Νόμος 4427/16 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών Αεροναυτιλίας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Επικοινωνιών και Ραδιοδικτύων Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητες:

 

α. Την ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών και ραδιοδικτύων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

β. Τον προγραμματισμό εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων συστημάτων αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τη μελέτη καταλληλότητας ως προς τη θέση εγκατάστασης και την παρακολούθηση υλοποίησης του προγραμματισμού. Την εκπόνηση μελετών, τεχνικών προδιαγραφών και την παρακολούθηση υλοποίησης τους.

 

γ. Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις για την έκδοση αποφάσεων ένταξης των συστημάτων επικοινωνιών σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση.

 

δ. Την εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης, απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των συστημάτων και εγκαταστάσεων.

 

ε. Την έκδοση τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας και υποστήριξης συναφών συστημάτων.

 

στ. Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις σε θέματα εκμετάλλευσης και εγκατάστασης λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών ή άλλων μέσων, που επηρεάζουν τις επικοινωνίες αεροναυτιλίας.

 

ζ. Τη συνεργασία με τη Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) για τον από αέρα έλεγχο λειτουργίας των προαναφερόμενων συστημάτων.

 

η. Τη μέριμνα για τον έλεγχο παρεμβολών στις συχνότητες αεροναυτιλίας σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και τη Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ)της Υπηρεσίας.

 

θ. Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας, υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς για σύναψη διμερών συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας.

 

ι. Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

 

Β) Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Επιτήρησης και Ειδικών Συστημάτων Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητες:

 

α. Τη διαχείριση και εποπτεία συστημάτων επιτήρησης αεροναυτιλίας.

 

β. Τον προγραμματισμό και την υλοποίηση εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων συστημάτων, σύμφωνα με τη μελέτη καταλληλότητας ως προς τη θέση εγκατάστασης.

 

γ. Την εκπόνηση μελετών, τεχνικών προδιαγραφών και την παρακολούθηση υλοποίησης τους.

 

δ. Την εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης, απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των συστημάτων και εγκαταστάσεων, με βάση αυτοματοποιημένες καταγραφές και αναλύσεις.

 

ε. Την έκδοση τεχνικών οδηγιών, διαδικασιών αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης.

 

στ. Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις για την έκδοση αποφάσεων ένταξης των συστημάτων σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση.

 

ζ. Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις σε θέματα εγκατάστασης-λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης και διαχείρισης δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας ή άλλων μέσων, που επηρεάζουν την αεροναυτιλία.

 

η. Τη συνεργασία με τη ΜΠΜ για τον από αέρα έλεγχο λειτουργίας των σχετικών συστημάτων.

 

θ. Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας, υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς, για σύναψη διμερών συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας.

 

ι. Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

 

ι)α. Τη συνεργασία με μονάδες της Υπηρεσίας και άλλους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των συμφωνιών του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, για την παροχή υποστήριξης, συντήρησης, εκπόνησης μελετών, έκδοσης τεχνικών οδηγιών και διαδικασιών ασφαλείας για συστήματα και εφαρμογές, που δεν είναι συστήματα αεροναυτιλίας.

 

Γ) Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Συστημάτων Πλοήγησης Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητες:

 

α. Την ανάπτυξη συστημάτων πλοήγησης αεροναυτιλίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

β. Τον προγραμματισμό και την υλοποίηση εγκαταστάσεων των προαναφερόμενων συστημάτων, σύμφωνα με τη μελέτη καταλληλότητας ως προς τη θέση εγκατάστασης.

 

γ. Την εκπόνηση μελετών, τεχνικών προδιαγραφών και την παρακολούθηση υλοποίησης τους.

 

δ. Την εποπτεία της λειτουργικής κατάστασης, απόδοσης, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των συστημάτων και εγκαταστάσεων.

 

ε. Την έκδοση τεχνικών οδηγιών, διαδικασιών αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης.

 

στ. Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις για την έκδοση αποφάσεων ένταξης των συστημάτων σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση.

 

ζ. Τη συνεργασία με αρμόδιες Διευθύνσεις σε θέματα εκμετάλλευσης και εγκατάστασης ή λειτουργίας συστημάτων πλοήγησης ή άλλων μέσων, που επηρεάζουν την αεροναυτιλία.

 

η. Τη συνεργασία με τη ΜΠΜ για τον από αέρα έλεγχο λειτουργίας των σχετικών συστημάτων.

 

θ. Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας, υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς για σύναψη διμερών συμφωνιών και μνημονίων συνεργασίας.

 

ι. Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

 

Δ) Τμήμα Διοικητικών και Εταιρικών Τηλεπικοινωνιών και κέντρου Τηλεπικοινωνιών και Ραδιοσυχνοτήτων με αρμοδιότητες:

 

α. Τη σχεδίαση, οργάνωση, ανάπτυξη και παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος τηλεφωνικών υποδομών της Υπηρεσίας.

 

β. Την εκπόνηση σχετικών μελετών και προδιαγραφών σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

 

γ. Την εκπόνηση σχετικών οδηγιών και διαδικασιών εκμετάλλευσης και διεξαγωγή σχετικών ελέγχων.

 

δ. Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία των μέσων και υπηρεσιών τηλεφωνίας των μονάδων της Υπηρεσίας, στα πλαίσια των συμφωνιών του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

ε. Τη διεκπεραίωση αεροναυτικών μηνυμάτων και άλλων τηλεπικοινωνιακών ανταποκρίσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 

στ. Την παρακολούθηση απόδοσης των συναφών μέσων και συνδέσεων.

 

ζ. Την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση διαβαθμισμένων μηνυμάτων.

 

η. Τη συγκέντρωση απαιτήσεων και την επιμέλεια εξασφάλισης και προστασίας ραδιοσυχνοτήτων και αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία κάθε είδους ραδιοηλεκτρικών εφαρμογών του παρόχου και φορέων που δραστηριοποιούνται σε χώρους αερολιμένων.

 

θ. Το συντονισμό με τις αρμόδιες κρατικές αρχές, εμπλεκόμενες μονάδες της Υπηρεσίας και χρήστες.

 

ι. Την παρακολούθηση απόδοσης και καλής λειτουργίας ραδιοεπικοινωνιών.

 

ι)α. Την εκπόνηση σχεδίων, μελετών και οδηγιών.

 

Ε) Τμήμα Υποστήριξης με αρμοδιότητες:

 

α. Την έκδοση των προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού της Διεύθυνσης.

 

β. Την υποβολή εισηγήσεων για την στελέχωση των μονάδων και υπηρεσιών.

 

γ. Την εποπτεία και διαχείριση θεμάτων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε διεθνή και εθνικά πρότυπα και κανονισμούς.

 

δ. Τη συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις για τη διαμόρφωση απαιτήσεων προς ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ε. Το χειρισμό θεμάτων υλοποίησης προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των διαδικασιών προμηθειών συστημάτων και ανταλλακτικών.

 

στ. Την εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

ζ. Την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

 

η. Την παρακολούθηση σχετικών εθνικών και διεθνών εξελίξεων και απαιτήσεων.

 

θ. Το χειρισμό θεμάτων Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.