Νόμος 4427/16 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας Αερολιμένων και Υδατοδρομίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Ποιότητας αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα:

 

Α) Τμήμα Ασφάλειας και Ποιότητας Αερολιμένων με αρμοδιότητες:

 

α. Τη μελέτη και εισήγηση για την ίδρυση και ανάπτυξη των αερολιμένων της Χώρας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις και τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης της αεροπορικής κίνησης στους αερολιμένες.

 

β. Την καθιέρωση κριτηρίων και το χειρισμό θεμάτων οργάνωσης και εκμετάλλευσης των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών.

 

γ. Τον καθορισμό διαδικασιών διευκολύνσεων στους αερολιμένες που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

δ. Την εφαρμογή κανονισμών και το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των αερολιμένων, εφαρμογή αερολιμενικών διατάξεων και το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την άσκηση αερολιμενικού ελέγχου.

 

ε. Την διαδικασία διάθεσης χώρων στους αερολιμένες.

 

στ. Την εφαρμογή του κανονισμού εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

 

ζ. Την εισήγηση για την καθιέρωση και εφαρμογή ωραρίου λειτουργίας Αερολιμένων, την εποπτεία λειτουργίας αερολιμενικών υπηρεσιών και την τήρηση στοιχείων σε θέματα εξειδίκευσης προσωπικού, καθώς και τη στελέχωση τους.

 

η. Την παρακολούθηση της επαγγελματικής κατάρτισης του ίδιου προσωπικού και μέριμνα βελτίωσης αυτής.

 

θ. Την εκτίμηση απαιτήσεων σε μεταφορικά μέσα ειδικά οχήματα και λοιπά μέσα εξυπηρέτησης αερολιμένων, χειρισμός θεμάτων εκμετάλλευσης αυτών, καθώς και εκπόνηση των συνθέσεων του σχετικού υλικού.

 

ι. Την εφαρμογή κανονισμών και το χειρισμό θεμάτων εναποθήκευσης και ανεφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα.

 

ι)α. Την εκτίμηση απαιτήσεων σε μέσα και υλικά πυρασφάλειας αερολιμένων, την εφαρμογή κανονισμών και διαδικασιών πυρασφάλειας αερολιμένων και τη μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα πυρασφάλειας.

 

ι)β. Την εκπόνηση σχεδίων μετακίνησης ακινητοποιηθέντων αεροσκαφών εντός της περιοχής κινήσεως των αερολιμένων και την εκπόνηση σχεδίων καταστάσεων ανάγκης αεροσκαφών.

 

ι)γ. Την εισήγηση θεμάτων που αφορούν στα εμπόδια εντός των ορίων των αερολιμένων και σε περιοχές που επηρεάζουν την αεροπλοΐα και το χειρισμό θεμάτων αποφυγής δημιουργίας εμποδίων στις παραπάνω περιοχές.

 

ι)δ. Την εκπόνηση σχεδίων διαγράμμισης περιοχής κινήσεως αερολιμένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 111 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

Β) Τμήμα Ασφάλειας Έκνομων Ενεργειών με αρμοδιότητες:

 

α. Την εφαρμογή απαιτήσεων ασφάλειας Αερομεταφορών, την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (ΕΠΑΠΑ), καθώς και του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΠΕΑΠΑ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

β. Την εφαρμογή προτύπων ασφάλειας, την μέριμνα για και τον καθορισμό επιχειρησιακών απαιτήσεων και αποδεκτών πρακτικών για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες.

 

γ. Τη μέριμνα της εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στην ασφάλεια φορέων.

 

δ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του προβλεπόμενου εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

 

ε. Την εισήγηση για επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις ασφάλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

 

στ. Την παρακολούθηση Εφαρμογής Προτύπων Ασφάλειας Αερολιμένων και Αεροπορικών Εγκαταστάσεων εξέταση ή/και έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερολιμένων, και αεροπορικών εγκαταστάσεων.

 

ζ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης σε αερολιμένες, και αεροπορικές εγκαταστάσεις, κρατικές ή μη, για τη διαπίστωση εφαρμογής από όλους τους εμπλεκόμενους στην ασφάλεια φορείς των προβλεπόμενων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας μέτρων και διαδικασιών ασφάλειας, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και παρακολούθηση της διαδικασίας και πορείας αποκατάστασης των ευρημάτων του Σώματος Εποπτών.

 

στ. (πρώην η) Την καταγραφή αναγκών και εισηγήσεις για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των εφαρμοζόμενων από τους διάφορους φορείς μέτρων ασφάλειας.

 

ζ. (πρώην θ) Το χειρισμό θεμάτων σχετικά με την έρευνα ιστορικού προσωπικού αερολιμένων και λοιπών φορέων σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών εισόδου από τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ι. Την παρακολούθηση Εφαρμογής Προτύπων Ασφάλειας Αερομεταφορέων, Φορέων Φορτίου και Προμηθειών Πτήσης και την εξέταση και έγκριση προγραμμάτων ασφάλειας αερομεταφορέων, φορέων φορτίου και προμηθειών πτήσης, καθώς και εξέταση πλήρωσης λοιπών προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου και έγκριση γνωστών αποστολέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ι)α. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης, συμμόρφωσης των ανωτέρω φορέων, καθώς και φορέων προμηθειών πτήσης, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου της Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

η. (πρώην ι)β) Την παρακολούθηση της διαδικασίας και της πορείας αποκατάστασης των διαπιστώσεων των επιθεωρήσεων ασφάλειας, την καταγραφή ελλείψεων και εισηγήσεις για αναβάθμιση των μέτρων ασφάλειας των ανωτέρω φορέων.

 

θ. (πρώην ι)γ) Τον εξοπλισμό ασφάλειας και την εκπόνηση τεχνικών απαιτήσεων εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας, σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής και διεθνούς εν γένει νομοθεσίας, το σχεδιασμό από τεχνική άποψη της εγκατάστασης εξοπλισμού ασφάλειας σε μονάδες ευθύνης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

 

ι. (πρώην ι)δ) Τη συμμετοχή στην κατάρτιση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις.

 

ι)α (πρώην ι)ε) Την παρακολούθηση της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφαλείας.

 

ι)β) Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας σε μονάδες ευθύνης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 9 έως 20 του άρθρου 111 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

Γ) Τμήμα Καταγραφής και Ανάλυσης Συμβάντων, με αρμοδιότητες:

 

α. Τη συλλογή, αξιολόγηση και διερεύνηση περιστατικών και συμβάντων στο χώρο των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων.

 

β. Τη σύνταξη ετήσιας Έκθεσης Συμβάντων, καθώς και εισήγησης βελτίωσης προς τη Διοίκηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.