Νόμος 4438/16

Ν4438/2016: Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 04-02-2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4438/2016: Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 04-02-2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, (ΦΕΚ 220/Α/2016), 28-11-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός, Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί και Αρμόδιες Αρχές

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Αρμόδιες Αρχές

 

Κεφάλαιο Β: Χρηματοοικονομική διαπαιδαγώγηση

 

Άρθρο 5: Χρηματοοικονομική διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών

 

Κεφάλαιο Γ: Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης πιστωτικών φορέων και μεσιτών πιστώσεων

 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές

Άρθρο 7: Υποχρέωση δωρεάν παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές

Άρθρο 8: Απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας του προσωπικού

 

Κεφάλαιο Δ: Ενημέρωση και πρακτικές που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης πίστωσης

 

Άρθρο 9: Γενικές διατάξεις για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση

Άρθρο 10: Τυποποιημένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαφήμιση

Άρθρο 11: Πρακτικές δέσμευσης και ομαδοποίησης

Άρθρο 12: Γενικές πληροφορίες

Άρθρο 13: Προσυμβατικές πληροφορίες

Άρθρο 14: Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τους μεσίτες πιστώσεων

Άρθρο 15: Ενδεδειγμένες εξηγήσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης

 

Άρθρο 16: Υπολογισμός του ΣΕΠΠΕ

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας

 

Άρθρο 17: Υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή

Άρθρο 18: Εκτίμηση της αξίας του ακινήτου

Άρθρο 19: Διαβίβαση και επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχει ο καταναλωτής

 

Κεφάλαιο Ζ: Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων

 

Άρθρο 20: Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων

 

Κεφάλαιο Η: Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Άρθρο 21: Πρότυπα συμβουλευτικών υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο Θ: Συμβάσεις πίστωσης σε ξένο νόμισμα και συμβάσεις πίστωσης κυμαινόμενου επιτοκίου

 

Άρθρο 22: Συμβάσεις πίστωσης σε ξένο νόμισμα

Άρθρο 23: Πιστώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου

 

Κεφάλαιο Ι: Καλή εκτέλεση των συμβάσεων πίστωσης και συναφή δικαιώματα

 

Άρθρο 24: Πρόωρη αποπληρωμή

Άρθρο 25: Ευέλικτες και αξιόπιστες αγορές

Άρθρο 26: Πληροφορίες για τις αλλαγές του επιτοκίου χορηγήσεων

Άρθρο 27: Τόκοι υπερημερίας και κατάσχεση

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Προϋποθέσεις εγκατάστασης και εποπτείας των μεσιτών πιστώσεων

 

Άρθρο 28: Άδεια λειτουργίας μεσιτών πιστώσεων

Άρθρο 29: Μεσίτες πιστώσεων συνδεδεμένοι με ένα μόνο πιστωτικό φορέα

Άρθρο 30: Ελευθερία εγκατάστασης και ελευθερία παροχής υπηρεσιών των μεσιτών πιστώσεων

Άρθρο 31: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας μεσιτών πιστώσεων

Άρθρο 32: Εποπτεία των μεσιτών πιστώσεων

 

Κεφάλαιο IB: Άδεια λειτουργίας και εποπτεία μη πιστωτικών ιδρυμάτων

 

Άρθρο 33: Άδεια λειτουργίας και εποπτεία μη πιστωτικών ιδρυμάτων

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Συνεργασία μεταξύ αρμοδίων αρχών διαφορετικών κρατών - μελών

 

Άρθρο 34: Υποχρέωση συνεργασίας

Άρθρο 35: Επίλυση διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών - μελών

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 36: Κυρώσεις

Άρθρο 37: Μηχανισμοί επίλυσης διαφορών

Άρθρο 38: Διατάξεις αναγκαστικού δικαίου

Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 40: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ1-699/2010 (ΦΕΚ 917/Β/2010)

Άρθρο 41

 

Μέρος Δεύτερο: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 42: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 2778/1999

Άρθρο 43: Κατάργηση διατάξεων των άρθρων δεύτερου και τρίτου του νόμου [Ν] 3755/2009

Άρθρο 44: Προσθήκη υποπαραγράφου Β.11 στην παράγραφο Β του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013

Άρθρο 45: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2622/1998

Άρθρο 46: Τροποποίηση του άρθρου 23Α του νόμου [Ν] 3086/2002

Άρθρο 47: Τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 4350/2015

Άρθρο 48: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4370/2016

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις του νόμου 4335/2015

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4261/2014

Άρθρο 51: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 24, 25, 66, 69Γ και 69Δ του νόμου [Ν] 4270/2014

Άρθρο 59: Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 60: Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 61: Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με το νόμο 4172/2013

Άρθρο 62: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα I: Υπολογισμός του συνολικού ετήσιου πραγματικού ποσοστού επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

Παράρτημα II: Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών (ESIS)

Παράρτημα ΙΙΙ: Υπολογισμός της αποζημίωσης του πιστωτικού φορέα λόγω πρόωρης αποπληρωμής της σύμβασης πίστωσης

Παράρτημα IV: Ελάχιστες απαιτήσεις γνώσεων και επάρκειας

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-11-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.