Νόμος 4409/16 - Άρθρο p5

Παράρτημα 5: Επιλογή του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης και του σχεδιασμού των μηχανισμών ανεξάρτητης επαλήθευσης δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα V της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης πρέπει να διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία του φορέα επαλήθευσης από το διαχειριστή και τον ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης:

 

α) Η λειτουργία δεν απαιτεί από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης να εξετάσει οποιαδήποτε πτυχή κρίσιμου στοιχείου ασφάλειας και περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε μέρος εγκατάστασης ή γεώτρησης ή σχεδιασμό γεώτρησης με την οποία είχε ασχοληθεί ο φορέας επαλήθευσης στο παρελθόν πριν από τη δραστηριότητα επαλήθευσης ή που θα μπορούσε να επηρεάσει την αντικειμενικότητά του,

 

β) ο φορέας επαλήθευσης είναι επαρκώς ανεξάρτητος από σύστημα διαχείρισης το οποίο είναι ή ήταν υπεύθυνο για οποιοδήποτε πτυχή συνιστώσας που καλύπτεται από το μηχανισμό για την ανεξάρτητη επαλήθευση ή επιθεώρηση γεώτρησης, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητά του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δυνάμει του μηχανισμού.

 

2. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά το μηχανισμό ανεξάρτητης επαλήθευσης σχετικά με εγκατάσταση ή γεώτρηση, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) ο ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης διαθέτει κατάλληλη τεχνική ικανότητα, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, επαρκή αριθμό προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα και τη δέουσα πείρα που πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 1,

 

β) οι αρμοδιότητες δυνάμει του μηχανισμού ανεξάρτητης επαλήθευσης είναι κατάλληλα κατανεμημένες από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης σε προσωπικό που έχει τα προσόντα για την άσκησή τους,

 

γ) υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης και του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης,

 

δ) ο φορέας επαλήθευσης έχει την απαραίτητη εξουσία ώστε να εκτελεί τις λειτουργίες του με επάρκεια.

 

3. Οι ουσιαστικές μεταβολές που αφορούν στον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης για περαιτέρω επαλήθευση σύμφωνα με το μηχανισμό ανεξάρτητης επαλήθευσης και τα αποτελέσματα αυτής της περαιτέρω επαλήθευσης κοινοποιούνται, εφόσον ζητηθεί, στην Αρμόδια Αρχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.