Νόμος 4427/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Πιστοποίησης και Εποπτείας, Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας/Air Traffic Management (ATM), Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών/ Aeronautical Information Service (AIS) και Υπηρεσιών Μετεωρολογίας για την Αεροναυτιλία/Meteorological Services for Air Navigation (MET) με αρμοδιότητες:

 

α. Την Πιστοποίηση και διαρκή Εποπτεία των Παροχών Υπηρεσιών ATM/ANS, με βάση τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα:

 

α)α. Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM),

α)β. Υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC),

α)γ. Υπηρεσιών Διαχείρισης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας (ATFM),

α)δ. Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριου Χώρου (ASM),

α)ε. Υπηρεσιών Πληροφοριών Πτήσεων (FIS),

α)στ. Υπηρεσιών Συνέγερσης (ALR),

α)ζ. Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών (AIS) Μετεωρολογικών Υπηρεσιών που προορίζονται για την αεροναυτιλία (MET),

α)η. Υπηρεσιών Σχεδιασμού Εναερίου Χώρου και Σχεδιασμού Διαδικασιών,

α)θ. Άλλων Λειτουργιών Δικτύου (Network Functions) για τη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM) σε τοπικό επίπεδο.

 

β. Την κατάρτιση του προγράμματος των πιστοποιητικών επιθεωρήσεων σε τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος και τη σχετική εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας για την τελική έγκριση και έκδοση του προγράμματος.

 

γ. Την κατάρτιση του προγράμματος επιθεωρήσεων διαρκούς εποπτείας των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών ATM/ANS (λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία εποπτείας βάσει του προσδιορισμού της επικινδυνότητας) σε συντονισμό, διαβούλευση και στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα και την υποβολή σχετικής εισήγησης στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την έγκριση και έκδοση του προγράμματος επιθεωρήσεων.

 

δ. Την πραγματοποίηση έκτακτων επιθεωρήσεων σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

ε. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Σχεδίου Επιδόσεων των Παροχών Αεροναυτιλίας, σε θέματα Χωρητικότητας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ή άλλες κανονιστικές διατάξεις. Τη συνεργασία και συντονισμό με τα άλλα σχετικά με το θέμα Τμήματα, καθώς και με οποιαδήποτε ομάδα εργασίας ή επιτροπή συσταθεί εντός της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας, για το χειρισμό συνολικά του Σχεδίου Επιδόσεων.

 

στ. Τη διαρκή ενημέρωση επί των διεθνών και εθνικών νομοθετικών/κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Τμήματος και τις ενέργειες για την εφαρμογή τους.

 

ζ. Την κατάρτιση και έκδοση κανονιστικών διατάξεων ή/και ρυθμίσεων, καθοδηγητικού υλικού, καθώς και την ενσωμάτωση αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης, όπου αυτό απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

η. Την εκπόνηση διαδικασιών σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

θ. Το συντονισμό του έργου του Τμήματος με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας (State Safety Program /SSP).

 

ι. Τη συνεργασία με τον ICAO, την EASA και οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

ι)α. Το χειρισμό οποιονδήποτε άλλων θεμάτων δεν αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον αυτό απαιτείται και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

 

ι)β. Την εισήγηση για την υιοθέτηση κανονιστικών ρυθμίσεων για την λειτουργία των υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών και των υπηρεσιών μετεωρολογίας για την αεροναυτιλία. Η εισήγηση επί των ανωτέρω θεμάτων βασίζεται στις σχετικές διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και στα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές των διεθνών οργανισμών.

 

ι)γ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και τη συμμετοχή στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς διαμόρφωσης του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης, Επιτήρησης (C.N.S.), Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών (A.I.S.) και Υπηρεσιών Μετεωρολογίας για τη Αεροναυτιλία με σκοπό την διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

 

ι)δ. Την εισήγηση για την έκδοση οδηγιών και τον καθορισμό διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών και των Υπηρεσιών Μετεωρολογίας για την Αεροναυτιλία.

 

ι)ε. Τη μέριμνα για την διαμόρφωση του περιεχομένου των εθνικών καταχωρίσεων σε θεσμικές εθνικές και διεθνείς αεροναυτικές εκδόσεις.

 

ι)στ. Τον χειρισμό εγκυκλίων επιστολών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO State Letters), οι οποίες άπτονται θεμάτων Αεροναυτιλίας.

 

Β) Τμήμα Πιστοποίησης και Εποπτείας, Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνιών/ Communication (COM), Πλοήγησης/Navigation (NAV), Επιτήρησης/ Surveillance (SUR) και Διαλειτουργικότητας/ Interoperability (ΙοΡ) με αρμοδιότητες:

 

α. Την, μέσω επιθεωρήσεων, πιστοποίηση και διαρκή εποπτεία των Παροχών Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης και των συναφών διαδικασιών, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα.

