Νόμος 4427/16 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Διεύθυνση Συστημάτων Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας αποτελείται από τις κάτωθι Οργανικές Μονάδες:

 

1. Τμήμα Υποστήριξης απευθείας υπαγόμενο στη Διεύθυνση με αρμοδιότητες:

 

α. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού.

 

β. Την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε διεθνή και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.

 

γ. Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις για τη διαμόρφωση απαιτήσεων προς ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

δ. Το χειρισμό θεμάτων υλοποίησης προγραμμάτων εκσυγχρονισμού προμηθειών συστημάτων και ανταλλακτικών.

 

ε. Την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

στ. Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

 

ζ. Την παρακολούθηση σχετικών εθνικών και διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

 

η. Το χειρισμό θεμάτων Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

 

2. Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας. Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Αερεπίγειων και Επίγειων Επικοινωνιών και Αεροναυτικών Πληροφοριών με αρμοδιότητες:

 

α. Τον προγραμματισμό και την εικοσιτετράωρη εποπτεία των συστημάτων αερεπίγειων επικοινωνιών και αναμεταβιβαστικών σταθμών Σπεργιολίου, Θάσου, Σητείας, Ακαρνανικών, Γερανείων, Πεταλιδίου, Υμηττού, Μοναστηρίου, Πηλίου και Μουστάκου και όπου αλλού απαιτείται.

 

β. Την επιτήρηση της λειτουργίας, την προληπτική συντήρηση α' και β' βαθμού, τη συντήρηση και τον τηλεχειρισμό των αντίστοιχων συστημάτων επικοινωνιών αεροναυτιλίας των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής και της Προσέγγισης Αθηνών.

 

γ. Τη διαχείριση βλαβών, το συντονισμό εργασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας συστημάτων μετά από αποκατάσταση βλαβών.

 

δ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με τη λειτουργική κατάσταση αυτών.

 

ε. Την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης συστημάτων αερεπίγειων και δορυφορικών επικοινωνιών.

 

στ. Τη μέριμνα εξασφάλισης και υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών για την απρόσκοπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των επικοινωνιών και των συστημάτων σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας και άλλων φορέων.

 

ζ. Την αναφορά συμβάντων αστοχίας των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών επίγειων επικοινωνιών και αεροναυτικών πληροφοριών προς το αρμόδιο τμήμα για περαιτέρω ενέργειες.

 

η. Τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση εικοσιτετράωρης λειτουργίας των συστημάτων επίγειων επικοινωνιών και των αεροναυτικών πληροφοριών.

 

θ. Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας, την προληπτική και διορθωτική συντήρηση και τον τηλεχειρισμό των αντίστοιχων συστημάτων.

 

ι. Τη διαχείριση βλαβών, το συντονισμό εργασιών για την αποκατάσταση τους και την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση των βλαβών.

 

ι)α. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων λειτουργικής κατάστασης.

 

ι)β. Την υποβολή αναφορών συμβάντων αρμοδίως.

 

Β) Τμήμα Κεντρικής Παρακολούθησης και Τηλεχειρισμού με αρμοδιότητες:

 

α. Την παρακολούθηση εικοσιτετράωρης λειτουργίας και τον τηλεχειρισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των σταθμών πλοήγησης Παλαιοχώρας, Διδύμου, Σκοπέλου, Τρίπολης και Σητείας, καθώς και των σταθμών επιτήρησης Υμηττού, Πηλίου, Λευκάδας, Κυθήρων, Καρπάθου, Ατταβύρου και Λήμνου.

 

β. Τη διαχείριση αποκατάστασης βλαβών και το συντονισμό ενεργειών με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες ή συμφωνίες με άμεσα εμπλεκόμενες Διευθύνσεις προς αποκατάσταση της αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων για ανάγκες που δεν καλύπτονται από τις επί μέρους δυνατότητες τους.

 

γ. Την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας συστημάτων σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης ή άλλες μονάδες του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και της Υπηρεσίας.

 

δ. Τη συνεργασία για την έκδοση αγγελίας επιχειρησιακής διαθεσιμότητας ή μη των συστημάτων αεροναυτιλίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Γ) Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων Εναέριας Κυκλοφορίας με αρμοδιότητες:

 

α. Τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

 

β. Την εγκατάσταση, την επιτήρηση λειτουργίας, την προληπτική συντήρηση και την α' και β' βαθμού διορθωτική συντήρηση των σχετικών συστημάτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Προσέγγισης Αθηνών.

 

γ. Τη διαχείριση βλαβών, το συντονισμό εργασιών για την αποκατάσταση τους και την πιστοποίηση καλής λειτουργίας των συστημάτων μετά την αποκατάσταση των βλαβών.

 

δ. Τη συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εποπτείας των Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας για την εκπόνηση μελετών, προδιαγραφών αναβαθμίσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

ε. Τη μέριμνα εξασφάλισης και υλοποίησης, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, των απαραίτητων υποδομών για την απρόσκοπτη, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.

 

στ. Την υποβολή αναφορών συμβάντων αρμοδίως.

 

ζ. Τη συνεχή καταγραφή δεδομένων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

η. Την αναπαραγωγή και ανάλυση δεδομένων μέσω εργαλείων των συστημάτων για την τεχνική διερεύνηση και πιστοποίηση των λειτουργιών των συστημάτων.

 

θ. Την ανάλυση τεχνικών προβλημάτων, την εκπόνηση και την υλοποίηση μελετών για τη βελτίωση της απόδοσης εφαρμογών αεροναυτιλίας.

 

ι. Την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στα συστήματα αεροναυτιλίας.

 

3. Υποδιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας

 

Η Υποδιεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Σταθερών Αεροναυτικών Δικτύων με αρμοδιότητες:

 

α. Τη διαχείριση, εκμετάλλευση και παρακολούθηση της απόδοσης των σταθερών αεροναυτικών δικτύων.

 

β. Τη διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης και την έκδοση οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας και συνεργασίας με ανταποκριτές εξωτερικού και εσωτερικού.

 

γ. Τη διεκπεραίωση τοπικά παραγόμενων (ΚΕΠ) μηνυμάτων.

 

δ. Την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση διαβαθμισμένων μηνυμάτων.

 

ε. Την εκπόνηση και τήρηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

 

Β) Τμήμα Γενικού Σκοπού και Γενικών Εκπομπών με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκμετάλλευση και παρακολούθηση απόδοσης των κινητών αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών και γενικών εκπομπών.

 

β. Τη διαμόρφωση εισηγήσεων ανάπτυξης και την έκδοση οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας και συνεργασίας με ανταποκριτές εξωτερικού και εσωτερικού.

 

Γ) Τμήμα Εισαγωγής Προτύπων, Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών με αρμοδιότητες:

 

α. Το σχεδιασμό του αεροναυτικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, βάσει των διεθνών προτύπων και σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

β. Την εκπόνηση σχετικών μελετών και προδιαγραφών σε συνεργασία με λοιπές εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

 

γ. Την οργάνωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της απόδοσης του αεροναυτικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αποδοτικής εκμετάλλευσης αυτού.

 

δ. Την εισήγηση για την εξασφάλιση κατάλληλων μέσων, συνδέσεων, δικτυακών υπηρεσιών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, σύμφωνα και με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

ε. Την εκπόνηση σχετικών οδηγιών και διαδικασιών εκμετάλλευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.