Νόμος 4427/16 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροδρομίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροδρομίων αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου με αρμοδιότητες:

 

α. Την εισήγηση για την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας και κανονιστικών ρυθμίσεων ίδρυσης και λειτουργίας αεροδρομίων, πεδίων προσγείωσης και ελικοδρομίων, πιστοποίησης και διαρκούς εποπτείας ασφαλείας (safety) αυτών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διεθνή και εθνική νομοθεσία.

 

β. Το χειρισμό εγκυκλίων επιστολών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO State Letters), οι οποίες αναφέρονται στο πλαίσιο των αεροδρομίων και ελικοδρομίων, προετοιμασία απαντήσεων επ' αυτών, καθώς και μέριμνα, για την παρακολούθηση εφαρμογής αυτών.

 

γ. Τη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης των αεροδρομίων, πεδίων προσγείωσης και ελικοδρομίων, καθώς και των διαδικασιών επιθεώρησης.

 

δ. Την εκπόνηση κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης και διακίνησης των επικινδύνων υλικών.

 

ε. Το συντονισμό στα κοινής χρήσης Αεροδρόμια.

 

στ. Την αξιολόγηση των ορίων χωρητικότητας Αεροδρομίων, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

 

ζ. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού και τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

 
η. Την κατάρτιση και αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Εποπτείας Αεροδρομίων και την εκπόνηση των σχετικών διαδικασιών.

 

θ. Την κατάρτιση και εκτίμηση του Συστήματος Αξιολόγησης εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης.

 

ι. Την έκδοση οδηγιών ασφαλείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, Αρχές και Φορείς όπου απαιτείται.

 

ι)α. Τον καθορισμό συστημάτων, μεθόδων και διαδικασιών ελευθεροκοινωνίας και διευκολύνσεων στους αερολιμένες σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς, Ευρωπαϊκού και εθνικού νομικού πλαισίου, καθώς και παρακολούθηση της εφαρμογής της Συνθήκης Schengen σε ότι αφορά τα εναέρια σύνορα.

 

ι)β. Την εκπόνηση κανονισμών πυρασφάλειας αεροδρομίων, πεδίων προσγείωσης και ελικοδρομίων, αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης αεροσκαφών, ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα καθώς και μετακίνησης ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους.

 

ι)γ. Την εκπόνηση απαιτήσεων και προδιαγραφών κανονισμού επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών και αερολιμενικών διατάξεων.

 

ι)δ. Τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις του Κανονισμού σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

 

ι)ε. Την καθιέρωση κριτηρίων που αφορούν στα εμπόδια εντός των ορίων των αερολιμένων και σε περιοχές που επηρεάζουν την αεροπλοΐα.

 

Β) Τμήμα Αδειοδότησης και Πιστοποίησης, με αρμοδιότητες:

 

α. Την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και πιστοποιητικών των αεροδρομίων, των πεδίων προσγείωσης, των υδατοδρομίων και των ελικοδρομίων και τον περιορισμό ή την ανάκληση αυτών.

 

β. Την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ανάπτυξη νέων αεροδρομίων, την τροποποίηση υφισταμένων, καθώς και την αξιολόγηση εγχειριδίων λειτουργίας, ασφάλειας, εκτάκτου ανάγκης και μετακίνησης αεροσκάφους των αεροδρομίων.

 

γ. Την ενημέρωση της αρμόδιας Αρχής Αεροναυτικών Πληροφοριών για τη δημοσίευση ή και τροποποίηση των δημοσιευόμενων στοιχείων των αεροδρομίων.

 

δ. Την κατάρτιση προγράμματος παρακολούθησης συμμόρφωσης και την εποπτεία λειτουργίας των αεροδρομίων και των παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών.

 

ε. Την έκδοση εγγράφων αποδοχής απόκλισης σε εκδιδόμενα πιστοποιητικά αεροδρομίων και τον έλεγχο τήρησης όρων ισχύος τους.

 

στ. Τον εντοπισμό ευρημάτων σημαντικών για την ασφάλεια, την διαχείριση αυτών, την έκδοση σχετικού πορίσματος και την εισήγηση για την λήψη των απαραίτητων μέτρων.

 

ζ. Την τήρηση των αρχείων πιστοποίησης και διαρκούς παρακολούθησης συμμόρφωσης.

 

Γ) Τμήμα Καταγραφής και Ανάλυσης Συμβάντων και Εκπαίδευσης, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη συλλογή, αξιολόγηση και διερεύνηση περιστατικών και συμβάντων στο χώρο των αεροδρομίων, πεδίων προσγείωσης, ελικοδρομίων και υδατοδρομίων, σε συνεργασία με τους κατά τόπους φορείς διαχείρισης αυτών και με τις κατά τόπους Αεροπορικές Αρχές.

