Νόμος 4409/16 - Άρθρο p8

Παράρτημα 8: Στοιχεία που παρέχονται κατά την προετοιμασία εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης δυνάμει του άρθρου 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα VIIΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Οι, κατά περίπτωση, αρχές που φέρουν την ευθύνη συντονισμού της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, παρέχουν τα ακόλουθα:

 

α) Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού στον οποίο να αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, η θέση του, τα μέσα μεταφοράς του και ο τρόπος χρησιμοποίησής του στην περιοχή του σοβαρού ατυχήματος,

 

β) περιγραφή των υφιστάμενων μέτρων που διασφαλίζουν τη διατήρηση του εξοπλισμού και των σχετικών διαδικασιών σε επιχειρησιακή ετοιμότητα,

 

γ) κατάλογο του εξοπλισμού, τον οποίο κατέχει ο Κλάδος και ο οποίος είναι διαθέσιμος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

 

δ) περιγραφή των γενικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων και ευθυνών όλων των εμπλεκομένων και των φορέων που είναι αρμόδιοι για την τήρηση των εν λόγω ρυθμίσεων,

 

ε) μέτρα που διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός, το προσωπικό και οι διαδικασίες είναι διαθέσιμα και ενημερωμένα και ότι υπάρχει διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή αριθμητικά επαρκές καταρτισμένο προσωπικό,

 

στ) αποδεικτικά στοιχεία για προηγούμενες αξιολογήσεις οιωνδήποτε χημικών ουσιών προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως διασκορπιστικές ουσίες από απόψεως περιβάλλοντος και υγείας.

 

2. Τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης επεξηγούν σαφώς τον ρόλο των αρχών, των φορέων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, των συντονιστών και των λοιπών εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία σε αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων.

 

3. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν όρους για την ανταπόκριση σε σοβαρό ατύχημα το οποίο πιθανόν υπερβαίνει τις δυνατότητες αντίδρασης της χώρας ή τα όριά της μέσω:

 

α) Ανταλλαγής εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με γειτονικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

 

β) συγκέντρωσης σε διασυνοριακό επίπεδο των καταλόγων των μέσων παρέμβασης που βρίσκονται στην κατοχή του Κλάδου ή των δημόσιων Αρχών και όλων των κατάλληλων προσαρμογών ώστε να καταστούν ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες συμβατοί μεταξύ όμορων χωρών και κρατών-μελών,

 

γ) διαδικασιών για την επίκληση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης,

 

δ) διοργάνωσης διασυνοριακών ασκήσεων όσον αφορά τα εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.