Νόμος 4427/16 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκπόνηση, την καθιέρωση και τη λειτουργία συστήματος ασφάλειας για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

 

β. Το συντονισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας από το σύνολο των μονάδων ή υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

γ. Την προώθηση εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων ασφάλειας για το προσωπικό υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

δ. Τη συμμετοχή στις προδιαγραφές νέων συστημάτων και υποδομών αεροναυτιλίας από πλευράς ασφάλειας.

 

ε. Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης επιδόσεων του φορέα σε θέματα ασφάλειας.

 

Β) Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Υπηρεσιών Επικοινωνιών Πλοήγησης και Επιτήρησης με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκπόνηση, την καθιέρωση και τη λειτουργία συστήματος ασφάλειας για τις υπηρεσίες επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης, στα πλαίσια των απαιτήσεων του συστήματος ασφάλειας των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

 

β. Το συντονισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας από το σύνολο των μονάδων παροχής υπηρεσιών επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

 

γ. Την προώθηση εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων ασφάλειας για το προσωπικό υπηρεσιών επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης.

 

δ. Τη συμμετοχή στις προδιαγραφές νέων συστημάτων και υποδομών αεροναυτιλίας από πλευράς ασφάλειας.

 

ε. Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης επιδόσεων του φορέα σε θέματα ασφάλειας.

 

Γ) Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκπόνηση και την καθιέρωση διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας, στα πλαίσια των αντίστοιχων ολοκληρωμένων σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

β. Την καθιέρωση δεικτών μέτρησης ασφάλειας, ποιότητας, αποδοτικότητας και προστασίας, σύμφωνα με οδηγίες και απαιτήσεις των αντίστοιχων συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

γ. Τη μέριμνα για την πιστοποίηση των Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών ISO 9001 του άρθρου 2 περίπτωση γ'.

 

δ. Την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και προστασίας, καθώς και των δεικτών επιδόσεων σε σχέση με τους στόχους του Φορέα Παροχής Υπηρεσίας Αεροναυτικών Πληροφοριών που έχουν τεθεί.

 

ε. Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης επιδόσεων της Υπηρεσίας του άρθρου 2 στα θέματα ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας.

 

Δ) Τμήμα Υποστήριξης και Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος με αρμοδιότητες:

 

α. Την έκδοση προγραμμάτων εργασίας του προσωπικού και την εισήγηση και εποπτεία θεμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής επάρκειας και εξειδίκευσης του προσωπικού.

 

β. Την εισήγηση και την παρακολούθηση εφαρμογής των δεικτών μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας.

 

γ. Τη γραμματειακή μέριμνα της διεύθυνσης.

 

δ. Την εκπόνηση, καθιέρωση και διαχείριση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας για την αεροναυτιλία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας.

 

ε. Την εισήγηση για τη βελτίωση και ανάπτυξη της πολιτικής για την ασφάλεια στην αεροναυτιλία.

 

στ. Την εισήγηση καθιέρωσης δεικτών μέτρησης επιδόσεων ασφάλειας.

 

ζ. Τη συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσίες αεροναυτιλίας για την καθιέρωση και λειτουργία συστημάτων ασφάλειας, σύμφωνα με τον ΕΚ 2096/2005 (L335/2005, Ρ 13).

 

η. Την έκδοση οδηγιών προς τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για την ανάπτυξη μεθόδου εξειδίκευσης των μέτρων ασφάλειας.

 

θ. Τη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της διεύθυνσης και όλες τις μονάδες των διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας για τον ορισμό κατά μονάδα ή υπηρεσία υπεύθυνου ασφάλειας.

 

ι. Την ανάλυση και αξιοποίηση συμβάντων εναέριας κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και την κοινοποίηση χρήσιμων συμπερασμάτων στις εμπλεκόμενες μονάδες ή υπηρεσίες.

 

ι)α. Την αξιολόγηση των επιδόσεων ασφάλειας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας και την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης.

 

ι)β. Την επεξεργασία και προώθηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για θέματα ασφάλειας σε συνεργασία με τα τμήματα ασφάλειας των επιμέρους υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

 

ι)γ. Τη συμμετοχή στην εκπόνηση, αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του γενικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

ι)δ. Την επεξεργασία και προώθηση διορθωτικών ή συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας, βάσει των ευρημάτων επιθεωρήσεων στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας από εξουσιοδοτημένους προς τούτο οργανισμούς.

 

ι)ε. Τη συμμετοχή στις προδιαγραφές νέων συστημάτων και υποδομών αεροναυτιλίας από πλευράς ασφάλειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.