Νόμος 4427/16 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης. Η ΣΠΟΑ υλοποιεί τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό που εκπονείται τόσο σε ό,τι αφορά τη διδακτέα, κατά αντικείμενο, ύλη, όσο και σε ό,τι αφορά το χρονοπρογραμματισμό, εμπρόθεσμα, από τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.

 

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν το αργότερο εντός 30 ημερών, από τη λήξη της προηγούμενης εκπαιδευτικής περιόδου, το πρόγραμμα της επόμενης, καθώς και κατάσταση διδακτικού προσωπικού για την υλοποίηση του ως άνω εκπαιδευτικού έργου.

 

2. Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Α) Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης με αρμοδιότητες:

 

α. Την οργάνωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

β. Την οργάνωση και την υποστήριξη κάθε είδους εξετάσεων που διενεργούνται στα πλαίσια της σχολής.

 

γ. Την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και την τήρηση του πρωτοκόλλου.

 

Β) Τμήμα Εκπαίδευσης Φορέων και Παροχών Υπηρεσιών Αερομεταφορών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επί θεμάτων αεροπορικής ασφάλειας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ) και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας ή σε περιφερειακές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β. Τον έλεγχο της καταλληλότητας υποψηφίων εκπαιδευομένων σε θέματα ελέγχου ασφάλειας αερομεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας και στις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας (ΤΟΑ). Τη λειτουργία και διαχείριση του/των συστήματος/-ων προσομοίωσης ελέγχου χειραποσκευών - αποσκευών είτε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας είτε σε περιφερειακές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

γ. Τον καθορισμό των απαιτήσεων σε εκπαιδευτικά μέσα και μέριμνα, για την έκδοση των απαιτουμένων εκπαιδευτικών εγχειριδίων, καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όλων των φάσεων εκπαίδευσης του προσωπικού, των υπευθύνων υπηρεσιών πυρασφάλειας αεροσκαφών και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και των εκπαιδευτών.

 

δ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σωστικών μέσων αεροσκαφών σε ιπτάμενο προσωπικό, καθώς και την υλοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού φορέων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την πυρασφάλεια αεροσκαφών και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας ή σε περιφερειακές μονάδες.

 

ε. Τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του πεδίου και εξοπλισμού εκπαίδευσης, εκτέλεση έργων αναβάθμισης του πεδίου ασκήσεων και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού με στόχο η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

 

στ. Την υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας ή σε περιφερειακές μονάδες, σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών (basic) και του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών ως εκπαιδευτών (advanced) σε θεματικές ενότητες που αφορούν τον έλεγχο παρεχομένων υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (Handling), νομικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και τον έλεγχο ασφαλείας δαπέδων (ramp safety).

 

ζ. Την εκπαίδευση επιθεωρητών σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες.

 

η. Την υλοποίηση εισαγωγικής και ειδικής εκπαίδευσης καθώς και προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης υπαλλήλων σε θέματα συναφή με το έργο, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξή τους.

 

θ. Την εκπαίδευση επιθεωρητών Αεροδρομίων.

 

ι. Την εισήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε υπαλλήλους της ΑΠΑ αλλά και άλλων φορέων, σε αεροπορικό αντικείμενο, συναφές με την ασφάλεια (safety) πτήσεων και τη λειτουργία αεροδρομίων.

 

ι)α. Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης κάθε προγράμματος.

 

ι)β. Διενέργεια εξετάσεων, επαναξιολογήσεων και εισήγηση για την έκδοση τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

ι)γ. Εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξεταστών ή αξιολογητών.

 

ι)δ. Εκτίμηση των αναγκών σε συγγράμματα και εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

 

ι)ε. Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων σχετικών με τα προγράμματα εκπαίδευσης του Τμήματος.

 

ι)στ. Παροχή υπηρεσιών τηλεεκπαίδευσης.

 

ι)ζ. Εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του Τμήματος.
 

Γ) Τμήμα Εκπαίδευσης σε αντικείμενα Αερομεταφορών και Οικονομικής Διοίκησης, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκπόνηση και υλοποίηση εισαγωγικής και ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα αερομεταφορών και οικονομικής διοίκησης.

