Νόμος 4427/16 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Τμήμα Πολιτικής Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Το χειρισμό θεμάτων αναφερομένων σε σχέδια πολιτικής άμυνας και πολιτικής κινητοποίησης, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες, για την ΠΣΕΑ, διατάξεις.

 

β. Την κάλυψη απαιτήσεων σε μέσα υλοποίησης των σχεδίων, αναστολές κατάταξης προσωπικού της Υπηρεσίας, εξουσιοδοτήσεις προσωπικού, μέτρα συναγερμού.

 

γ. Τη συμμετοχή σε ασκήσεις, θέματα NATO και πολεμικά σχέδια.

 

δ. Το χειρισμό, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις και σχέδια που ισχύουν, θεμάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά ατυχήματα, την εισήγηση χρήσης δημοσίων ή ιδιωτικών μέσων και τη συμμετοχή σε ασκήσεις.

 

ε. Τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως διαβαθμισμένης αλληλογραφίας, εθνικής και NATO, και το χειρισμό αυτής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 

Η Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Οργάνωσης Σχεδίων με αρμοδιότητες:

 

α. Το χειρισμό θεμάτων αναφερομένων σε σχέδια πολιτικής άμυνας και πολιτικής κινητοποίησης, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες, για την ΠΣΕΑ, διατάξεις.

 

β. Την κάλυψη απαιτήσεων σε μέσα υλοποίησης των σχεδίων, αναστολές κατάταξης προσωπικού της Υπηρεσίας, εξουσιοδοτήσεις προσωπικού, μέτρα συναγερμού.

 

γ. Τη συμμετοχή σε ασκήσεις, θέματα NATO και πολεμικά σχέδια.

 

δ. Έλεγχος Εξουσιοδοτήσεων καθώς και άρσης αυτών, του προσωπικού ΑΠΑ για χειρισμό Διαβαθμισμένων Πληροφοριών και Υλικού σε συνεργασία με ΕΛ.ΑΣ. και ΕΥΠ

 

ε. Έλεγχος και Εποπτεία των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και Εφαρμογής τους.

 

στ. Έλεγχος, Διόρθωση και Έγκριση των Σχεδίων ΠΣΕΑ των μονάδων της ΑΠΑ, για θέματα Πολιτικής Άμυνας και Κινητοποίησης.

 

ζ. Συμμετοχή στην Μικτή Επιτελική Επιτροπή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την πραγματοποίηση ελέγχων θεμάτων αρμοδιότητας ΠΣΕΑ.

 

θ. Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή υπαλλήλων της ΑΠΑ στην Σχολή ΠΣΕΑ του ΥΠΕΣΔΑ.

 

η. Έλεγχος και Εποπτεία της Λειτουργίας των Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων - ΔΑΙ (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 17/1974).

 

ι. Συμμετοχή σε Εθνικές (Πολιτικές - στρατιωτικές) Ασκήσεις και υποβολή Τελικής Αναφοράς στον Δ/ΑΠΑ και στο ΓΕΕΘΑ.

 

ι)α. Συμμετοχή σε Επιτροπές και Ασκήσεις NATO, σε συνεργασία με ΓΕΕΘΑ και ΥΠΕΞ.

 

ι)β. Η περιγραφή των οικονομικών απαιτήσεων των σχεδίων Πολιτικής Άμυνας και των σχεδίων Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης, ειρηνικής και πολεμικής περιόδου, που υποβάλλονται από την ΠΣΕΑ ΑΠΑ αρμοδίως.

 

Β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, με αρμοδιότητα:

 

Το χειρισμό, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις και σχέδια που ισχύουν, θεμάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση καταστροφών από φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικά ατυχήματα, την εισήγηση χρήσης δημοσίων ή ιδιωτικών μέσων και τη συμμετοχή σε ασκήσεις.

 

Τον Έλεγχο και υποβολή τροποποιήσεων στο Σχέδιο Ξενοκράτης και συγκεκριμένα στην Προσθήκη 21 αυτού (Μεγάλα Αεροπορικά Ατυχήματα), τον προσδιορισμό των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας στον Τομέα των Αερομεταφορών, καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας και υλοποίησης του εκπονούμενου, από τον διαχειριστή, Σχεδίου Ασφαλείας της Λειτουργίας της Υποδομής, την συνεργασία με την ΠΣΕΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον έλεγχο της αποκατάστασης ζημιών αεροδρομίων, υδατοδρομίων και υποδομών αεροναυτιλίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ανωτέρας βίας ή περιόδους κρίσης.
 

Γ) Τμήμα Υπαρχείου και Υπογραμματείας, με αρμοδιότητα:

 

Τη διεκπεραίωση της πάσης φύσεως διαβαθμισμένης αλληλογραφίας, εθνικής και NATO, και το χειρισμό αυτής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού.

 

Την τήρηση με χρέωση της Επίσημης Σφραγίδας της Αρχής, των Εθνικών Σχεδίων, των Παγίων Διαταγών και λοιπών Διαβαθμισμένων Εγγράφων και Υλικού, όλων των συνεργαζόμενων με την ΑΠΑ Υπουργείων, όλων των Σχεδίων, Παγίων Διαταγών και λοιπών Διαβαθμισμένων έγγραφων και Υλικού Διεθνών Οργανισμών. Επίσης την διεξαγωγή επιθεωρήσεων στα Τμήματα ή Γραφεία ΠΣΕΑ της ΑΠΑ και ΥΠΑ, για τον έλεγχο Εφαρμογής των Κανόνων Ασφαλείας του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ), την σύνταξη ετήσιας έκθεσης προόδου επί θεμάτων ΠΣΕΑ και υποβολής της στον Δ/ΑΠΑ και στο ΓΕΕΘΑ και τέλος την τήρηση Βιβλίου Επισκεπτών και Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Διαβαθμισμένου Υλικού (Εθνικού και Διεθνούς).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 5, 9, 10 και 11 του άρθρου 4 του ππροεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018) αν και είχε αντικατασταθεί όπως φαίνεται πιο πάνω!!

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.