Νόμος 4427/16 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροπορικής Εκμετάλλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροπορικής Εκμετάλλευσης αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Εγκρίσεων Πτήσεων και Μεταφοράς Επικίνδυνου Φορτίου, με αρμοδιότητες:

 

α. Την έγκριση τακτικών και εκτάκτων ναυλωμένων πτήσεων δημοσίων μεταφορών Αλλοδαπών Αερομεταφορέων.

 

β. Τον έλεγχο των κάθε είδους πιστοποιητικών δικαιολογητικών που αφορούν σε αλλοδαπούς - μη κοινοτικούς Αερομεταφορείς.

 

γ. Τις εγκρίσεις πτήσεων αεροφωτογραφήσεων και αεροκινηματογραφήσεων, αυτοδιαφημίσεων, καθώς και άλλων κατηγοριών πτήσεων, αλλοδαπών αερομεταφορέων.

 

δ. Τις εγκρίσεις υπερπτήσεων της Ελληνικής Επικράτειας και προσγειώσεων αεροσκαφών που μεταφέρουν επίσημα πρόσωπα (VIP) και υποβάλλονται μέσω διπλωματικής οδού.

 

ε. Τις εγκρίσεις πτήσεων μεταφοράς φορτίου (cargo), μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, όπλων και εκρηκτικών, από πολιτικά αεροσκάφη και τις εγκρίσεις πτήσεων αεροσκαφών γενικής αεροπορίας που επισκέπτονται Ελληνικά Αεροδρόμια κοινής χρήσης (πολιτικής και στρατιωτικής).

 

στ. Την έκδοση κανονισμών σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

 

ζ. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού και τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

 

Β) Τμήμα Διμερών Αεροπορικών Συμφωνιών και Διεθνών Σχέσεων, με αρμοδιότητες:

 

α. Το συντονισμό, την επεξεργασία και τη διαμόρφωση εθνικής θέσης, για τις Διμερείς Αεροπορικές Συμφωνίες Ελλάδας - Τρίτων Χωρών.

 

β. Τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, με τρίτες χώρες, για τη σύναψη Διμερών Αεροπορικών Συμφωνιών, τον έλεγχο της εφαρμογής των Διμερών Αεροπορικών Συμφωνιών και την τροποποίηση αυτών, καθώς και την προετοιμασία και επίβλεψη ολοκλήρωσης των διαδικασιών κύρωσης των Διμερών Αεροπορικών Συμφωνιών.

 

γ. Τη χορήγηση προσωρινών αδειών σε αεροπορικές εταιρείες, για εκμετάλλευση εξωσυμβατικών τακτικών αεροπορικών γραμμών.

 

δ. Την έγκριση συμφωνιών χρήσης κοινού κωδικού μεταξύ αεροπορικών εταιρειών, κατά την εκτέλεση τακτικών αεροπορικών δρομολογίων.

 

ε. Τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εφαρμογή του Κανονισμού 847/2004/ΕΚ.

 

στ. Τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά όργανα, για την παρακολούθηση και εφαρμογή των Οριζόντιων Αεροπορικών Συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες.

 

ζ. Την παρακολούθηση και εφαρμογή Συνολικών Συμφωνιών Αερομεταφορών, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών - μελών και τρίτων χωρών, οι οποίες αντικαθιστούν υφιστάμενες διμερείς αεροπορικές συμφωνίες της χώρας μας με τρίτες χώρες.

 

η. Τον έλεγχο και εφαρμογή της διαδικασίας κατανομής δικαιωμάτων κίνησης σε ελληνικούς και κοινοτικούς αερομεταφορείς.

 

θ. Τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή του Κανονισμού 1008/2008/ΕΚ.

 

ι. Την εφαρμογή προγραμμάτων επιβολής υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σε τακτικές αεροπορικές γραμμές, στο εσωτερικό της Ελλάδας.

 

ι)α. Την ηλεκτρονική καταχώριση των διαφοροποιήσεων των Παραρτημάτων (Annexes) του ICAO (EFOD/ Electronic Filing Of Differences).

 

ι)β. Την παρακολούθηση διαμόρφωσης κοινοτικής νομοθεσίας και διαπραγματεύσεων πολυμερών Αεροπορικών Συμφωνιών και Συμβάσεων και την προώθηση σχεδίων νόμων, για την κύρωση αυτών.

 

ι)γ. Το συντονισμό για τη διανομή των εγκυκλίων επιστολών του ICAO (ICAO state letters) στις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις και σύνταξη σε συνεργασία με αυτές των απαντητικών επιστολών.

 

ι)δ. Προώθηση των σχέσεων και της συνεργασίας με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) καθώς και με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας άλλων χωρών.

 

ι)ε. Προετοιμασία φακέλου και σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων προς τη Διοίκηση για τη συμμετοχή στις Συνεδριάσεις της ECAC (Τακτικές, Συνόδους Ολομέλειας / ΕCAC Plenary Session, ECAC Forum, ECAC-EU Dialogue).

 

Γ) Τμήμα Αδειοδότησης Λειτουργίας των Αερομεταφορέων και Δικαιωμάτων Επιβατών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εισήγηση για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών, καθώς και το διαρκή έλεγχο αυτών, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

 

β. Την παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των αεροσκαφών, όλων των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών και τον έλεγχο για την πληρότητα των απαιτήσεων ασφάλισης.

 

γ. Το χειρισμό θεμάτων ανταγωνισμού στις αεροπορικές μεταφορές, κρατικών ενισχύσεων, δημόσιας υπηρεσίας (άγονων γραμμών) και εφαρμογής κανονισμών, σχετικά με τα συστήματα κράτησης θέσεων, δικαιωμάτων επιβατών και ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

 

δ. Την επίλυση διαφορών μεταξύ επιβατών και αεροπορικών εταιρειών σε περιπτώσεις φθοράς, απώλειας, καθυστέρησης παράδοσης αποσκευών, εισιτηρίων, ενημέρωσης του επιβάτη σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα και γενικότερα θέματα προστασίας του επιβάτη ως καταναλωτή.

 

ε. Την συνεργασία σε θέματα δικαιωμάτων επιβατών με άλλους Εθνικούς Φορείς καθώς και Ενώσεις καταναλωτών.

 

στ. Την εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών διατάξεων και διαδικασιών, σχετικά με την λειτουργία των αερομεταφορέων και των δικαιωμάτων επιβατών.

 

ζ. Την εισήγηση για την έκδοση κανονιστικών διατάξεων που αφορούν πτήσεις αερομεταφορέων και φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

 

η. Την εισήγηση, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, για την συμμετοχή της ΑΠΑ σε συνεδριάσεις και εκδηλώσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

 

θ. Την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγχων προς αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης των αερομεταφορέων καθώς και ελέγχων όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 22 και 23 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.