Νόμος 4281/14 - Άρθρο 209

Άρθρο 209


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 412/8932/2012 (ΦΕΚ 149/Β/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Τα σφαγεία, τα οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου σφαγών, στο οποίο αναγράφεται η χώρα γέννησης των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους.

 

Σε περίπτωση που από τα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου δεν προκύπτει η χώρα γέννησής του, αναγράφεται η χώρα προέλευσής του. Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών και αντίγραφο του βιβλίου σφαγών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 647/27509/2013 (ΦΕΚ 539/Β/2013) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σφαγής ή την ηλεκτρονική δήλωση μη σφαγών.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 διαγράφεται και από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος η περίπτωση ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 έχει ως εξής:

 

{ζ) Την τήρηση από τα σφαγεία του βιβλίου σφαγών και των στοιχείων αυτού.}

 

3. Η περίπτωση η' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.