Νόμος 4427/16 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης και απόσπασης προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

 

{5. Για τη στελέχωση των περιφερειακών αερολιμένων οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 120 κατ' έτος.

 

Οι εν λόγω μετακινήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα 7, 8, 10 και 11 του Κεφαλαίου Β' της υποπαραγράφου Δ.9. του παρόντος.}

 

2. Από το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της υποπαραγράφου Δ.9. της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 απαλείφεται η φράση ...και στελέχωσης περιφερειακών αερολιμένων...

 

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της υποπαραγράφου Δ.9. της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Σε περίπτωση που προκύπτει ανάγκη υπέρβασης, του ορίου των επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της παρούσας υποπαραγράφου για τη στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Διοικητή μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας και μέχρι του ποσού μηνιαίως των 1.000 € κατά τους μήνες της χειμερινής περιόδου και 1.500 € κατά τους μήνες της θερινής περιόδου.}

 

4. Οι αποσπάσεις για τη στελέχωση των περιφερειακών αερολιμένων για κάλυψη εποχιακών ή άλλων αναγκών, εφόσον γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών, πραγματοποιούνται χωρίς γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

5. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων άρχεται από 01-06-2016.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.