Νόμος 4223/13 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους συνιστάται Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της Δ23 Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η συνιστώμενη με το παρόν Διεύθυνση διαρθρώνεται στα κατωτέρω Τμήματα:

 

i) Τμήμα Α' - Συμβατικό,

ii) Τμήμα Β' - Προϋπολογισμού και Εξυπηρέτησης Δημοσίου Χρέους,

iii) Τμήμα Γ' - Τίτλων και

iv) Τμήμα Δ' Λογιστικό

 

και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τα Τμήματα σύμφωνα με την κατανομή της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988) και (ΦΕΚ 165/Α/1988).

 

β) Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ενεργεί ως εντολοδόχος στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

 

2. α) Από τις υφιστάμενες αρμοδιότητες της συσταθείσας με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 85/1996 (ΦΕΚ 69/Α/1996) Δ49 - Διεύθυνσης Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους οι αρμοδιότητες:

 

i) επί κατασχέσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα και

ii) της διενέργειας συμψηφισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ των φορέων του Δημοσίου,

 

μεταφέρονται στη Δ24 - Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού.

 

β) Οι λοιπές αρμοδιότητες της ως άνω Διεύθυνσης, πλην εκείνων που έχουν μεταφερθεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με την υπ' αριθμόν 2/23686/0004/2012 (ΦΕΚ 809/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση, μεταφέρονται στη Διεύθυνση Δανεισμού και Διαχείρισης στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

 

3. α) Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους συνιστώνται στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 16 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 5 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

β) Οι ανωτέρω θέσεις δύναται να καλυφθούν με απόσπαση υπαλλήλων και Προϊσταμένων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατά προτεραιότητα εξ αυτών που έχουν υπηρετήσει στη Δ23 - Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μετά από αίτησή τους προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, σε αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου θέση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 68 παράγραφος 6 και 86 παράγραφος 5 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

γ) Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

 

Με όμοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου, οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου μπορούν να ανακαλούνται οποτεδήποτε και οι υπάλληλοι επιστρέφουν σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου με αυτή που κατείχαν πριν την απόσπασή τους. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση προϊσταμένου, καλύπτουν την πρώτη που θα κενωθεί.

 

δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που θα αποσπαστούν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθμολογικό, μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα προέλευσής τους.

 

ε) Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους αποδίδει στους φορείς προέλευσης τις εκάστοτε οφειλόμενες αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων που αποσπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στον Οργανισμό.

 

4. Η Δ23-Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους και η Δ49 Διεύθυνση Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καταργούνται.

 

5. α) Στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998), προστίθεται περίπτωση ι)β' ως εξής:

 

{ι)β) επιλέγει, τοποθετεί και παύει τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης ή Τμήματος του Οργανισμού, επιλέγοντας μεταξύ είτε υπαλλήλων του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους είτε υπαλλήλων αποσπασμένων σε αυτόν.}

 

β) Από την περίπτωση δ)δ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2628/1998, όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση διατηρουμένων των λοιπών συναφών αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988, του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 85/1996 (ΦΕΚ 69/Α/1996), του άρθρου 13 παράγραφος 3 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) και η κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα 2925530/3356/0004/1997 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 316/Β/1997), καταργούνται.

 

7. α) Τα πιστωτικά έσοδα, καθώς και οι αναγκαίες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση και διαχείριση του Δημοσίου Χρέους (χρεολύσια - τόκοι - συναφείς δαπάνες) εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Με εντολές του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους κινούνται, στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται σε τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την έκδοση, την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση του δημοσίου χρέους καθώς και με τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης.

 

Η ενημέρωση του προϋπολογισμού και της λογιστικής της Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και με ευθύνη του.

 

Η τακτοποίηση των πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου που διενεργούνται κατά τις παρούσες διατάξεις γίνεται με την έκδοση τακτικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν συγκέντρωσης και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

 

Με αποφάσεις του εποπτεύοντος τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους Υπουργού καθορίζονται οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης που δύναται να κινεί ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, οι απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, καθώς και κάθε αναγκαίο σχετικό θέμα.

 

β) Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους είναι υποχρεωμένος να συντάσσει κάθε τρίμηνο ειδική έκθεση προς τον εποπτεύοντα υπουργό που κοινοποιείται και στη Βουλή, αναφορικά με την όλη διαχείριση του Δημοσίου Χρέους, τις προβλέψεις και εκτιμήσεις για το επόμενο τρίμηνο, καθώς και τις εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

 

γ) Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους που λήγουν εντός του 2016 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι τις 31-12-2018.

 

δ) Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους που δημοσιεύεται μόνο με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού μπορεί να καθορίζεται η ώρα έναρξης του νομίμου ωραρίου του εν γένει προσωπικού του Οργανισμού. Με την απόφαση του προηγουμένου εδαφίου η σχετική ώρα μπορεί να καθορίζεται κλιμακωτά και σε κυλιόμενο πρόγραμμα ανά κατηγορία προσωπικού ή ανά οργανωτικό σχηματισμό του Οργανισμού και ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες υπηρεσιακές ανάγκες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 178 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 100 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), με το άρθρο 108 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).

 

8. α) Με αποφάσεις του εποπτεύοντος υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ή τεχνικό ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

β) Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στη Δ23 - Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους νοείται η Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

 

γ) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι όλως ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.