Νόμος 4238/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διοικητική οργάνωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας διακρίνονται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές.

 

Η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού διαρθρώνεται ως εξής:

 

α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων.

β) Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας.

γ) Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία υπαγόμενα στον Πρόεδρο.

δ) Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό της δραστηριότητας και το συντονισμό της λειτουργίας των επιμέρους οργανικών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό την αποδοτικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους.

 

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

α) Διεύθυνση Οικονομικών

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι αρμόδια για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού, καθώς και του ισολογισμού, τη μέριμνα για την τροποποίηση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη μισθοδοσία και τις προμήθειες, τον προγραμματισμό της διάθεσης των πιστώσεων και την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των περιφερειακών υπηρεσιών, την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού και τη μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την άσκηση της ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού, το συντονισμό, τον καταλογισμό και την είσπραξη εσόδων του ποσοστού έκπτωσης (rebate) και του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων στις υπηρεσίες υγείας.

 

β) Διεύθυνση Συμβάσεων

 

Η Διεύθυνση Συμβάσεων είναι αρμόδια για την κατάρτιση, τη σύναψη και τη διαχείριση συμβάσεων με τους παρόχους υγείας και την εισήγησή τους στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού.

 

γ) Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης

 

Η Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρηματοδότησης, την ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, τη μηχανογραφική επεξεργασία, τον οικονομικό - κλινικό έλεγχο, τον έλεγχο των αναγκαίων παραστατικών για τις δαπάνες υγείας, την ανάληψη, εκκαθάριση των δαπανών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

 

δ) Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων

 

Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων είναι αρμόδια για τη διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και (ΕΚ) 987/2009 και την ανταπόκριση στο ρόλο του Οργανισμού Σύνδεσης της Ελλάδας και του αρμόδιου Φορέα τόπου διαμονής ή κατοικίας για παροχές ασθενείας σε είδος. Είναι αρμόδια για την εφαρμογή διατάξεων των Κανονισμών περί προγραμματισμένης περίθαλψης ασφαλισμένων σε άλλο κράτος - μέλος και περί των δικαιωμάτων των διακινούμενων Ευρωπαίων ασφαλισμένων ως προς τις παροχές ασθενείας. Μεριμνά για την εφαρμογή της εναρμονισμένης στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγίας 24/2011/ΕΕ περί Διασυνοριακής Περίθαλψης και αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ελλάδας. Τέλος, είναι αρμόδια για τη διαχείριση των διμερών συμφωνιών/συμβάσεων μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό τη διευθέτηση ειδικών θεμάτων κατ' εφαρμογή των Κανονισμών και μεριμνά για την επέκταση υφιστάμενων διμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για τη σύναψη νέων συμβάσεων με τρίτες χώρες.

 

ε. Διεύθυνση Προμηθειών

 

Η Διεύθυνση Προμηθειών είναι αρμόδια για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με την έγκαιρη εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και υπηρεσιών, την αποτελεσματική παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των παγίων και αναλωσίμων των Υπηρεσιών του Οργανισμού, τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και τη στέγαση των υπηρεσιών του, την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών στο σύνολο των κτιρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τη διαρκή συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

3. Η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό της δραστηριότητας και το συντονισμό της λειτουργίας των επιμέρους οργανικών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους.

 

Η Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

 

α) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την τεχνική υποστήριξη και τη μέριμνα για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού.

 

β) Διεύθυνση Πληροφορικής. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την εισαγωγή, την εφαρμογή της πληροφορικής στον Οργανισμό, την ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων για στατιστική αξιολόγηση, τη σύνταξη μελετών για την εξέλιξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με βάση την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών πράξεων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν.

 

γ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και τον καθορισμό των αναγκών των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, μεριμνά για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων υγείας και τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, για την κατάρτιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας της αγοράς υπηρεσιών υγείας και την εποπτεία επί της εφαρμογής τους.

