Νόμος 4427/16 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας και Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

 

Α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη σύνταξη του επιχειρησιακού πλάνου δράσης (Business Plan) της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων, με την συλλογή στοιχείων, για όλες τις δραστηριότητες της.

 

β. Τον προσδιορισμό και την καθιέρωση κέντρων κόστους (cost centers), για κάθε μία από τις λειτουργίες της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων και τον συνυπολογισμό τους κατά την σύνταξη του διακριτού προϋπολογισμού της.

 

γ. Την υποβολή του επιχειρησιακού πλάνου δράσης στο Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων προς έγκριση και διαβίβαση αρμοδίως.

 

δ. Την κατάρτιση των απαιτούμενων, κατά νόμο, οικονομικών καταστάσεων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων και την υποβολή τους αρμοδίως σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ε. Τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, την επεξεργασία με σκοπό την κατάρτιση του ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού και των μηνιαίων στόχων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού, καθώς και την τροποποίηση του.

 

στ. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, εντός των ανώτατων ορίων, όπως και της κίνησης των πιστώσεων, της ανακατανομής αυτών, καθώς και την αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών.

 

ζ. Την αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με σκοπό τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

 

η. Την αξιολόγηση, επεξεργασία και παροχή οικονομικών στοιχείων προς τρίτους φορείς.

 

θ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων και την συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού για την κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ι. Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού για την τήρηση και την καταχώρηση δεδομένων του Μητρώου Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ι)α. Την εξασφάλιση πιστώσεων, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση των δαπανών, καθώς και ενέργειες εκτέλεσης κάθε είδους δαπανών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ι)β. Την εξασφάλιση πιστώσεων, από τα εισπραττόμενα τέλη αεροναυτιλίας, με βάση την κοστολόγηση της λειτουργίας της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων και στο βαθμό που η Υποδιοίκηση Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων έχει συμβάλει στην λειτουργία της Υποδιοίκησης Αεροναυτιλίας.

 

ι)γ. Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία και συντονισμό με την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ι)δ. Τη συγκέντρωση και αποστολή οικονομικών στοιχείων της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε και σε Διεθνείς Οργανισμούς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ι)ε. Την κατάρτιση, εκτέλεση και σύνταξη απολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

ι)στ. Τη συγκέντρωση και διαβίβαση αρμοδίως όπου απαιτείται στοιχείων προϋπολογισμού, τελών αεροδρομίων και εσόδων εμπορικής εκμετάλλευσης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού.

 

ι)ζ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, την επικοινωνία και συμμετοχή στους αντίστοιχους οργανισμούς διαμόρφωσης του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)η. Τη σύνταξη εισηγήσεων και απόψεων αναφορικά με αγωγές υπαλλήλων, προσφυγές εταιρειών και επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου που αφορούν την Υποδιοίκηση Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

 

ι)θ. Τον ορισμό των υπολόγων χρηματικού, την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων σε βάρος τρίτων, τη συγκέντρωση δικαιολογητικών δαπανών και τη σύνταξη εκθέσεων δαπανών.

 

κ. Την εφαρμογή των διαδικασιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Την σύνταξη Έκθεσης Προϋπολογισμού και την υποβολή της μαζί με τον Προϋπολογισμό για την έκδοση απόφασης έγκρισης. Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση μη υπέρβασης των ορίων δαπανών όπως αυτά περιγράφονται στον Προϋπολογισμό και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

κ)α. Την σύνταξη Έκθεσης Εκτέλεσης και Υλοποίησης του Προϋπολογισμού (Απολογιστική Έκθεση) προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο την οποία εισηγείται ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς έγκριση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Κατόπιν της ως άνω έγκρισης η Έκθεση Εκτέλεσης και Υλοποίησης του Προϋπολογισμού διαβιβάζεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

 

κ)β. Την παροχή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου για την εκπόνηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Β) Τμήμα Εσόδων:

 

α. Την κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων β. Την εισήγηση για τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των τελών και των λοιπών εσόδων της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων και την μέριμνα για διαβούλευση με αρμόδιους φορείς σε συνεργασία με την Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων.

 

γ. Την εισήγηση για την κατάρτιση συμφωνιών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης αερολιμένων και υδατοδρομίων και τον προσδιορισμό των εσόδων από αυτές.

 

δ. Την εισήγηση για την κατάρτιση συμβάσεων εκμετάλλευσης των χώρων και των εξυπηρετήσεων των αερολιμένων των οποίων την διαχείριση έχει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Υποδιοίκηση Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων.

 

ε. Την παρακολούθηση χρηματικών περιουσιακών στοιχείων, οφειλών και εσόδων.

 

στ. Την εκπόνηση και παρακολούθηση εφαρμογής των διαδικασιών είσπραξης τελών και εσόδων.