 

β. Την παρακολούθηση θεμάτων SESAR.

 

γ. Το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας λογισμικού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

δ. Την κατάρτιση του προγράμματος των πιστοποιητικών επιθεωρήσεων (λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία εποπτείας βάσει του προσδιορισμού της επικινδυνότητας) σε τομείς αρμοδιότητας του Τμήματος και τη σχετική εισήγηση στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας για την τελική έγκριση και έκδοση του προγράμματος.

 

ε. Την εποπτεία εξασφάλισης της Διαλειτουργικότητας των κατωτέρω συστημάτων και διαδικασιών.

 

στ. Συστήματα και διαδικασίες για τη διαχείριση του εναερίου χώρου, για τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας, για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως συστήματα επεξεργασίας στοιχείων πτήσης, συστήματα επεξεργασίας στοιχείων επιτήρησης και συστήματα διεπαφής ανθρώπου - μηχανής. Συστήματα και διαδικασίες επικοινωνιών για τις επικοινωνίες εδάφους - εδάφους, αέρος - εδάφους και αέρος - αέρος. Συστήματα και διαδικασίες πλοήγησης. Συστήματα και διαδικασίες επιτήρησης. Συστήματα και διαδικασίες για τις υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών. Συστήματα και διαδικασίες για τη χρήση μετεωρολογικών πληροφοριών.

 

ζ. Την εποπτεία από πλευράς Διαλειτουργικότητας των αλλαγών στα συστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και παροχής υπηρεσιών ATM/ANS ή τα συστατικά μέρη τους και τις σχετικές διαδικασίες.

 

η. Την εποπτεία της επίτευξης ομοιογενούς λειτουργίας υψηλών επιπέδων ασφάλειας, περιβαλλοντικών περιορισμών, αρχών αρχιτεκτονικής σχεδιασμού σε όλα τα συστήματα και διαδικασίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

 

θ. Την εποπτεία για τη συντονισμένη και ταχεία εισαγωγή νέων συμφωνημένων και επικυρωμένων αντιλήψεων λειτουργίας και τεχνολογιών που αφορούν υπηρεσίες ATM/ANS στα πλαίσια του έργου του Τμήματος.

 

ι. Την εποπτεία της διαδικασίας των Παροχών για την αξιολόγηση της διαρκούς συμμόρφωσης τους ως προς τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί Διαλειτουργικότητας.

 

ι)α. Την πραγματοποίηση έκτακτων επιθεωρήσεων σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

ι)β. Τη διαρκή ενημέρωση επί των διεθνών και εθνικών νομοθετικών/κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Τμήματος και τις ενέργειες για την εφαρμογή τους.

 

ι)γ. Την κατάρτιση και έκδοση κανονιστικών διατάξεων ή/και ρυθμίσεων, καθοδηγητικού υλικού, καθώς και την ενσωμάτωση αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης, όπου αυτό απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

ι)δ. Το συντονισμό του έργου του Τμήματος με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας (State Safety Program /SSP).

 

ι)ε. Την εκπόνηση διαδικασιών σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

ι)στ. Τη συνεργασία με τον ICAO, την EASA και οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

ι)ζ. Το χειρισμό οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων δεν αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον αυτό απαιτείται και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

 

Γ) Τμήμα Εποπτείας, Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας/ Safety Management System (SMS), Quality Management System (QMS) & Security Management System (SecMS) με αρμοδιότητες:

 

α. Την εποπτεία Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας (Safety Management Systems).

 

β. Την εποπτεία Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems).

 

γ. Την εποπτεία Διαχείρισης Συστημάτων Προστασίας (Security Management Systems).

 

δ. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Σχεδίου Επιδόσεων των Παροχών Υπηρεσιών ATM/ANS, σε θέματα Ασφάλειας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ή άλλες κανονιστικές διατάξεις. Τη συνεργασία και συντονισμό με τα άλλα σχετικά με το θέμα Τμήματα, καθώς και με οποιαδήποτε ομάδα εργασίας ή επιτροπή συσταθεί εντός της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας, για το χειρισμό συνολικά του Σχεδίου Επιδόσεων.

 

ε. Την εποπτεία στόχων ασφάλειας μέσω της καθιέρωσης δεικτών και στόχων ασφάλειας, την αξιολόγηση επιπέδων ασφάλειας και την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων ασφάλειας.

 

στ. Τη γενικότερη και πλήρη εποπτεία διαχείρισης όλων των Αλλαγών που επηρεάζουν την ασφάλεια, σε λειτουργικά συστήματα των Παροχών Υπηρεσιών ATM/ ANS, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

ζ. Τη γενικότερη και πλήρη εποπτεία διαχείρισης των Περιστατικών ATM/ANS, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, τις κανονιστικές διατάξεις και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας, καθώς και την αξιολόγηση για προσδιορισμό τομέων στους οποίους πρέπει να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες εποπτείας (μεθοδολογία εποπτείας βάσει του προσδιορισμού της επικινδυνότητας).