 

δ) Διεύθυνση Φαρμάκου. Η Διεύθυνση Φαρμάκου είναι αρμόδια για τον καθορισμό των διαδικασιών παροχής φαρμάκων και συναφών ειδών, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως επίσης και για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στη συνταγογράφηση και φαρμακευτική κατανάλωση για την έκδοση των οικείων αποφάσεων καταλογισμού είσπραξης υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και επιστροφής υπερβάλλουσας μηνιαίας διαφοράς (clawback). Επίσης, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας της σχετικής με τα φάρμακα και των Οδηγιών που παρέχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, την υποστήριξη των αρμοδίων Επιτροπών που κρίνουν την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα υψηλού κόστους ή/και φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και το χειρισμό θεμάτων σχετικά με τη διαχείριση αυτών και τη διαχείριση της λειτουργίας των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και τον έλεγχο εκκαθάρισης συνταγών.

 

4. Στον Πρόεδρο υπάγονται οι υπηρεσίες:

 

α) Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων ανάγονται στη νομική κάλυψη και η εκπροσώπηση γίνεται αποκλειστικά από τη νομική υπηρεσία του Οργανισμού ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών, στη γνωμοδότηση επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν τον Οργανισμό, στην παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες του Οργανισμού, εφόσον αυτές ζητούνται, στη νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων, συμβάσεων και συμφωνιών του Οργανισμού, στη νομική επεξεργασία των προτεινόμενων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού προσχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, στην παρακολούθηση της νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά τον Οργανισμό και η παροχή σχετικών οδηγιών προς τις Υπηρεσίες. Το Τμήμα τελεί υπό τη γενική εποπτεία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002), όπως ισχύουν, οι οποίες δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

β) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς τμήματος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό, γενικά.

 

γ) Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας παρακολουθεί τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, ενημερώνει τη διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες. Επίσης, ενημερώνει το κοινό για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού, επιμελείται της σύνταξης και της προώθησης των ανακοινώσεων του Οργανισμού, καθώς και των πάσης φύσεως εκδηλώσεών του.

 

δ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες του Οργανισμού, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Προέδρου.

 

ε) Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών. Το Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών είναι αρμόδιο για τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών των ασφαλισμένων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, καθώς επίσης και των συμβαλλομένων παρόχων με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος περί Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με δικηγόρους υπηρετούντες με έμμισθη εντολή, το αυτοτελές τμήμα νομικών υποθέσεων εκτελεί τη νομική κάλυψη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών και γνωμοδοτεί επί θεμάτων νομικής φύσεως που αφορούν τον Οργανισμό, εφόσον αυτές ζητούνται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με έγγραφο ερώτημα.

 

Για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού, μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ανατίθενται κατά περίπτωση πάσης φύσεως δικαστικές υποθέσεις του Οργανισμού και σε συνεργαζόμενους ιδιώτες δικηγόρους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας καθορίζεται η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω ανάθεσης σε συνεργαζόμενους ιδιώτες. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 80/2016. Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν στο χειρισμό δικαστικών υποθέσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από συνεργαζόμενους δικηγόρους, αναγνωρίζονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται κανονικά.

 

στ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Προέδρου. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος ανάγονται στην υποβοήθηση του έργου του Προέδρου, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

5. Τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, όπου υφίστανται ως αυτοτελή τμήματα με αρμοδιότητα την προμήθεια, διαχείριση και διάθεση φαρμάκων και συναφών ειδών περίθαλψης.

 

Το φαρμακείο το οποίο στεγάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού αποτελεί το Κεντρικό Φαρμακείο του Φορέα.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 157/Α/1997) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 6)γ του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), καταρτίζεται Οργανισμός μετά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με αποφάσεις του, κατανέμει τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων περαιτέρω, τοποθετεί και αναθέτει καθήκοντα στο υφιστάμενο προσωπικό του.

 

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παρούσας και ως τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των συλλογικών υπηρεσιακών οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που προβλέπονται από το νόμο 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), όπως ισχύει, τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μπορούν να αναθέτουν προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας σε υπαλλήλους του Οργανισμού που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα προς τούτο κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης 4 της παραγράφου 33 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011), όπως ισχύει. Στους κατά τα άνω οριζόμενους Προϊσταμένους καταβάλλεται το επίδομα θέσεως ευθύνης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 27/Α/2011) από το χρόνο ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων. Οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρμόζονται αναδρομικά από το χρόνο δημοσίευσης του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.