 

β. Τη σύνταξη ετήσιας Έκθεσης Συμβάντων και εισήγησης βελτίωσης προς τη Διοίκηση.

 

γ. Την κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης ασφάλειας (safety).

 

δ. Την κατάρτιση και το συντονισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού αερολιμένων.

 

ε. Την εφαρμογή συστήματος συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών ασφαλείας.

 

στ. Την κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού πιστοποίησης και διαρκούς εποπτείας.

 

ζ. Την κατάρτιση και το συντονισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, την διαμόρφωση εκπαιδευτικής ύλης, καθώς και την παρακολούθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και μέριμνα βελτίωσης αυτής του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών (basic) και του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών ως εκπαιδευτών (advanced) σε θεματικές ενότητες που αφορούν τον έλεγχο παρεχομένων υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (Handling), νομικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και τον έλεγχο ασφαλείας δαπέδων (ramp safety), σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης.

 

η. Την παρακολούθηση της επαγγελματικής κατάρτισης, τη μέριμνα βελτίωσης αυτής, καθώς και το συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των αερολιμενικών υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Την τήρηση μητρώου εκπαιδεύσεων των αερολιμενικών υπαλλήλων. Εκπόνηση προσοντολογίου εκπαιδευτών - εξεταστών σε θέματα ασφάλειας (safety) και λειτουργίας αεροδρομίων.

 

Δ) Τμήμα Εποπτείας Ασφάλειας, Χαρτών και Εμποδίων, με αρμοδιότητες:

 

α. Την επεξεργασία και αξιολόγηση εκθέσεων τεχνικών ελέγχων ασφαλείας (safety) που υποβάλλονται από τις αεροπορικές αρχές των αεροδρομίων και τον έλεγχο, από αρμόδιους επιθεωρητές, θεμάτων επίγειας εξυπηρέτησης (ground handling), δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

 

β. Την αξιολόγηση και αποδοχή του εγχειριδίου επίγειων λειτουργιών (Ground Operations Manual), καθώς και των Διευθυντών Επίγειων Λειτουργιών, των Ελληνικών Αερομεταφορέων, βάσει της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

γ. Τη διεξαγωγή τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων των φορέων παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών, από αρμόδιους επιθεωρητές.

 

δ. Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών ασφαλείας, σύμφωνα με το πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας της χώρας (StateSafetyProgram).

 

ε. Τον καθορισμό δεικτών μέτρησης ποιότητας, αποδοτικότητας και οικονομικής βιωσιμότητας των φορέων διαχείρισης αεροδρομίων, πεδίων προσγείωσης, υδατοδρομίων και ελικοδρομίων.

 

στ. Την έκδοση γνωματεύσεων που αφορούν στην εξασφάλιση των επιφανειών περιορισμού και προστασίας των αεροδρομίων, ελικοδρομίων και ραδιοβοηθημάτων, από την ανάπτυξη εμποδίων εντός και εκτός των ορίων τους, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές.

 

ζ. Την έκδοση γνωματεύσεων για χρήσεις γης σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και την ομαλή λειτουργία των αερολιμένων.

 

η. Τη μελέτη, σχεδίαση και εκπόνηση των Αεροναυτικών Χαρτών, σύμφωνα με το τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ICAO.

 

θ. Την πρόληψη κινδύνου προσκρούσεων αεροσκαφών σε περιοχές με άγρια πανίδα.

 

ι. Το χειρισμό θεμάτων αποφυγής δημιουργίας εμποδίων στις παραπάνω περιοχές, καθώς και την έκδοση γνωματεύσεων που αφορούν στην προστασία της Αεροπλοΐας από τις ανά τη χώρα υπερύψηλες κατασκευές, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Διευθύνσεις και Αρμόδιες Αρχές.

 

ι)α. Την εξέταση αιτημάτων και εισήγηση για την χορήγηση και ανάκληση εγκρίσεων δραστηριοποίησης φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών στους ελληνικούς αερολιμένες.

 

ι)β. Εποπτεία εφαρμογής των Αερολιμενικών Διατάξεων και Κανονισμών.

 

ι)γ. Εποπτεία εφαρμογής του Κανονισμού επίγειας εξυπηρέτησης των αεροσκαφών.

 

ι)δ. Εποπτεία εφαρμογής του Κανονισμού σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς καθώς και σχετική εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων.

 

ι)ε. Την εκπόνηση αεροναυτικών μελετών για τον καθορισμό των προς φωτοσήμανση εμποδίων της ευρύτερης περιοχής των αεροδρομίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.