Νόμος 4427/16 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Εναέριου Χώρου αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού ροής Εναέριας Κυκλοφορίας με αρμοδιότητες:

 

α. Το σχεδιασμό και την εισήγηση ενεργειών για τη διευθέτηση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας στη στρατηγική φάση.

 

β. Την επεξεργασία και τον καθορισμό των οδεύσεων των ρευμάτων εναέριας κυκλοφορίας για τη βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου.

 

γ. Την ανάλυση και αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων προβλέψεων για την εξέλιξη της κυκλοφορίας και τη διαμόρφωση και υποβολή σχετικών εισηγήσεων αρμοδίως.

 

δ. Τον καθορισμό της χωρητικότητας των τομέων ελέγχου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και των αεροδρομίων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

 

ε. Την εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της χωρητικότητας.

 

στ. Την τήρηση αρχείου και στατιστικών στοιχείων για την αεροπορική κίνηση και τις καθυστερήσεις λόγω μέτρων διευθέτησης ροής εναέριας κυκλοφορίας.

 

ζ. Την ανάλυση των αιτίων των καθυστερήσεων και την εισήγηση μέτρων και ενεργειών για αντιμετώπιση του φαινομένου.

 

η. Την ενημέρωση της βάσης αεροπορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας.

 

Β) Τμήμα Προτακτικού και Τακτικού Σχεδιασμού με αρμοδιότητες:

 

α. Την επεξεργασία και ανάλυση των αεροπορικών δεδομένων, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά τις φάσεις προτακτικού και τακτικού σχεδιασμού και την αντίστοιχη προσαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στα δεδομένα αυτά.

 

β. Το συντονισμό των μονάδων εναέριας κυκλοφορίας με τον πυρήνα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και το EUROCONTROL, για τη βέλτιστη διευθέτηση ροής εναέριας κυκλοφορίας και χωρητικότητας στις προαναφερόμενες φάσεις.

 

γ. Τη συνεργασία Πολιτικής και Πολεμικής Αεροπορίας με δημιουργία κοινού γραφείου Πυρήνα Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας airspace Management Cell, AMC υπεύθυνου για το συντονισμό των δραστηριοτήτων των δύο πλευρών για την πληρέστερη επιχειρησιακή εκμετάλλευση του εναέριου χώρου στην Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων Athinai FIR/ Hellas UIR (Ευέλικτη Χρήση Εναέριου Χώρου / Flexible Use of Airspace: FUA AMC).

 

Γ) Τμήμα Σχεδιασμού Εναερίου Χώρου με αρμοδιότητες:

 

α. Τη μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για τη γενική οργάνωση και αποδοτική εκμετάλλευση της περιοχής πληροφοριών πτήσεων Αθηνών.

 

β. Την καθιέρωση διαδικασιών συντονισμού στρατηγικού επιπέδου με τις στρατιωτικές αρχές.

 

γ. Την καθιέρωση αεροναυτιλιακών κριτηρίων διαχωρισμού αεροσκαφών και ελάχιστων υψών πτήσης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

δ. Τη μελέτη, το συντονισμό και την εισήγηση εγκατάστασης συστημάτων πλοήγησης.

 

ε. Τη βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου αεροδιαδρόμων.

 

στ. Την καθιέρωση επικίνδυνων, απαγορευμένων και περιορισμένων περιοχών.

 

ζ. Το σχεδιασμό προσωρινά περιορισμένων περιοχών για λόγους ασφαλείας.

 

η. Τη διαχείριση ειδικών πτήσεων.

 

θ. Την κατηγοριοποίηση εναέριου χώρου.

 

ι. Την παρακολούθηση εξελίξεων που προκύπτουν από διεθνείς οργανισμούς.

 

ι)α. Το σχεδιασμό και την οργάνωση των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου.

 

Δ) Τμήμα ενόργανων διαδικασιών με αρμοδιότητες:

 

α. Το σχεδιασμό τερματικών περιοχών ελέγχου, ζωνών ελέγχου και ζωνών κυκλοφορίας αεροδρομίου.

 

β. Την εκπόνηση ενόργανων διαδικασιών προσέγγισης (άφιξης-αναχώρησης - κράτησης αεροσκαφών) και τροχιών κύκλου αεροδρομίου, για πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια.

 

γ. Τη μελέτη, το συντονισμό και την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τις ανάγκες των αεροδρομίων σε συστήματα πλοήγησης.

 

δ. Τη συμμετοχή στον από αέρα έλεγχο νέων διαδικασιών.

 

Ε) Τμήμα Υποστήριξης με αρμοδιότητες:

 

α. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας προσωπικού.

 

β. Την προώθηση της εκπαίδευσης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στα καθήκοντα του ελεγκτού ροής κυκλοφορίας και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας τους.

 

γ. Την ενημέρωση των ελεγκτών ροής κυκλοφορίας σε θέματα διευθέτησης ροής κυκλοφορίας και χωρητικότητας.

 

δ. Την ενημέρωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αεροδρομίων για θέματα ροής και χωρητικότητας.

 

ε. Τη διερεύνηση και ανάλυση των συμβάντων που σχετίζονται με τη διευθέτηση ροής κυκλοφορίας και χωρητικότητας.

 

στ. Την εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

ζ. Την εξειδίκευση και εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων ασφαλείας και προστασίας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

 

η. Τη γραμματειακή υποστήριξη και μερική διαχείριση υλικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.