Νόμος 4409/16 - Άρθρο p9

Παράρτημα 9: Διάχυση πληροφοριών και διαφάνεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Παράρτημα ΙX της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Η κοινή μορφή αναφοράς δεδομένων για δείκτες μεγάλων κινδύνων καθιστά δυνατή τη σύγκριση πληροφοριών από τις Αρμόδιες Αρχές και τη σύγκριση πληροφοριών από διαχειριστές και ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων.

 

2. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής και των διαχειριστών και των ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων αφορούν τα εξής:

 

α) Την ακούσια εκροή πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων επικίνδυνων ουσιών, με ή χωρίς ανάφλεξη,

 

β) την απώλεια ελέγχου γεώτρησης, που απαιτεί την ενεργοποίηση του εξοπλισμού ελέγχου γεώτρησης ή τη βλάβη προστατευτικού φραγμού γεώτρησης που χρειάζεται αντικατάσταση ή επισκευή,

 

γ) τη βλάβη κρίσιμου για την ασφάλεια και το περιβάλλον στοιχείου,

 

δ) τη σημαντική απώλεια δομικής ακεραιότητας ή την απώλεια προστασίας από τις επιπτώσεις πυρκαγιάς ή έκρηξης ή την απώλεια των μέσων σταθεροποίησης κινητής εγκατάστασης,

 

ε) σκάφη σε πορεία σύγκρουσης και πραγματικές συγκρούσεις σκάφους με υπεράκτια εγκατάσταση,

 

στ) ατυχήματα ελικοπτέρων πάνω ή κοντά σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις,

 

ζ) οποιοδήποτε θανατηφόρο ατύχημα,

 

η) οποιονδήποτε σοβαρό τραυματισμό πέντε ή περισσότερων προσώπων στο ίδιο ατύχημα,

 

θ) ενδεχόμενη εκκένωση από προσωπικό,

 

ι) σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό.

 

3. Οι ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 25 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α) τον αριθμό, την παλαιότητα και τη θέση των εγκαταστάσεων,

 

β) τον αριθμό και το είδος των επιθεωρήσεων και των διερευνήσεων που διενεργήθηκαν, ενδεχόμενα εκτελεστικά μέτρα ή καταδίκες,

 

γ) στοιχεία για περιστατικά σύμφωνα με το κοινό σύστημα αναφορών που προβλέπεται στο άρθρο 23,

 

δ) κάθε σημαντική αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις υπεράκτιες εργασίες,

 

ε) τις επιδόσεις υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων που σχετίζονται με την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των επιπτώσεων εκδηλωθέντων σοβαρών ατυχημάτων.

 

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 2 περιλαμβάνουν τόσο πληροφορίες για τα πραγματικά περιστατικά, όσο και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με εργασίες υδρογονανθράκων, και είναι σαφείς. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται πρέπει να καθιστούν εφικτή τη σύγκριση της δράσης των διαχειριστών και των ιδιοκτητών μη παραγωγικών εγκαταστάσεων εντός του κράτους-μέλους καθώς και τη σύγκριση της δράσης του συνόλου του κλάδου μεταξύ κρατών-μελών.

 

5. Τα στοιχεία που συλλέγονται και συγκεντρώνονται σύμφωνα με το σημείο 2 καθιστούν δυνατή την έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανή επιδείνωση κρίσιμων για την ασφάλεια και το περιβάλλον προστατευτικών φραγμών, καθώς και τη λήψη προληπτικών μέτρων από αυτά. Οι πληροφορίες αυτές καταδεικνύουν επίσης τη συνολική αποτελεσματικότητα των μέτρων και των ελέγχων που εφαρμόζονται από διαχειριστές και ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων

 

χωριστά και από τον κλάδο συνολικά, ιδίως για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον.

 

6. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 24, διαμορφώνεται απλουστευμένη μορφή αναφοράς, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημοσίευση των στοιχείων που προβλέπονται στο σημείο 2 και η σύνταξη των εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 25, με τρόπο ώστε τα δεδομένα να είναι προσιτά στο κοινό και να διευκολύνεται η διασυνοριακή συγκρισιμότητά τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.