισμός Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

 

Η κατά το άρθρο 6 καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει ενιαίες τιμές τουλάχιστον ανά συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Επίσης, δύναται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

1. περισσότερες ημέρες διανομής από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6,

 

2. ελάχιστο αριθμό προσιτών σημείων πρόσβασης, και

 

3. παροχή ορισμένων δωρεάν υπηρεσιών για άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.

 

Μέρος Β': Υπολογισμός καθαρού κόστους

 

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι κάθε κόστος συναφές και αναγκαίο για τη λειτουργία της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

 

Το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους της λειτουργίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του άρθρου 6 με υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και του κόστους λειτουργίας του ίδιου φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς υποχρεώσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

 

Κατά τον υπολογισμό συνεκτιμώνται όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων άυλων οφελών και οφελών της αγοράς που αποκομίζει φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον οποίο έχει ανατεθεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, του δικαιώματος για εύλογα κέρδη και των κινήτρων της αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος.

 

Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ορθή εκτίμηση των στοιχείων κόστους τα οποία θα απέφευγε οποιοσδήποτε καθορισμένος φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εάν δεν ήταν επιφορτισμένος με την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

 

Κατά τον υπολογισμό του καθαρού κόστους θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα άυλα οφέλη του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

 

Ο υπολογισμός βασίζεται στο κόστος που προκύπτει από:

 

i) στοιχεία των καθορισμένων υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να παρέχονται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα.

 

Η κατηγορία αυτή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει στοιχεία υπηρεσιών όπως οι οριζόμενες στο μέρος Α',

 

ii) ειδικούς χρήστες ή ομάδες χρηστών που μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο με ζημία ή με συνθήκες κόστους που δεν εμπίπτουν στα συνήθη εμπορικά πρότυπα, λόγω του κόστους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των σχετικών εσόδων και ενδεχομένων ενιαίων τιμών.

 

Ο υπολογισμός του καθαρού κόστους των ειδικών πτυχών των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας διενεργείται χωριστά, ώστε να μην υπολογίζονται διπλά ενδεχόμενα άμεσα ή έμμεσα οφέλη και στοιχεία κόστους.

 

Το συνολικό καθαρό κόστος των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για οποιονδήποτε καθορισμένο φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας υπολογίζεται ως άθροισμα του καθαρού κόστους που προκύπτει από τις επί μέρους συνιστώσες των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη ενδεχόμενων άυλων οφελών. Η ευθύνη για την επαλήθευση του καθαρού κόστους ανήκει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

Ο φορέας ή οι φορείς παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας οφείλουν να συνεργαστούν κατά την επαλήθευση του καθαρού κόστους.

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ελέγχει τον υπολογισμό του καθαρού κόστους που υποβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση, όταν υπερβαίνει ποσοστό 1% των εσόδων του ΦΠΚΥ από την παροχή καθολικών υπηρεσιών. Αν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζημιώνεται στο σύνολό του. Ειδικότερα, για την περίοδο 2013-2017 εφόσον η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζημιώνεται έως το μέγιστο ποσό των 15.000.000 € ετησίως. Αν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος δεν αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση, αυτό επιβαρύνει αποκλειστικά τον ΦΠΚΥ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέρος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 

Μέρος Γ': Κάλυψη του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

 

Η κάλυψη ή η χρηματοδότηση οποιωνδήποτε στοιχείων καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μπορεί να συνεπάγεται την αποζημίωση του ή των καθορισμένων φορέων παροχής του άρθρου 6 για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχουν από μη εμπορικές συνθήκες.

 

Η αποζημίωση για το καθαρό κόστος θα προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή / και θα επιμερίζεται στους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή / και των χρηστών κατά τρόπο που θα εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια, η αμεροληψία και η αναλογικότητα και θα προκαλούνται οι ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και στη ζήτηση των χρηστών.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.