Νόμος 4427/16 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Σκοπός και δομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αποστολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι η οργάνωση και η ανάπτυξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και η διαχείριση και λειτουργία αεροδρομίων και υδατοδρομίων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υπάγεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

 

Ο σκοπός και λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας επιτυγχάνεται μέσα από:

 

α) επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,

 

β) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL),

 

γ) έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλόμενο τέλος, καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολο ή ειδική φορολογική επιβάρυνση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα δίδακτρα ή άλλα έσοδα από εκπαιδευτική δραστηριότητα, από παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας,

 

δ) έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας, τόκους από κεφάλαια, από την εκμίσθωση ή υπομίσθωση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση και κάθε είδους εκμετάλλευση χώρων αεροδρομίων και υδατοδρομίων, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, γηπέδων ή μέρους αυτών,

 

ε) έσοδα από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης ή διευκόλυνσης,

 

στ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων αεροδρομίων και υδατοδρομίων,

 

ζ) έσοδα από εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

2. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συγκροτείται από τον Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 2 Υποδιοικητές, τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και τον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, καθώς και Εκτελεστικό Συμβούλιο.

 

3. Στον Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας υπάγονται:

 

α. η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥ).

β. η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου

γ. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Διοικητή.

δ. το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

ε. το Γραφείο Συμβούλων Διοικητή.

στ. το Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης.

 

4. Στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας υπάγονται:

 

α. η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΠΥΑ)

β. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και

γ. το Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας.

 

5. Στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων υπάγεται:

 

α. Γενική Διεύθυνση Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων,

β. το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Υποδιοικητή και

γ. το Γραφείο Νομικών Συμβούλων Υποδιοικητή.

 

6. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού (ΓΔΔΟΤΥ), αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

β. Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

γ. Διεύθυνση Τεχνικής Συντήρησης.

δ. Διεύθυνση Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

 

7. Η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΓΔΠΥΑ), αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ).

β. Διεύθυνση Συστημάτων Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ).

γ. Διεύθυνση Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

δ. Διεύθυνση Συστημάτων Περιφερειακών Αερολιμένων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

ε. Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναερίου Χώρου.

στ. Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας.

ζ. Διεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών AIS.

η. Διεύθυνση Μονάδας Πτητικών Μέσων.

θ. Διεύθυνση Κέντρου Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Μείζονος Συντήρησης. Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας και Προστασίας.

ι. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

ι)α. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων.

 

8. Η Γενική Διεύθυνση Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις και Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης.

β. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων.

γ. Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας.

δ. Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες Λειτουργίας Αερολιμένων.

ε. Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες Λειτουργίας Υδατοδρομίων.

 

9. Οι οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου αποτελούν Αυτοτελή Γραφεία και επιτελούν το έργο για το οποίο συστήθηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες και την αποστολή της Υπηρεσίας.

 

10. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 110 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.