Νόμος 4223/13 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Συμπλήρωση διατάξεων έκτου μέρους Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 67 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στον τίτλο του άρθρου 67 του νόμου 4172/2013 μετά τη λέξη προσώπων προστίθενται οι λέξεις και καταβολή του φόρου, στην παράγραφο 2 μετά τις λέξεις για όλα τα προστίθενται οι λέξεις αυτοτελώς φορολογούμενα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 67 οι λέξεις κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου αντικαθίστανται από τις λέξεις μέχρι και την 30η Απριλίου.

 

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 67 του νόμου 4172/2013 αναριθμείται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:

 

α) του φόρου που παρακρατήθηκε,

 

β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,

 

γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9.

 

Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

 

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.}

 

2. Το άρθρο 68 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στον τίτλο του άρθρου 68 του νόμου 4172/2013 μετά τη λέξη οντοτήτων προστίθενται οι λέξεις και καταβολή του φόρου, στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 μετά τη λέξη δηλώνουν προστίθεται η λέξη ηλεκτρονικά και στην παράγραφο 2 οι λέξεις κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους αντικαθίστανται από τις λέξεις μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του νόμου 4172/2013 αναριθμείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

 

{3. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:

 

α) του φόρου που παρακρατήθηκε,

 

β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,

 

γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

 

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 8, κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.}

 

3. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του νόμου 4172/2013 οι λέξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 49 και στην περίπτωση Α' της παραγράφου 5 του άρθρου 69 οι λέξεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64 διαγράφονται.

 

4. Το άρθρο 71 του νόμου 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με 80% του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.}

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 του νόμου 4172/2013 μετά τη λέξη γ' προστίθεται η λέξη ε'.

 

γ. Η περίπτωση Α' της παραγράφου 9 του άρθρου 71 του νόμου 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) για τις εταιρείες που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 του παρόντος, του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 και του νόμου 2166/1993 κατά περίπτωση.}

 

δ. Οι περιπτώσεις β' και ε' της παραγράφου 9 του άρθρου 71 του νόμου 4172/2013 διαγράφονται και οι περιπτώσεις γ', δ', στ', ζ' και η' αναριθμούνται σε β', γ', δ', ε' και στ' αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.