Νόμος 4427/16 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εισήγηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας, πιστοποιητικού αξιοπλοΐας και άδειας ειδικής πτήσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

β. Την εισήγηση για την πιστοποίηση οργανισμών διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, οργανισμών συντήρησης αεροσκαφών και οργανισμών παραγωγής αεροπορικού υλικού.

 

γ. Τη διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων, προς διαπίστωση της αξιοπλοΐας των αεροσκαφών, καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων του χορηγηθέντος πιστοποιητικού θορύβου.

 

δ. Τη μελέτη και εισήγηση, για την έκδοση διευκρινιστικών τεχνικών οδηγιών, επί της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.

 

ε. Την εισήγηση για την πιστοποίηση οργανισμών κατάρτισης στη συντήρηση αεροσκαφών.

 

στ. Την εισήγηση για την διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας, πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, και άδειας ειδικής πτήσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ζ. Έλεγχος για τη χορήγηση άδειας ειδικής πτήσης σε αεροσκάφη του Ελληνικού νηολογίου και για τη χορήγηση πιστοποιητικού για εξαγωγή αεροσκάφους.

 

η. Την διαχείριση της Τεχνικής Βιβλιοθήκης και την γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

 

θ. Διαρκής παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς την Ευρωπαϊκή, Εθνική και Διεθνή νομοθεσία των ανωτέρω πιστοποιημένων οργανισμών, μέσω τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων.

 

ι. Τήρηση ενημερωμένων εκδόσεων σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, Ευρωπαϊκής, Διεθνούς και Εθνικής νομοθεσίας. Τήρηση φακέλων πιστοποίησης αεροπορικών εταιρειών, συνεργείων συντήρησης αεροσκαφών, οργανισμών εκπαίδευσης στη συντήρηση, οργανισμών παραγωγής αεροπορικού υλικού, αεροσκαφών, κ.λ.π.

 

Β) Τμήμα Πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την πιστοποίηση εταιρειών που εκτελούν εμπορικές πτήσεις.

 

β. Την εισήγηση, για τη χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών και εγκρίσεων και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πιστοποιημένων αερομεταφορέων μέσω τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων, προς την ευρωπαϊκή, εθνική και διεθνή νομοθεσία.

 

γ. Την έκδοση διευκρινιστικών τεχνικών οδηγιών και πληροφοριακού υλικού, επί της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.

 

δ. Την πραγματοποίηση ελέγχων σε αεροσκάφη που χρησιμοποιούν ελληνικά αεροδρόμια και ανήκουν σε αερομεταφορείς οι οποίοι δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Ελλάδας, ήτοι έλεγχοι SAFA και SACA, και σε αερομεταφορείς που υπόκεινται στον έλεγχο της Ελλάδας, SANA.

 

Το συντονισμό των ελέγχων αυτών με την EASA και τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και την ενημέρωση της σχετικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των ελέγχων.

 

ε. Την πραγματοποίηση ελέγχων και τη χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων, σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών, όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο τις διαδικασίες και την εκπαίδευση του ιπτάμενου προσωπικού.

 

στ. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού και τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

 

ζ. Την παρακολούθηση της διαδικασίας που αφορά τις άδειες αερομεταφορέων τρίτων χωρών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά αεροδρόμια, και τις οποίες εκδίδει ή τροποποιεί ή αναστέλλει ή ανακαλεί η E.A.SA.

 

η. Τη διατήρηση βάσης δεδομένων οργανισμών που εκτελούν μη εμπορικές πτήσεις με σύνθετα αεροσκάφη (Part NCC). Την έκδοση πιστοποιητικών και ειδικών εγκρίσεων καθώς και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης αυτών μέσω τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων, προς την ευρωπαϊκή, εθνική και διεθνή νομοθεσία.

 

θ. Τη διατήρηση βάσης δεδομένων οργανισμών που εκτελούν εμπορικές πτήσεις πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο (α), καθώς και ειδικών μη εμπορικών πτήσεων (π.χ. αεροπορικές εργασίες (Part SPO), πτήσεις με αερόστατα (Part-BOP) κ.λ.π.). Την έκδοση πιστοποιητικών και ειδικών εγκρίσεων καθώς και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης αυτών μέσω τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων, προς την ευρωπαϊκή, εθνική και διεθνή νομοθεσία.

 

Γ) Τμήμα Πτυχίων και Αδειών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εισήγηση για την έκδοση πτυχίων και αδειών ικανοτήτων και ειδικοτήτων ιπταμένων χειριστών πολιτικής αεροπορίας, μηχανικών αεροσκαφών, πτυχίων χειριστών υπερελαφρών αεροσκαφών και υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών.

 

β. Την εισήγηση για την αδειοδότηση αεροπορικών σχολών ιπτάμενων χειριστών, εκπαιδευτικών εξομοιωτών πτήσης και σχολών υπερελαφρών πτητικών αθλητικών μηχανών.

 

γ. Την τήρηση μητρώου των εκδιδομένων πτυχίων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων που απαιτούνται.

