Νόμος 4223/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης υπηρεσιών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιολογιστικού δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις (άρθρο 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 ((ΦΕΚ 128/Α/1988) και (ΦΕΚ 165/Α/1988)) και άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α/1988)) προστίθενται και οι κατωτέρω αρμοδιότητες:

 

i) Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για:

 

α)α) την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων,

 

β)β) την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους (ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.).

 

ii) Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων, που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

iii) Ενημέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

iv) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Δικαιούχων, Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

 

β. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες, όσον αφορά στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης, κατανέμονται και ασκούνται από το Τμήμα Λογιστικό, πλην της τήρησης του Μητρώου Δικαιούχων που διενεργείται από τα Τμήματα Εκκαθάρισης Δαπανών, κατά λόγο αρμοδιότητας.

 

2. α. Στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, που λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος, συνιστώνται τα ακόλουθα Γραφεία:

 

(i) Εκκαθάρισης Δαπανών και

(ii) Λογιστικό.

 

β. Οι αρμοδιότητες των συνιστώμενων Γραφείων είναι οι αντίστοιχες των Τμημάτων Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικού των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης.

 

3. α. Οι προθεσμίες αποστολής από τους Διατάκτες στις οικείες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, των δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή τους, και θεώρησης των εκδιδόμενων ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

(i) Αποστολή δικαιολογητικών: Εντός 3 ημερών από την πρωτοκόλληση του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου στην Υπηρεσία.

 

(ii) Θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων: Εντός 5 ημερών από την παραλαβή τους από την οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

β. Μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική και αστική ευθύνη των αρμόδιων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 99 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

4. Δαπάνες των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου τριμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους και πριν την καταχώρηση του προϋπολογισμού τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), δύνανται να πληρωθούν κατά παρέκκλιση των κειμένων περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος ή / και του επόμενου οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.

 

5. α. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Γ.2 της παραγράφου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) αριθμείται ως 2.α και προστίθεται περίπτωση 2.β ως εξής:

 

{2.β. Στην καθοριζόμενη στην παραπάνω περίπτωση 2.α συνολική επιχορήγηση κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και ποσά για: α) Κατασχέσεις που διενεργήθηκαν μετά την 01-01-2012 σε βάρος των τραπεζικών λογαριασμών του φορέα, κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και αφορούν στην εξόφληση υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του και β) δάνεια που έχουν συναφθεί από το φορέα, κατά το μέρος που οι πόροι των δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.}

 

β. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4151/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Η ισχύς της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2014. Μέχρι τις 31-03-2014 η εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων δύναται να διενεργείται και από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.