 

η. Τη συνεργασία με την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, τις κανονιστικές διατάξεις και τις σχετικές συμφωνίες και διαδικασίες της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

θ. Την εισήγηση στον Προϊστάμενο της Αρχής για τη σύναψη όλων των απαιτούμενων συμφωνιών συνεργασίας με αεροπορικούς φορείς για θέματα Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας.

 

ι. Τη διαρκή ενημέρωση επί των διεθνών και εθνικών νομοθετικών/κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Τμήματος και τις ενέργειες για την εφαρμογή τους.

 

ι)α. Την κατάρτιση και έκδοση κανονιστικών διατάξεων ή/και ρυθμίσεων, καθοδηγητικού υλικού, καθώς και την ενσωμάτωση αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης, όπου αυτό απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

ι)β. Την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων διαρκούς συμμόρφωσης ή έκτακτων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

ι)γ. Το συντονισμό του έργου του Τμήματος με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας (State Safety Program /SSP).

 

ι)δ. Την εκπόνηση διαδικασιών σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

ι)ε. Τη συνεργασία με τον ICAO, την EASA και οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

ι)στ. Το χειρισμό οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων δεν αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον αυτό απαιτείται και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

 

ι)ζ. Την εκπόνηση και έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων για την λειτουργία των Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας/Air Traffic Management (ATM), Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών/Aeronautical Information Service (AIS), Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης (CNS) και Υπηρεσιών Μετεωρολογίας για την Αεροναυτιλία / Meteorological Services for Air Navigation/MET),σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας, και τα Πρότυπα και τις Συνιστώμενες Πρακτικές των Διεθνών Οργανισμών, καθώς και την εισήγηση προς τον Διοικητή της ΑΠΑ για υιοθέτηση και εναρμόνιση τους με τα ανωτέρω.

 

ι)η. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και τη συμμετοχή στους αντίστοιχους οργανισμούς διαμόρφωσης του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

ι)θ. Τον καθορισμό διαδικασιών και οδηγιών, για την εφαρμογή του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας/Air Traffic Management (ATM), Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης (C.N.S.) Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών/Aeronautical Information Service (AIS) και Υπηρεσιών Μετεωρολογίας για την Αεροναυτιλία/Meteorological Services for Air Navigation/MET).

 

ι)κ. Την συμμετοχή στην διαμόρφωση εθνικών θέσεων σχετικά με την Εναέρια Κυκλοφορία,

 

κ. Τη μέριμνα για το περιεχόμενο συναφών εθνικών καταχωρίσεων σε θεσμικές εθνικές και διεθνείς αεροναυτικές εκδόσεις.

 

κ)α. Τον χειρισμό εγκυκλίων επιστολών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO State Letters), οι οποίες άπτονται θεμάτων Αεροναυτιλίας.

 

κ)β. Τον χειρισμό οιωνδήποτε άλλων θεμάτων, που δεν αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον αυτό απαιτείται και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.

 

Δ) Τμήμα Πιστοποίησης και Εποπτείας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδευτικών Οργανισμών, Φορέων Γλωσσικής Επάρκειας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Αεροϊατρικών Φορέων και Οικονομικών Θεμάτων/HR με αρμοδιότητες:

 

α. Την πιστοποίηση και εποπτεία των παροχών υπηρεσιών αεροναυτιλίας αναφορικά με το προσωπικό που απασχολούν, το οποίο πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την ασφαλή, συνεχή και σταθερή παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Επίσης, την πιστοποίηση και εποπτεία των παροχών υπηρεσιών αεροναυτιλίας αναφορικά με τις πολιτικές πρόσληψης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

 

β. Την έκδοση, αναστολή και ανάκληση αδειών, ειδικοτήτων, καταχωρίσεων και ιατρικών πιστοποιητικών.

 

γ. Την έκδοση προσωρινών εξουσιοδοτήσεων εκπαιδευτή εργασιακής εκπαίδευσης.

 

δ. Την έκδοση προσωρινών εξουσιοδοτήσεων αξιολογητή.

 

ε. Την επανεπικύρωση και ανανέωση καταχωρίσεων.

 

στ. Την επανεπικύρωση, ανανέωση και περιορισμό ιατρικών πιστοποιητικών μετά από παραπομπή από Αεροϊατρικό εξεταστή (ΑΜΕ) ή Αεροϊατρικό κέντρο (AeMC).

 

ζ. Την έκδοση, επανεπικύρωση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση, περιορισμό και μεταβολή πιστοποιητικών Αεροϊατρικού εξεταστή.

