Νόμος 4427/16 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Διευθύνσεις Λειτουργίας Περιφερειακών Αερολιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανικές μονάδες Λειτουργίας Περιφερειακών Αερολιμένων, υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων και είναι οι κάτωθι:

 

Α) Διεύθυνση Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου

Β) Διεύθυνση Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης

Γ) Διεύθυνση Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας

Δ) Διεύθυνση Λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Λήμνου.

 

1. Οι Διευθύνσεις με τα υπό στοιχεία Α' έως και Δ' αποτελούνται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Αερολιμενικό με αρμοδιότητες:

 

α. Τον έλεγχο όλων των αεροναυτιλιακών εγγράφων των αεροσκαφών και το δειγματοληπτικό έλεγχο των πτυχίων και βεβαίωση των ωρών πτήσης των ιπταμένων.

 

β. Την καταχώριση κινήσεων αεροσκαφών για την είσπραξη τελών.

 

γ. Την εκπαίδευση στην πράξη αερολιμενικών υπαλλήλων.

 

δ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής υπό των αεροπορικών μεταφορέων, των διαλαμβανομένων στις οικείες άδειες όρων αεροπορικής εκμετάλλευσης.

 

ε. Τον έλεγχο της κάθε είδους κυκλοφορίας στο χώρο στάθμευσης, της κατάστασης της περιοχής κίνησης του αερολιμένα και την οργάνωση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και την παρακολούθηση της ορθής εξυπηρέτησης των ευρισκομένων στους χώρους αυτούς.

 

στ. Το συντονισμό και την κατεύθυνση των ενεργειών σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος ή συμβάντος εντός του αερολιμένα.

 

ζ. Την παροχή οδηγών για την εκμετάλλευση ειδικών οχημάτων στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών. Την εκτίμηση αναγκών και τον καθορισμό των προς διάθεση χώρων του αερολιμένα και την παρακολούθηση εφαρμογής των αντίστοιχων συμβατικών όρων (πλην οικονομικών).

 

η. Την παρακολούθηση και τη μέριμνα καλής λειτουργίας και εμφάνισης των εγκαταστάσεων του αεροσταθμού, την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών διευκολύνσεων και τη λήψη μέτρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και το χειρισμό θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων.

 

θ. Την υλοποίηση και τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με το πρόγραμμα ασφαλείας προς διασφάλιση του προσωπικού των χώρων των εγκαταστάσεων και της αεροπορικής κίνησης γενικά από κάθε είδους έκνομη ενέργεια.

 

ι. Την έκδοση ταυτοτήτων και αδειών εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού του αερολιμένα, των οργανισμών και επιχειρήσεων και χειρισμός θεμάτων Πολιτικής και Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

 

Β) Τμήμα Τεχνικής Συντήρησης με αρμοδιότητες:

 

α. Τη συντήρηση των κτιρίων του αερολιμένα, την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.

 

β. Τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων φωτοσήμανσης και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του αερολιμένα.

 

γ. Τη συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, του κλιματισμού των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και του μηχανολογικού εξοπλισμού του αερολιμένα.

 

δ. Τη συντήρηση των μεταφορικών μέσων των ειδικών οχημάτων των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων του αερολιμένα.

 

Γ) Τμήμα Διοικητικό και Οικονομικό με αρμοδιότητες:

 

α. Το χειρισμό θεμάτων διοίκησης και κατάστασης του προσωπικού.

 

β. Τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων του αερολιμένα και έγκριση δαπανών, τη διαχείριση πάγιας προκαταβολής και μισθοδοσίας προσωπικού αερολιμένα.

 

γ. Τον υπολογισμό είσπραξης και αποδοχής εσόδων του αερολιμένα και την τήρηση οικονομικών στοιχείων.

 

δ. Ανάπτυξη των οικονομικών εκμεταλλεύσεων του αερολιμένα. Την εκμίσθωση χώρων και δικαιωμάτων του αερολιμένα και την παρακολούθηση εφαρμογής των οικονομικών όρων των συμβάσεων εκμεταλλεύσεων.

 

ε. Κατάρτιση όρων διακηρύξεων, εισήγηση αποφάσεων κατακυρώσεων και συμβάσεων και ανάληψη συναφών ενεργειών εκμίσθωσης χώρων και δικαιωμάτων οικονομικών εκμεταλλεύσεων.

 

στ. Την εφοδιαστική υποστήριξη του αερολιμένα σε υλικά, διαχείριση υλικού και τήρηση προβλεπομένων λογιστικών βιβλίων.

 

ζ. Την εκτέλεση δαπανών του αερολιμένα και τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Αερολιμένα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.