Νόμος 4427/16 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

 

Α) Τμήμα Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Μέσων Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, με αρμοδιότητες:

 

α. Την παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων Athinai FIR/ Hellas UIR και την εισήγηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

 

β. Την έκδοση οδηγιών για την εφαρμογή τους.

 

γ. Την τήρηση δελτίου παρακολούθησης καλής λειτουργίας συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

 

δ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα αρμοδιότητας του.

 

ε. Το χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας τομέων ΚΕΠ, σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

στ. Την ενημέρωση προσωπικού ΚΕΠ για επιχειρησιακά θέματα.

 

ζ. Την καθιέρωση διαδικασιών συντονισμού τακτικού επιπέδου με τις στρατιωτικές αρχές.

 

Β) Τμήμα Διαχείρισης Εναέριου Χώρου και Πληροφοριών Πτήσης με αρμοδιότητες:

 

α. Τη σύναψη συμφωνιών με πολιτικές και στρατιωτικές υπηρεσίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

β. Το συντονισμό για τη διεξαγωγή αεροπορικών ασκήσεων και ειδικών πτήσεων.

 

γ. Το χειρισμό θεμάτων χωρητικότητας τομέων ΚΕΠ.

 

δ. Την ενημέρωση προσωπικού ΚΕΠ για θέματα της αρμοδιότητας του.

 

ε. Την παρακολούθηση των πτήσεων που εκτελούνται με κανόνες όψεως.

 

στ. Την παροχή πληροφοριών πτήσεων.

 

ζ. Το χειρισμό θεμάτων κατάστασης ανάγκης αεροσκαφών μέσα στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων Athinai FIR/ Hellas UIR.

 

η. Την έκδοση κάθε είδους τηλεγραφήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

 

θ. Την καταγραφή, ανάπτυξη και διανομή όλων των δεδομένων πτήσεων των αεροσκαφών.

 

ι. Την επικουρία των υπεύθυνων ελεγκτών στους τομείς ελέγχου.

 

Γ) Τμήμα Διερεύνησης και Ανάλυσης Συμβάντων Εναέριας Κυκλοφορίας με αρμοδιότητες:

 

α. Τη συλλογή συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

β. Την απομαγνητοφώνηση, διερεύνηση, ανάλυση, εκπόνηση έκθεσης του συμβάντος και την εισήγηση ενεργειών και μέτρων.

 

γ. Την άμεση προώθηση των συμβάντων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ποιότητας και Προστασίας και στην Επιτροπή Αναφορών Περιστατικών Ασφάλειας.

 

δ. Την κατάλληλη αξιοποίηση των συμβάντων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

ε. Τη λήψη μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Δ) Τμήμα Υποστήριξης με αρμοδιότητες:

 

α. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού.

 

β. Την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη, για την απόκτηση των απαιτούμενων ειδικοτήτων και καταχωρήσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

γ. Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την προώθηση επιμορφώσεων.

 

δ. Την παρακολούθηση επαγγελματικής κατάρτισης και την εποπτεία βελτίωσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

 

ε. Την εντολή έκδοσης και τον έλεγχο ορθότητας σχετικών αγγελιών Α' και Β' τάξεως και την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

στ. Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

 

ζ. Τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας της.

 

η. Το χειρισμό θεμάτων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.

 

θ. Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.