Νόμος 4427/16 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

 

Α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητες:

 

α. Το χειρισμό θεμάτων διορισμού μονίμου και πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, καθώς και κατάρτισης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που υπάγεται στον Υποδιοικητή.

 

β. Την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του προσωπικού που υπάγεται στον Υποδιοικητή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

 

γ. Την εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν στα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού που υπάγεται στον Υποδιοικητή.

 

δ. Το χειρισμό θεμάτων για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών απουσίας μετά ή άνευ αποδοχών, αναρρωτικών αδειών, αδειών διευκολύνσεων, καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού που υπάγεται στον Υποδιοικητή.

 

ε. Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν σε άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου στο προσωπικό που υπάγεται στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

στ. Την κατάρτιση των προγραμμάτων υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλου προγράμματος εργασίας σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες οι οποίες διαβιβάζουν τις ανάγκες πρόσθετης, υπερωριακής ή κάθε άλλης απασχόλησης εκτός ωραρίου.

 

ζ. Τη συγκέντρωση και διαβίβαση στοιχείων των υπόχρεων υπαλλήλων που υπάγονται στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων στους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης τους, όταν αυτό απαιτείται.

 

η. Τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων στο Πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

θ. Τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού για τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων και ειδικών επιτροπών αξιολόγησης.

 

ι. Τον χειρισμό θεμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων ενόψει μονιμοποίησης και εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων των υπαλλήλων όλων των κλάδων που υπάγονται στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων κατόπιν εισηγήσεων των Διευθύνσεων που υπάγονται στον Υποδιοικητή.

 

ι)α. Τον χειρισμό θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικής διαδικασίας σε υπαλλήλους που υπάγονται στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων, την προετοιμασία και την διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

ι)β. Την υποβολή εισηγήσεων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και περαιτέρω χειρισμός αυτών.

 

ι)γ. Τη συνεργασία με την Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού για τη χορήγηση στοιχείων στις δικαστικές, ελεγκτικές και ανεξάρτητες αρχές της Δημόσιας Διοίκησης επί θεμάτων πειθαρχικού ελέγχου ή ποινικής δίωξης υπαλλήλων της που υπάγονται στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

ι)δ. Την υποβολή στοιχείων στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια όταν αυτά ζητούνται.

 

ι)ε. Τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην άσκηση ένδικων μέσων από το προσωπικό της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

ι)στ. Την υποβολή γραπτών ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ζ. Την επεξεργασία πορισμάτων ελεγκτικών αρχών της Δημόσιας Διοίκησης και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών βάσει των υποδείξεων των πορισμάτων αυτών σε θέματα προσωπικού υπαγομένου στον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

ι)η. Την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Σώματος Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης επί πειθαρχικών υποθέσεων των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υποδιοικητή.

 

Β) Τμήμα Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αρμοδιότητες:

 

α. Τον χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης , υπηρεσιακών μεταβολών μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων ως και στελέχωσης των μονάδων αυτής.

 

β. Τη διαχείριση θεμάτων επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων υπαγομένων στην Υποδιοίκηση Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

γ. Την τήρηση αρχείου προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων ως και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

 

δ. Την τήρηση και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων για την κατάσταση προσωπικού της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων, την αριθμητική σύνθεση όλων των υπαλλήλων της Υποδιοίκησης και τις αριθμητικές μεταβολές αυτού.

 

ε. Την ευθύνη για την διαρκή ενημέρωση και επικαιροποίηση των τηρουμένων στοιχείων και δεδομένων των υπαλλήλων στο πληροφορικό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με την εισαγωγή των αντίστοιχων πληροφοριών και η εισήγηση στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάλληλη παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος.

 

στ. Την υποβολή γραπτών ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ. Τη διατήρηση των πρωτογενών αντίστοιχων στοιχείων σε φυσικό αρχείο για έναν έκαστο των υπαλλήλων, καθώς επίσης και τη δημιουργία αντίστοιχου ψηφιακού αντιγράφου αρχείου.

 

η. Την ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Διοίκησης όπως αυτό τηρείται από την Υπηρεσία Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

θ. Την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Σώματος Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με ευρήματα των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων που υπάγονται στην Υποδιοίκηση.

 

Γ) Τμήμα Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εισήγηση και τον χειρισμό θεμάτων οργάνωσης και διάρθρωσης των οργανικών μονάδων της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

β. Τις εισηγήσεις για την έκδοση αποφάσεων σχετικών με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής σε υφιστάμενα διοικητικά όργανα της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

γ. Τις εισηγήσεις σχετικά με τον καθορισμό σύνθεσης του προσωπικού, κατανομή των οργανικών θέσεων στις οργανικές μονάδες και περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας κατόπιν εισηγήσεων που λαμβάνει από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

δ. Τον καθορισμό μονάδων της Υποδιοίκησης που δικαιούνται επίσημης σφραγίδας, καθώς και των υπευθύνων για την φύλαξη τους.

 

ε. Τις εισηγήσεις για την επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των μονάδων της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

στ. Τις εισηγήσεις και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, καθώς και τον χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο-διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων στις οργανικές μονάδες της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

ζ. Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων, και διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.