Νόμος 4110/13 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Σε ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Επίσης, επί ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, αντικείμενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήματος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.

 

Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα δύο προηγούμενα εδάφια, στα κέρδη που διανέμονται από την ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία ενεργείται και παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 ή την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση.

 

Κατ' εξαίρεση, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που συστήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 588/1977 (ΦΕΚ 148/Α?1977), δεν υπόκειται σε φόρο στο όνομα του νομικού προσώπου, αλλά στο όνομα κάθε εταίρου αυτών για το ποσοστό των κερδών που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην εταιρεία.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.}

 

4. Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μετά από τις λέξεις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, προστίθενται οι λέξεις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες,.

 

5. Οι περιπτώσεις θ' και ι)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται.

 

6. Η περίπτωση ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)α) Τα κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου 2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α/1998) απαλλάσσονται της φορολογίας. Το απαλλασσόμενο ποσό εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, ανεξάρτητα από την επάρκεια κερδών ή όχι. Αν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το αποθεματικό αυτό ή μέρος αυτού, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 106. Από το ποσό του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου ή παρακρατήθηκε ως φόρος επί των διανεμηθέντων κερδών. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο δεν επιστρέφεται. Τα πιο πάνω δεν έχουν εφαρμογή όταν το αποθεματικό διανέμεται σε μητρική εταιρεία άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του νόμου 2578/1998.}

 

7. Η περίπτωση ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)β) Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 114.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διαχειριστική περίοδος, για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο.}

 

9. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η λέξη Εμπορίου αντικαθίσταται με την λέξη Ανάπτυξης.

 

10. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις η οποία καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλίο επισυμβασών ζημιών, που προβλέπεται από την περίπτωση ι)α' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 διαγράφονται.

 

11. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

12. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στο πρώτο εδάφιο μετά τη λέξη ποσοστό προστίθενται οι λέξεις 1% και τα τέσσερα τελευταία εδάφια καταργούνται.

 

13. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις 27 του νόμου 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992) αντικαθίστανται με τις λέξεις 88 του νόμου [Ν] 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/2007).

 

14. Στο όγδοο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι λέξεις κατ' επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε με τη σταθερή μέθοδο καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου αντικαθίστανται με τις λέξεις είτε με τους συντελεστές της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31.

 

15. Η παράγραφος 13 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε 30 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόμενης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαμβάνεται η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που μετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζημία από την αποτίμησή τους η οποία δεν έχει συμψηφιστεί με αποθεματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 38, λαμβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης.}

 

16. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 14 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις 50% αντικαθίστανται με τις λέξεις 75% και προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: Ειδικά ως προς το Άγιο Όρος το ποσοστό του

προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε 100%.

 

17. Η παράγραφος 16 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση όμως, που στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συνεταιρισμού, συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα μερίσματα και τα κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, που αναφέρονται πιο πάνω, και αφορολόγητα έσοδα και περαιτέρω λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό των διανεμόμενων κερδών, που αναλογούν στα εισοδήματα, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2, λαμβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τους ισολογισμούς των νομικών αυτών προσώπων.}

 

19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις και ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, αντικαθίστανται με τις λέξεις , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών.

 

20. Η παράγραφος 3 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, αντίστοιχα.

 

21. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, μετά τις λέξεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης προστίθενται οι λέξεις , ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών.

 

22. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 22 μετά τις λέξεις εταιρείας περιορισμένης ευθύνης προστίθενται οι λέξεις ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας.

 

23. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 106, όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 22, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ανωτέρω ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54. Επίσης, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο έχει, μέσα στη διαχειριστική περίοδο που λαμβάνει χώρα η απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου, εισοδήματα απαλλασσόμενα της φορολογίας, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.}
 

24. Η παράγραφος 12 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται.

 

25. Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις Γ' κατηγορίας Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αντικαθίστανται με τις λέξεις με τη διπλογραφική μέθοδο.

 

26. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις άρθρου 86 αντικαθίστανται με τις λέξεις άρθρου 1 του νόμου 2523/1997.

 

27. Στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η λέξη Φορολογικής αντικαθίσταται με τη λέξη Διοικητικής.

 

28. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η λέξη τέταρτου αντικαθίστανται με τη λέξη πέμπτου και οι λέξεις και της περίπτωσης ι' διαγράφονται.

 

29. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι λέξεις ή κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο διαγράφονται και οι λέξεις των παραγράφων 2 και 3 αντικαθίστανται με τις λέξεις της παραγράφου 2.

 

30. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους.}

 

31. Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26%.}

 

32. Η παράγραφος 4 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν:

 

α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε, παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παράγραφοι 1 και 2, 55, 111 και 114 του παρόντος, στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο.

 

β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Για την απόδειξη του ύψους του φόρου που έχει καταβληθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας σύμφωνα με τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος και του Κεφαλαίου. Ειδικά για τα μερίσματα ή κέρδη που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του νόμου 2578/1998 εκπίπτει το άθροισμα των ποσών του φόρου που τυχόν καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικού προσώπου, καθώς και του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.}

 

33. H παράγραφος 3 του άρθρου 111 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που παρακρατείται από πηγή Ελλάδος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.}

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.