Νόμος 4067/12 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου τα ακίνητα, που αναφέρονται και περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στα παρακάτω τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τον παρόντα νόμο, ιδιοκτησίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, πρώην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου πρώην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, περιέρχονται κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα στους αναφερόμενους παρακάτω Δήμους - αποδέκτες αντίστοιχα, οι οποίοι, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη θέση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ανώνυμη εταιρεία πρώην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ανώνυμη εταιρεία.

 

Πίνακας των προς παραχώρηση ακινήτων και αποδεκτών

Α/Α

Περιφέρεια

Δήμος

Ακίνητο

Εμβαδόν (m2)

Περιγραφή

Αποδέκτες

1

Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Καλαμπάκας

Ξενία Καλαμπάκας

24.267.67

Στην πόλη της Καλαμπάκας, εδαφική έκταση εμβαδού 24.267,67 m2, μετά ξενοδοχειακής εγκατάστασης. Το παραπάνω ακίνητο περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 184/82/48108/05-05-1998 τοπογραφικό διάγραμμα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Δήμος Καλαμπάκας

2

Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Σάμου

Ξενία Σάμου

784,80

Στην πόλη της Σάμου, εδαφική έκταση 784,80 m2 μετά ξενοδοχειακής εγκατάστασης. Το παραπάνω ακίνητο περιγράφεται στο υπ' αριθμόν 191/05-12-2003 τοπογραφικό διάγραμμα της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

Δήμος Σάμου

 

2. Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους ως άνω Δήμους, μεταγράφονται στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων, τα σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, τα οποία αποτελούν το μεταγραπτέο τίτλο και συνοδεύονται από σχετική περίληψη μεταγραφής των εν λόγω ακινήτων. Η μεταβίβαση των παραπάνω ακινήτων στους αναφερόμενους παραπάνω φορείς και η μεταγραφή των σχετικών αποσπασμάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου στα Βιβλία Μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων, ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.