Νόμος 4409/16 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

Α. Διοικητικές κυρώσεις

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00) ευρώ. Τα όρια των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η υποτροπή του παραβάτη.

 

Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός μιας τριετίας για την ίδια παράβαση, το επιβληθέν πρόστιμο τριπλασιάζεται.

 

2. Υπότροπος θεωρείται όποιος μέσα σε 3 χρόνια από την έκδοση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.

 

3. Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίμου, καλείται από την Αρμόδια Αρχή η οντότητα στην οποία αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να διατυπώσει τις απόψεις της.

 

4. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορεί να αποτελούν έσοδα της Αρμόδιας Αρχής. Με την απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 8 μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 

6. Το κλιμάκιο ελέγχου της Αρμόδιας Αρχής, εφόσον, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε εγκατάσταση, κρίνει ότι η λειτουργία της δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον ή/και την ασφάλεια του έμψυχου και άψυχου δυναμικού της περιοχής, μπορεί να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου.

 

Η απόφαση προσωρινής σφράγισης είναι ανεξάρτητη άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων και ανακαλείται όταν εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.

 

Β. Ποινικές κυρώσεις

 

1. Ο κάτοχος άδειας, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης κατά περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 έως και 6 και του άρθρου 30, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη ποινικού νόμου.

 

2. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται είναι ανεξάρτητες των διοικητικών κυρώσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.