 

η. Την έκδοση, αναστολή, ανάκληση και περιορισμό πιστοποιητικών φορέα εκπαίδευσης και πιστοποιητικών Αεροιατρικών κέντρων.

 

θ. Την έγκριση σειρών μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και προγραμμάτων επάρκειας προσωπικού μονάδας, καθώς και μεθόδων αξιολόγησης.

 

ι. Την έγκριση της μεθόδου αξιολόγησης για την απόδειξη της γλωσσικής επάρκειας και τη θέσπιση απαιτήσεων που ισχύουν για τους φορείς αξιολόγησης γλωσσικής επάρκειας.

 

ι)α. Την έγκριση της ανάγκης ανεπτυγμένου επιπέδου (επιπέδου πέντε) γλωσσικής επάρκειας.

 

ι)β. Την εποπτεία των φορέων εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων σειρών μαθημάτων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης αυτών.

 

ι)γ. Την έγκριση και εποπτεία προγραμμάτων επάρκειας προσωπικού μονάδας.

 

ι)δ. Την καθιέρωση κατάλληλων διαδικασιών προσφυγής και μηχανισμών κοινοποίησης.

 

ι)ε. Τη διευκόλυνση της αναγνώρισης και της ανταλλαγής αδειών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των αρχείων των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και της επιστροφής της παλαιάς άδειας στην αρμόδια αρχή έκδοσης.

 

ι)στ. Τη διευκόλυνση αναγνώρισης των πιστοποιητικών φορέα εκπαίδευσης και των εγκρίσεων σειρών μαθημάτων.

 

ι)ζ. Την πιστοποίηση και εποπτεία της οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας των παροχών υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

 

ι)η. Το χρηματοοικονομικό έλεγχο των παροχών υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

 

ι)θ. Την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου, του ετήσιου σχεδίου και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων των παροχών υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

 

κ. Την υποβολή στην Επιτροπή επεξηγηματικού υπομνήματος, σχεδίου ανάκτησης του κόστους αναδιάρθρωσης και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των χρηστών του εναερίου χώρου για το επεξηγηματικό υπόμνημα και το σχέδιο ανάκτησης του κόστους αναδιάρθρωσης.

 

κ)α. Το χρηματοοικονομικό έλεγχο της διακύμανσης του πραγματικού κόστους έναντι του καθορισμένου κόστους.

 

κ)β. Την εποπτεία της ορθής εφαρμογής οικονομικών κινήτρων από τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

 

κ)γ. Την εποπτεία της ορθής εφαρμογής της διακύμανσης των αεροναυτιλιακών τελών από τους παρόχους αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.

 

κ)δ. Την εποπτεία του κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

 

κ)ε. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Σχεδίου Επιδόσεων των Παροχών Υπηρεσιών ATM/ANS ως προς την οικονομική αποδοτικότητα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ή άλλες κανονιστικές διατάξεις. Τη συνεργασία και συντονισμό με τα άλλα σχετικά με το θέμα Τμήματα, καθώς και με οποιαδήποτε ομάδα εργασίας ή επιτροπή συσταθεί εντός της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας, για το χειρισμό συνολικά του Σχεδίου Επιδόσεων.

 

κ)στ. Την κατάρτιση προϋπολογισμού - απολογισμού της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

κ)ζ. Τη διαχείριση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

κ)η. Την τιμολόγηση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

κ)θ. Τον υπολογισμό, εποπτεία και διαχείριση του συστήματος χρέωσης υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

λ. Την εποπτεία διαβούλευσης επί των ανωτέρω κατά περίπτωση.

 

λ)α. Τη διαρκή ενημέρωση επί των διεθνών και εθνικών νομοθετικών/κανονιστικών διατάξεων και ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Τμήματος και τις ενέργειες για την εφαρμογή τους.

 

λ)β. Την κατάρτιση και έκδοση κανονιστικών διατάξεων ή/και ρυθμίσεων, καθοδηγητικού υλικού, καθώς και την ενσωμάτωση αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης, όπου αυτό απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

 

λ)γ. Την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων διαρκούς συμμόρφωσης και έκτακτων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

λ)δ. Την εκπόνηση διαδικασιών σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

λ)ε. Την παρακολούθηση και εφαρμογή της διεθνούς νομοθεσίας.

 

λ)στ. Το συντονισμό του έργου του Τμήματος με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας (StateSafetyProgram/SSP).

 

λ)ζ. Τη συνεργασία με τον ICAO, την EASA και οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, σύμφωνα με το έργο του Τμήματος.

 

λ)η. Το χειρισμό οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων δεν αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον αυτό απαιτείται και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

 

2. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί την Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10-03-2004 και συστήθηκε στην Ελλάδα με το άρθρο 25 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006). Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας του άρθρου 25 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) όπως αυτή οργανώθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 150/2007 αναλαμβάνονται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 6 και 10 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.