 

β. Τη μέριμνα για την έκδοση των σχετικών αναλυτικών προγραμμάτων και τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης κάθε προγράμματος.

 

γ. Την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με το έργο, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξη των οικείων κλάδων.

 

δ. Την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξεταστών αξιολογητών, διακριτά για τους κλάδους.

 

ε. Την προετοιμασία για την έκδοση αποφάσεων εκπαίδευσης προς τρίτους φορείς (προσωπικού κρατικών φορέων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών) στα αντικείμενα των αερομεταφορών.

 

στ. Την έκδοση αποφάσεων όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης των κλάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την οργάνωση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσης ειδικού ή και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης.

 

ζ. Την έκδοση αποφάσεων μετεκπαίδευσης των υπαλλήλων της υπηρεσίας στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται από διεθνείς κανονισμούς ή από πρωτόκολλα συνεργασίας της υπηρεσίας με κρατικούς φορείς ή με διεθνείς οργανισμούς.

 

η. Παροχή υπηρεσιών Τηλεεκπαίδευσης.

 

θ. Εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του Τμήματος.

 

Δ) Τμήμα Βιβλιοθήκης, Πτυχίων και Αδειών, με αρμοδιότητες:

 

α. Τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και τη διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων - επανεξετάσεων του ιπταμένου προσωπικού και προσωπικού εδάφους, για την απόκτηση των σχετικών πτυχίων και αδειών της πολιτικής αεροπορίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων.

 

β. Τη μέριμνα για τον ορισμό εξεταστών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των διαφόρων τύπων εξετάσεων και η εισήγηση για την επικαιροποίηση καταλόγων εξεταστών - εκπαιδευτών.

 

γ. Τη μέριμνα για την εκπόνηση, τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση ερωτηματολογίων, για τα διάφορα είδη εξετάσεων.

 

δ. Τη διαχείριση των αυτοματοποιημένων συστημάτων εξετάσεων.

 

ε. Τη μέριμνα για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό ή ηλεκτρονικό υλικό.

 

στ. Την εκτίμηση απαιτήσεων σε εκπαιδευτικά βιβλία, βοηθήματα και λοιπά εκπαιδευτικά μέσα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τη μέριμνα για τη συγγραφή και εκτύπωση βιβλίων και λοιπών εντύπων υλικού εκπαίδευσης.

 

ζ. Το χειρισμό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο - διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και τη διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων.

 

Ε) Τμήμα Εκπαίδευσης Πυρασφάλειας, Έκτακτης Ανάγκης και Επίγειας Εξυπηρέτησης με αρμοδιότητες:

 

α. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού, των υπευθύνων των υπηρεσιών πυρασφάλειας αεροσκαφών και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης αεροδρομίων, καθώς και των εκπαιδευτών αυτών.

 

β. Υλοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα που σχετίζονται με την πυρασφάλεια αεροσκαφών και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αεροδρομίων.

 

γ. Εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σωστικών μέσων αεροσκαφών σε ιπτάμενο προσωπικό.

 

δ. Την μέριμνα για την λειτουργία του πεδίου ασκήσεων Σ.ΠΟ.Α. για την πραγματοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και του φορητού εξοπλισμού για την παροχή εκπαίδευσης προσωπικού λειτουργίας αεροδρομίων. Συντήρηση εγκαταστάσεων του πεδίου και εξοπλισμού εκπαίδευσης, έργα αναβάθμισης του πεδίου ασκήσεων και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, με στόχο η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις διατηρώντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

 

ε. Υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης.

 

στ. Διενέργεια εξετάσεων, επαναξιολογήσεων και σύνταξη εισήγησης για την έκδοση τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

ζ. Εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξεταστών αξιολογητών.

 

η. Εκτίμηση των αναγκών σε συγγράμματα και εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

 

θ. Εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του Τμήματος.

 

ι. Παροχή υπηρεσιών τηλεεκπαίδευσης.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.