 

δ. Τις Εξουσιοδοτήσεις των εξεταστών, την τήρηση των σχετικών μητρώων και την παρακολούθηση και τη συμμόρφωση, με τις κείμενες διατάξεις.

 

ε. Τον καθορισμό του αριθμού αεροϊατρικών εξεταστών (AMEs) και αεροϊατρικών κέντρων (AeMCs), καθώς και την εξουσιοδότηση - επανεξουσιοδότηση αυτών.

 

στ. Την τελική αξιολόγηση της ιατρικής καταλληλότητας των χειριστών αεροσκαφών. Την αρχική έκδοση πιστοποιητικών ιατρικής καταλληλότητας Class 1. Την εποπτεία του συστήματος πιστοποίησης της ιατρικής καταλληλότητας και των εξουσιοδοτημένων ιατρών.

 

ζ. Τη μέριμνα για τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των ιατρών και των κέντρων αεροπορικής ιατρικής, σε θέματα κανονισμών.

 

η. Την έκδοση αδειών λειτουργίας σταθμών αεροσκάφους, επί αεροσκαφών ελληνικού νηολογίου.

 

θ. Την εκχώρηση αναγνωριστικών διευθύνσεων και κωδικών.

 

ι. Την έκδοση περιορισμένου πτυχίου ραδιοτηλεφωνίας.

 

ι)α. Την έκδοση αδειών σταθμού αεροσκάφους-αεροσκαφών ελληνικού νηολογίου, την εκχώρηση διευθύνσεων και κωδικών.

 

ι)β. Τη μέριμνα για την αδειοδότηση μη αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών αεροσκαφών.

 

ι)γ. Τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων.

 

ι)δ. Την έκδοση αδειών μη αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών επί αεροσκαφών.

 

ι)ε. Τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ελέγχων.

 

ι)στ. Την τήρηση και παρακολούθηση αντίστοιχων μητρώων ελέγχων.

 

ι)ζ. Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και την εκπόνηση κανονισμών και οδηγιών.

 

ι)η. Την εισήγηση για την αδειοδότηση εκπαιδευτικών οργανισμών παροχής αρχικής εκπαίδευσης πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και επιμελητών πτήσεων.

 

ι)θ. Την εισήγηση για την έκδοση πτυχίων επιμελητών πτήσεων.

 

Δ) Τμήμα Ιδιωτικής Αεροπορίας και Αεραθλητισμού, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εισήγηση για την έκδοση κανονισμών λειτουργίας αεραθλητικών σωματείων.

 

β. Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην έγκριση αεραθλητικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη και τη διάδοση του αεροπορικού πνεύματος, το χειρισμό θεμάτων διευκολύνσεων αεροσκαφών ιδιωτικής αεροπορίας και αεραθλητισμού.

 

γ. Την τήρηση αρχείου αεραθλητικών σωματείων και αρχείου αεροσκαφών εγγεγραμμένων στα αεραθλητικά σωματεία.

 

δ. Την εποπτεία λειτουργίας αεραθλητικών σωματείων.

 

ε. Κατηγοριοποίηση Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Χορήγηση αδειών πτητικής λειτουργίας, ειδικών πιστοποιητικών πτητικής ικανότητας (COFA), πιστοποιητικών εκμεταλλευομένων ΣμηΕΑ (Remote Operations Certificate R.O.C.). Αδειοδότηση ελεγκτών κατασκευής ΣμηΕΑ και έλεγχος πλοϊμότητας ιδιοκατασκευών ΣμηΕΑ. Τήρηση σχετικών μητρώων.

 

στ. Αδειοδότηση χειριστών Συστημάτων μη επανδρωμένων Αεροσκαφών, υπερελαφρών αεροσκαφών και υπερελαφρών πτητικών μηχανών. Πλαίσιο λειτουργίας και αδειοδότηση εκπαιδευτικών κέντρων χειριστών συστημάτων μη επανδρωμένων Αεροσκαφών και υπερελαφρών πτητικών μηχανών. Έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αυτών και τήρηση σχετικών μητρώων.

 

ζ. Χορήγηση πιστοποιητικού πτητικής ικανότητας σε Υπερελαφρές Πτητικές Αθλητικές Μηχανές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ε) Τμήμα Καταγραφής και Ανάλυσης Συμβάντων, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και διερεύνηση περιστατικών και συμβάντων σχετιζόμενων με την πτητική λειτουργία, τεχνική συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών.

 

β. Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης, προς τον Διοικητή, καθώς και την εισήγηση, για την ανάληψη ενεργειών και τη λήψη μέτρων αποτροπής επανάληψης περιστατικών και συμβάντων.

 

γ. Την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών με την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Περιστατικών και το Τμήμα Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας του Κανονισμού 376/2014/ΕΕ.

 

δ. Την κατάλληλη αξιοποίηση των συμβάντων μέσω συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πτήσεων για την έκδοση σχετικών οδηγιών και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

ε. Τον έλεγχο συμμόρφωσης προς διαδικασίες και κανονισμούς (Compliance Monitoring) και την καθιέρωση συστήματος ποιοτικού ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 18, 19, 20, 21 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.