Νόμος 4409/16 - Άρθρο p3

Παράρτημα 3: Διατάξεις για το διορισμό και τη λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει των άρθρων 8 και 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Γενικές Διατάξεις

 

1. Για τους σκοπούς του διορισμού Αρμόδιας Αρχής επιφορτισμένης με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 8, ορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 

α) Θεσπίζονται οι οργανωτικές ρυθμίσεις που καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που αναθέτει στην Αρμόδια Αρχή ο παρών νόμος, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών για τη ρύθμιση της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος με ισότιμο τρόπο,

 

β) καταρτίζεται δήλωση αρχής (policy statement) που περιγράφει τους στόχους της εποπτείας και επιβολής και τις υποχρεώσεις της Αρμόδιας Αρχής για την επίτευξη διαφάνειας, συνοχής, αναλογικότητας και αντικειμενικότητας κατά τη ρύθμιση των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων.

 

2. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της περίπτωσης 1, θεσπίζονται τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ των οποίων:

 

α) χρηματοδότηση επαρκούς εμπειρογνωμοσύνης από ειδικούς, η οποία είναι διαθέσιμη εσωτερικά ή παρέχεται μέσω επίσημων συμφωνιών με τρίτους ή και με τους δύο τρόπους, ώστε η Αρμόδια Αρχή να μπορεί να επιθεωρεί και να διερευνά εργασίες, να λαμβάνει μέτρα επιβολής και να χειρίζεται εκθέσεις μεγάλων κινδύνων και κοινοποιήσεις,

 

β) χρηματοδότηση της κατάρτισης επαρκών γραπτών κατευθύνσεων και εποπτείας, όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικές πηγές εμπειρογνωμοσύνης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή ως προς τη χρησιμοποιούμενη προσέγγιση και να διασφαλίζεται ότι η κατά τον νόμο διορισθείσα Αρμόδια Αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη βάσει του παρόντος Νόμου,

 

γ) χρηματοδότηση βασικής εκπαίδευσης, επικοινωνίας, πρόσβασης σε τεχνολογία, εξόδων ταξιδιού και διαμονής του προσωπικού της Αρμόδιας Αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη διευκόλυνση της ενεργού συνεργασίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών βάσει του άρθρου 27,

 

δ) κατά περίπτωση, απαίτηση από τους κατόχους άδειας, τους διαχειριστές ή/και τους ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων

 

να αποζημιώνουν την Αρμόδια Αρχή για τα κόστη με τα οποία επιβαρύνεται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάμει του παρόντος Νόμου,

 

ε) χρηματοδότηση και προαγωγή της έρευνας βάσει των καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής δυνάμει του παρόντος Νόμου,

 

στ) παροχή χρηματοδότησης για εκθέσεις από την Αρμόδια Αρχή.

 

2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

 

1. Για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της κατά το άρθρο 9, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει σύμφωνα με το άρθρο 8:

 

α) Γραπτή στρατηγική που περιγράφει τα καθήκοντά της, τις προτεραιότητες δράσης της, όπως στη μελέτη και λειτουργία εγκαταστάσεων, τη διαχείριση της ακεραιότητας και την ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον τρόπο οργάνωσής της,

 

β) επιχειρησιακές διαδικασίες που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η Αρμόδια Αρχή θα επιθεωρεί και θα επιβάλλει στους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο θα χειρίζεται, θα εκτιμά και θα αποδέχεται εκθέσεις περί μεγάλων κινδύνων, του τρόπου με τον οποίο θα χειρίζεται κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης και του τρόπου με τον οποίο θα καθορίζεται η συχνότητα επιθεωρήσεων των μέτρων ελέγχου της πιθανότητας μεγάλων κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών) για δεδομένη εγκατάσταση ή δραστηριότητα,

 

γ) διαδικασίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της με την επιφύλαξη των λοιπών αρμοδιοτήτων της, καθώς και ρυθμίσεις δυνάμει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α/1997),

 

2. Οι λεπτομερείς διαδικασίες αξιολόγησης των εκθέσεων μεγάλων κινδύνων απαιτούν από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης την παροχή όλων των πληροφοριών σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και άλλων πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει τουλάχιστον ότι οι απαιτήσεις για τις ακόλουθες πληροφορίες καθορίζονται με σαφήνεια σε κατευθύνσεις προς διαχειριστές και ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων:

 

α) έχουν εντοπιστεί όλοι οι προβλέψιμοι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα, μεταξύ άλλων και στο περιβάλλον, έχουν αξιολογηθεί οι κίνδυνοι και έχουν εντοπιστεί μέτρα ελέγχου των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

 

β) περιγράφεται με τον κατάλληλο τρόπο το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο,

 

γ) έχουν περιγραφεί οι κατάλληλες ρυθμίσεις για ανεξάρτητη επαλήθευση και λογιστικό έλεγχο από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης.

