Νόμος 4427/16 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διεύθυνση Κανονισμών Αεροναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κανονισμών Αεροναυτιλίας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εισήγηση για ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας επί κανονιστικών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

β. Την επιμέλεια για τη διατύπωση απόψεων, προκειμένου να απαντηθούν ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου και άλλων δημοσίων φορέων που αφορούν στην εναέρια κυκλοφορία.

 

γ. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού και τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

 

Β) Τμήμα Κανονιστικού και Ρυθμιστικού Πλαισίου Λειτουργίας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης Αεροναυτιλίας, με αρμοδιότητες:

 

α. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και τη συμμετοχή στους αντίστοιχους οργανισμούς διαμόρφωσης του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών, Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης Αεροναυτιλίας.

 

β. Την εισήγηση προς τον Διοικητή των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και κανονισμών, για την εναρμόνιση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης Αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου του ΕΕΟ, καθώς και της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

γ. Τον καθορισμό διαδικασιών και οδηγιών, για την εφαρμογή του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης Αεροναυτιλίας.

 

δ. Την εκχώρηση προσδιοριστικών και κωδικών αερομεταφορέων, αεροναυτικών μονάδων και υπηρεσιών.

 

ε. Τη διαχείριση αεροναυτικού φάσματος, την εκχώρηση και προστασία ραδιοσυχνοτήτων και την έκδοση αδειών αεροναυτικών σταθμών.

 

στ. Την εκχώρηση χαρακτηριστικών κλήσεως και αναγνωριστικών αεροναυτικών σταθμών και υπηρεσιών.

 

ζ. Το συντονισμό με αρμόδιους φορείς στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

 

η. Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, σχετικά με τη διαχείριση φάσματος.

 

θ. Τη μέριμνα για το περιεχόμενο συναφών εθνικών καταχωρίσεων σε θεσμικές εθνικές και διεθνείς αεροναυτικές εκδόσεις.

 

Γ) Τμήμα Οργάνωσης και Αποδοτικής Εκμετάλλευσης Εναερίου Χώρου, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη μελέτη και εισήγηση για τη γενική οργάνωση και αποδοτική εκμετάλλευση της περιοχής πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

 

β. Το χειρισμό θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος σε ότι αφορά στον εναέριο χώρο της περιοχής πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

 

γ. Τον πολιτικό - στρατιωτικό συντονισμό.

 

δ. Τη μελέτη και την εκτίμηση των απαιτήσεων και το συντονισμό των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και την έκδοση των κάθε είδους κανόνων και κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας.

 

ε. Το σχεδιασμό ασκήσεων ελληνικών και αλλοδαπών αεροσκαφών και τη συνεργασία με στρατιωτικές αρχές, για την εξυπηρέτηση αναγκών αλλοδαπής και ελληνικής στρατιωτικής κυκλοφορίας.

 

στ. Την καταγραφή αιτημάτων, για ασκήσεις αεροσκαφών, μέσα στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων Athinai FIR/ Hellas UIR, καθώς και το σχεδιασμό και τη δέσμευση εναέριου χώρου για την πραγματοποίηση των ασκήσεων.

 

ζ. Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας σχετικών αγγελιών διεθνούς διανομής.

 

η. Το συντονισμό, με το Υπουργείο Εξωτερικών, για δραστηριότητες αλλοδαπών αεροσκαφών στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

 

θ. Τη συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς, με αντικείμενο τα διεθνή πρότυπα και το κανονιστικό πλαίσιο για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

 

ι. Το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο και τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, για δράσεις που αφορούν τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών και την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.