 

ζ. Την κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων και γενικά τον προσδιορισμό των πόρων της Υποδιοίκησης Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων, οι οποίοι δύναται να είναι πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, επιβαλλόμενα τέλη, εισπραττόμενα παράβολα, έσοδα από συμβάσεις διαχείρισης αερολιμένων ή υδατοδρομίων, έσοδα από συμβάσεις εκμετάλλευσης των χώρων και των εξυπηρετήσεων των αερολιμένων υπό διαχείριση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Επίσης, την κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων από την παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας, από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας, από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης ή διευκόλυνσης, από εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων, από καταπτώσεις εγγυήσεων, από την εκμίσθωση ή υπομίσθωση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση ή κάθε είδους εκμετάλλευση χώρων αεροδρομίων και υδατοδρομίων, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, γηπέδων ή μέρους αυτών.

 

η. Την ετήσια εισήγηση για την θεσμοθέτηση του ύψους των τελών εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης που επιβάλλει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στους αερολιμένες υπό διαχείριση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

θ. Τη μέριμνα για την τήρηση των αρχών της αποτελεσματικής και αντιπροσωπευτικής κοστολόγησης καθώς και των αρχών της διαφάνειας και της μη διάκρισης κατά τον προσδιορισμό του ύψους κάθε είδους τελών που επιβάλλει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017).

 

Γ) Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη μέριμνα για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη διαχείριση όλων των διαδικασιών που αφορούν στη σύνταξη και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας κάθε είδους υλικών και άυλων αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών.

 

β. Την τήρηση εγγυητικών επιστολών.

 

γ. Τη συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Συντονισμού με στόχο την αποφυγή κατάτμησης προμηθειών και την δημιουργία οικονομιών κλίμακας κατά την διαδικασία των προμηθειών.

 

δ. Την εφαρμογή του νόμου 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του νόμου 4413/2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26-02-2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/2014) και άλλες διατάξεις.

 

ε. Το χειρισμό θεμάτων για τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 89 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

Δ) Τμήμα Μισθοδοσίας και Λογιστηρίου και εκκαθάρισης δαπανών, με αρμοδιότητες:

 

α. Την εκκαθάριση αποδοχών και τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού της ΓΔΔΑΥ.

 

β. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν θέματα μισθοδοσίας.

 

γ. Την παρακολούθηση και την εκκαθάριση ειδικών αποζημιώσεων. Την εκκαθάριση των αμοιβών επιτροπών εργασίας και εκπαιδευτών.

 

δ. Τον καταλογισμό και τη βεβαίωση στην δημόσια οικονομική υπηρεσία των οφειλομένων ποσών μισθοδοσίας προσωπικού.

 

ε. Τη βεβαίωση και την είσπραξη εσόδων.

 

στ. Την παρακολούθηση κίνησης λογαριασμών και οφειλών.

 

ζ. Τη βεβαίωση ανεξόφλητων οφειλών στην δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 

η. Τις διευθετήσεις διαφορών τελών εισπραττομένων μηνιαίως και λοιπών εσόδων.

 

θ. Την απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, την σύνταξη απόψεων για την απάντηση σε ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι. Το χειρισμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και τήρηση μισθολογικών διατάξεων (τακτικές, έκτακτες αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις).

 

ι)α. Την έκδοση φορολογικών και μισθολογικών βεβαιώσεων και την τήρηση μισθολογικού μητρώου.

 

ι)β. Τη συγκέντρωση δικαιολογητικών δαπανών και τη σύνταξη εκθέσεων δαπανών.

 

Ε) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών, με αρμοδιότητες:

 

α. Τον καθορισμό γενικών απαιτήσεων ανεφοδιασμού σε υλικά συντήρησης και καύσιμα.

 

β. Τον καθορισμό και αναθεώρηση των γενικών συνθέσεων υλικών εξοπλισμού μονάδων.

 

γ. Την παρακολούθηση, ανακατανομή και έγκριση χορήγησης υλικών εξοπλισμού αρμοδιότητας ΓΔΔΑΥ.

 

δ. Τη μέριμνα μηχανογράφησης στοιχείων διοίκησης υλικών.

 

ε. Την τήρηση λογιστικής των λογαριασμών υλικού.

 

στ. Την επιμέλεια ταξινόμησης, κωδικοποίησης και έκδοσης μηχανογραφημένων καταλόγων υλικού.

 

ζ. Τη σύνταξη απογραφών βασικού εξοπλισμού και την τήρηση σχετικού αρχείου.

 

η. Την παρακολούθηση και τήρηση ορίων αποθεμάτων υλικού.

 

θ. Τη διαχείριση ποσών παγίων προκαταβολών και εποπτεία αυτών. Την μέριμνα για τον χρηματικό εφοδιασμό των μονάδων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.