 

3) Κατά τη διενέργεια διεξοδικής εκτίμησης των εκθέσεων περί μεγάλων κινδύνων, η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει τα εξής:

 

α) ότι παρέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν τα πραγματικά περιστατικά,

 

β) ότι ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης έχει εντοπίσει όλους τους ευλόγως προβλέψιμους κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων που αφορούν την εγκατάσταση και τις λειτουργίες της, καθώς και τα πιθανά γενεσιουργά αίτιά τους, και ότι επεξηγούνται σαφώς η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται για τη διαχείριση κινδύνου σοβαρού ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών αβεβαιότητας στην ανάλυση,

 

γ) ότι η διαχείριση κινδύνου λαμβάνει υπόψη όλα τα στάδια στον κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων και προβλέπει όλες τις πιθανές καταστάσεις, μεταξύ των οποίων:

 

α)α) με ποιον τρόπο οι αποφάσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό που περιγράφονται στην κοινοποίηση μελέτης λαμβάνουν υπόψη τη διαχείριση κινδύνου, ώστε να εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση εγγενών αρχών ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,

 

β)β) με ποιον τρόπο θα εκτελούνται οι εργασίες γεώτρησης από την εγκατάσταση όταν είναι σε λειτουργία,

 

γ)γ) με ποιον τρόπο οι εργασίες γεώτρησης θα εκτελούνται και θα αναστέλλονται προσωρινά πριν από την έναρξη της παραγωγής από εγκατάσταση παραγωγής,

 

δ)δ) με ποιον τρόπο θα εκτελούνται συνδυασμένες εργασίες με άλλες εγκαταστάσεις,

 

ε)ε) με ποιον τρόπο θα διενεργείται ο παροπλισμός της εγκατάστασης,

 

δ) με ποιον τρόπο θα εφαρμόζονται μέτρα μείωσης του κινδύνου στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου, εάν αυτό απαιτείται για τη μείωση των κινδύνων σε ανεκτό επίπεδο,

 

ε) κατά πόσον, κατά τον προσδιορισμό των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη ανεκτών επιπέδων κινδύνου, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης τεκμηρίωσε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη συναφείς ορθές πρακτικές και αποφάσεις που βασίζονται σε ορθή μηχανολογική πρακτική, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και αρχές που συνδέονται με ανθρώπινους και οργανωτικούς παράγοντες,

 

στ) κατά πόσον προσδιορίζονται και αιτιολογούνται με σαφήνεια τα μέτρα και οι ρυθμίσεις για τον εντοπισμό και την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

 

ζ) με ποιον τρόπο τα μέτρα και οι μηχανισμοί διαφυγής, εκκένωσης και διάσωσης και τα μέτρα για τον περιορισμό της κλιμάκωσης έκτακτης ανάγκης και τη μείωση των επιπτώσεών του στο περιβάλλον συνδυάζονται με λογικό και συστηματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές συνθήκες έκτακτης ανάγκης υπό τις οποίες θα εκτελεστούν,

 

η) με ποιον τρόπο οι απαιτήσεις ενσωματώνονται στα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και εάν έχει υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο ή επαρκής περιγραφή του εσωτερικού σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

 

θ) κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος που περιγράφεται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων επαρκεί για τη διασφάλιση του ελέγχου των μεγάλων κινδύνων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της εγκατάστασης, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις συναφείς νομικές διατάξεις και προβλέπει έλεγχο και εφαρμογή των συστάσεων ελέγχου,

 

ι) κατά πόσον επεξηγείται με σαφήνεια ο μηχανισμός ανεξάρτητης επαλήθευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.