Νόμος 4427/16 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

 

Α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητες:

 

α. Το χειρισμό θεμάτων διορισμού μονίμου και πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, καθώς και κατάρτισης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που υπάγεται στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας.

 

β. Την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του προσωπικού που υπάγεται στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας.

 

γ. Την εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν στα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού που υπάγεται στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας.

 

δ. Το χειρισμό θεμάτων για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών απουσίας μετά ή άνευ αποδοχών, αναρρωτικών αδειών, αδειών διευκολύνσεων, καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού που υπάγεται στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας.

 

ε. Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν σε άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου στο προσωπικό που υπάγεται στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας.

 

στ. Την κατάρτιση των προγραμμάτων υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλου προγράμματος εργασίας σε συνεργασία με τις διευθύνσεις οι οποίες διαβιβάζουν τις ανάγκες πρόσθετης, υπερωριακής ή κάθε άλλης απασχόλησης εκτός ωραρίου.

 

ζ. Τη συγκέντρωση και διαβίβαση στοιχείων των υπόχρεων υπαλλήλων που υπάγονται στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας στους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης τους, όταν αυτό απαιτείται.

 

η. Τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο και το χειρισμό των θεμάτων αρμοδιότητας της που άπτονται της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

θ. Τη συνδρομή για τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων και ειδικών επιτροπών αξιολόγησης.

 

ι. Το χειρισμό θεμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων ενόψει μονιμοποίησης και εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων των υπαλλήλων όλων των κλάδων που υπάγονται στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κατόπιν εισηγήσεων των Διευθύνσεων που υπάγονται στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας.

 

ι)α. Το χειρισμό θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικής διαδικασίας σε υπαλλήλους που υπάγονται στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας και προετοιμασία και διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Υποβολή εισηγήσεων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του και περαιτέρω χειρισμός αυτών.

 

ι)β. Τη συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού για τη χορήγηση στοιχείων στις δικαστικές, ελεγκτικές και ανεξάρτητες αρχές της Δημόσιας Διοίκησης επί θεμάτων πειθαρχικού ελέγχου ή ποινικής δίωξης υπαλλήλων που υπάγονται στον Υποδιοικητή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

ι)γ. Την υποβολή στοιχείων στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια όταν αυτά ζητούνται.

 

ι)δ. Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην άσκηση ένδικων μέσων από το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

ι)ε. Την υποβολή γραπτών ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)στ. Την επεξεργασία πορισμάτων ελεγκτικών αρχών της Δημόσιας Διοίκησης και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών βάσει των υποδείξεων των πορισμάτων αυτών σε θέματα προσωπικού υπαγομένου στον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας.

 

ι)ζ. Την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Σώματος Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης επί πειθαρχικών υποθέσεων των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υποδιοικητή.

 

Β) Τμήμα Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητες:

 

α. Το χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, υπηρεσιακών μεταβολών μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας ως και στελέχωσης των μονάδων αυτής.

 

β. Τη διαχείριση θεμάτων επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων υπαγομένων στην Υποδιοίκηση Αεροναυτιλίας.

 

γ. Την τήρηση αρχείου προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων της Υποδιοίκησης ως και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

 

δ. Την τήρηση και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων για την κατάσταση προσωπικού της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας, την αριθμητική σύνθεση όλων των υπαλλήλων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας και τις αριθμητικές μεταβολές αυτού.

 

ε. Την ευθύνη για τη διαρκή ενημέρωση και επικαιροποίηση των τηρουμένων στοιχείων και δεδομένων των υπαλλήλων στο πληροφορικό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με την εισαγωγή των αντίστοιχων πληροφοριών και η εισήγηση στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάλληλη παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος.

 

στ. Την υποβολή γραπτών ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ. Τη διατήρηση των πρωτογενών αντίστοιχων στοιχείων σε φυσικό αρχείο για έναν έκαστο των υπαλλήλων, καθώς επίσης και τη δημιουργία αντίστοιχου ψηφιακού αντιγράφου αρχείου.

 

η. Την ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Διοίκησης όπως αυτό τηρείται από την Υπηρεσία Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

θ. Την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Σώματος Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με ευρήματα των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων που υπάγονται στην Υποδιοίκηση Αεροναυτιλίας.

 

Γ) Τμήμα Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εισήγηση και το χειρισμό θεμάτων οργάνωσης και διάρθρωσης των οργανικών μονάδων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

 

β. Τις εισηγήσεις για την έκδοση αποφάσεων σχετικών με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής σε υφιστάμενα διοικητικά όργανα της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

 

γ. Τις εισηγήσεις σχετικά με τον καθορισμό σύνθεσης του προσωπικού, κατανομή των οργανικών θέσεων στις οργανικές μονάδες και περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας κατόπιν εισηγήσεων που λαμβάνει από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

 

δ. Τον καθορισμό μονάδων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας που δικαιούνται επίσημης σφραγίδας, καθώς και των υπευθύνων για τη φύλαξη τους.

 

ε. Τις εισηγήσεις για την επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των μονάδων της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

 

στ. Τις εισηγήσεις και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, καθώς και το χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο- διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων στις οργανικές μονάδες της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

 

ζ. Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων και διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας της Υποδιοίκησης. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.